Top
ઠરાવો



નિરાધાર વૃધ્ધ અને નિરાધાર અપંગને આર્થિક સહાય યોજના તેમજ અંત્યોદય યોજના હેઠળ વૃધ્ધોને આર્થિક સહાય અપંગને રૂ. ૪૫/ ની આર્થિક સહાય મંજુર કરવા.
ઠરાવ ક્રમાંક – બમઅ/૧૦૮૦/૭૨૭૦૪/છ. Download File