Top
ઠરાવોભિક્ષુક સ્વીકાર કેન્દ્ર/ભિક્ષુક આશ્રય કેન્દ્રોના અંતેવાસીઓને આપવામાં આવતા ઉપદાન(ગ્રેજ્યુટી)ના દરમાં વધારો કરવા
ઠરાવ ક્રમાંક:વનપ/૧૦૨૦૧૮/૧૧૮૭૧/ન.બા./છ Download File