Top
ઠરાવોનિરાધાર વિધવા ત્યકતા કે છુટાછડા લીધેલ મહિલાઓના પુન સ્થાપન માટેની આર્થિક સહાય યોજના. હાલ અપાતા આર્થિક સહાયના દરમાં વધારે કરવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક- નવસ /૧૫૯૯/ન.બા.૧/છ- ૧૬૮-છ  Download File