Top
ઠરાવોગુજરાત સરકારના વર્ગ-૩ ના કર્મચારીઓના વાર્ષિક મૂલ્યાંકન માટે ખાનગી અહેવાલને બદલે કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ (Performance Appraisal Report)દાખલ કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક-ખહલ/૧૦૨૦૧૫/૧૬૨/ક Download File