Top
ઠરાવોભિક્ષુક સ્વીકાર કેન્દ્રો / ભિક્ષુક આશ્રય કેન્દ્રોના અંતેવાસીઓને ઉપદાન (ગ્રેજ્યુટી) નો ચુકવણી અંગે.
ઠરાવ ક્રમાંક : યચક/૧૦૮૭/નં.૪૪/છ Download File