Top
ઠરાવોભિક્ષા પ્રતિબંધક ધારા હેઠળ રાઉન્ડઅપ કરી શહેરમાં રખડતા ભિક્ષુકોની ધરપકડ કરી ભિક્ષા પ્રતિબંધક ધારાના સફળ અમલીકરણ અંગે.
પરિપત્ર ક્રમાંક : જબક/પરિપત્ર/૨૦૦૦-૦૧/૫૫ થી ૬૧ Download File