પ્રસ્તાવના

રાજય સરકારે સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગોના આર્થિક ઉત્કર્ષ માટે વિવિધ કલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરેલ છે. જેના ભાગરૂપે ગુજરાત પછાત વર્ગ વિકાસ અધિનિયમ - ૧૯૮પ અન્વયે વર્ષ : ૧૯૮૭ માં નિયામક, સમાજ સુરક્ષાની રૂ. ૧પ.૦૦ કરોડની સત્તાવાર શેરમુડીથી રચના કરવામાં આવી હતી....

વધુ વાંચો...
નવીનતમ સુધારો
કલ્યાણ યોજનાઓનું અન્વેષણ કરો
પદાધિકારીઓ
_શ્રીમતી સુનયના તોમર(IAS)
શ્રીમતી સુનયના તોમર (IAS)
અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી
_શ્રી વિક્રમસિંહ જાદવ (G.A.S)
શ્રી વિક્રમસિંહ જાદવ (G.A.S)
નિયામકશ્રી
ગુજરાત સરકાર
મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી
ડીજીટલ લોકર
ભારત સરકાર
ઈ-સમાજકલ્યાણ
Digital India