Top
ઠરાવોભારત સરકારના સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના હેઠળ Project Approval Board દ્વારા માન્ય કરાયેલ સંસ્થાઓમાં તદન હંગામી ધોરણે ૧૧ માસના કરાર આધારિત માનવબળના પગારના ચૂકવણા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક-સસુખા/સીપીડી/૨૦૧૮-૧૯/૧૬૮૯ Download File