Top
ઠરાવોસમાજ સુરક્ષા અધિકારી વર્ગ-૨ની જગ્યા માટે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પરિણામના આધારે સીધી ભરતીથી પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોની યાદી.
ક્રમાંક-મકમ/૧૦૨૦૦૭/૧૦૪૫/છ Download File