Top
ઠરાવોરાજ્યના રાજકોટ વડોદરા અને સુરત ખાતેનાભિક્ષુક સ્વીકાર કેન્દ્રોને ભિક્ષુકગૃહ તરીકે જાહેર કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : યચક-૧૦૨૦૧૧-૨૦-છ Download File