Top
ઠરાવોરાજ્ય સરકારના તમામ વિભાગો હેઠળની કલ્યાણકારી યોજનાઓ માટે જરૂરી આવકના પ્રમાણપત્રો ત્રણ વર્ષ સુધી ગ્રાહ્ય રાખવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંકઃ સશપ/૧૧૨૦૧૫/૫૦૦૨૭૮/અ  Download File