Top
ઠરાવોકચ્છ, વલસાડ, ભાવનગર, જામનગર, મહેસાણા તથા ગાંધીનગર એમ કુલ છ જિલ્લાઓમાં ઓપન શેલ્ટર હોમ શરૂ કરવા અંગે રૂ. ૧૩૫.૨૨ લાખનો ખર્ચ કરવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક-જજઅ/૧૦/૨૦૧૮/૨૧૬૩૧/ન.બા./છ Download File