Top
ઠરાવોરાષ્ટ્રિય સામાજિક સહાય કાર્યક્રમ હેઠળની યોજનાઓના અમલ તથા તેની જોગવાઇ હેઠળ સહાય મંજુર કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક – વીએનપી/૧૦૯૫/આઇ-૭૭/છ.૧ Download File