Top
ઠરાવોસંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના (Intergrated Child Protection Scheme) અન્વયે રચાયેલ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા સમિતિમાં અધીક્ષક ઇજનેર (Superintending Engineer)ના બદલે કાર્યપાલક ઇજનેર (Ecxecutive Engineer)ને સ્થાન આપવા અંગે.
ઠરાવ ક્રમાંક : જજઅ-૧૦૨૦૧૫-૨૩૫૯૬૭-છ Download File