Top
ઠરાવોસમાજ સુરક્ષાના ખાતાના એડોપ્શન સેલમાં પ્રોબેશન ઓફિસર તથા સીનીયર ક્લાર્કની જગ્યા મંજૂર કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ-૧૦૨૦૦૬-ન.બા.૦૪-છ Download File