Top
ઠરાવોસંકલીત બાળ સુરક્ષા યોજનાની નવી માર્ગદર્શિકા મુજબ તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી રૂ. ૧,૦૦૦/-(રૂ. એક હજાર પુરા) લેખે ચાઈલ્ડ વેલ્ફેર કમિટીના ચેરપર્સન અને સભ્યો અને જુવેનાઇલ જસ્ટીસ બોર્ડના સભ્યોને ભાડા ભથ્થા ચૂકવવા બાબત.
ક્રમાંકઃ સસુખા/સીપીડી/૧૬-૧૭/૫૬૮૬  Download File