Top
Skip Navigation Links.
Collapse હોમહોમ
Collapse અમારા વિશેઅમારા વિશે
પ્રસ્તાવના
Expand પ્રવૃતિઓપ્રવૃતિઓ
વહીવટી માળખું
Collapse નીતિનીતિ
Expand કાયદા અને નિયમો કાયદા અને નિયમો
Expand ઠરાવોઠરાવો
પરિપત્રો
કાર્યવાહીનોંધ
અધિસુચના
Expand ભરતી નિયમોભરતી નિયમો
યોજનાઓ
ખાતાના વડાઓ/ બોર્ડ/ નિગમો
Collapse ખાસ અંગભૂત  યોજના   ખાસ અંગભૂત યોજના
યોજનાઓ
રોસ્‍ટર પદ્ધતિ
સફળતા
અભિપ્રાય
સંપર્ક કરો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
સંબંધિત લિન્કસ્
પ્રશ્નોત્તર
સાઈટમેપ
Collapse સમાચારસમાચાર
૧૧ મહિનાના કરાર આધારિત મદદનીશ શિક્ષકની જાહેરાત
ભાષા શિક્ષક અને ઉદ્યોગ શિક્ષકની હંગામી ધોરણે કરાર આધારિત નિમણુંક અંગેની જાહેરાત
TISS (Tata Institute of Social Sciences)ની યાદી
SRMS યોજના હેઠળ લાભ મેળવેલ લાભાર્થીઓ ની યાદી
વિશિષ્ટ બાળકો માટેનાં બે નવા ચિલ્‍ડ્રન હોમ શરૂ
ઉચ્ચશિક્ષણ મેળવતા વિકલાંગ વિધાર્થી માટે બે નવા છાત્રાલય
અનુસૂચિત જાતિ કલ્‍યાણ હસ્‍તકના એવોર્ડ અંગેની જાહેરાત
અનુસૂચિત જાતિ કલ્‍યાણના જાગરૂકતા કેન્‍દ્રો શરૂ કરવા અંગેની જાહેરાત
સમાજ- કલ્યાણ અધિકારીની બઢતી, બદલી નો હુકમ
વિશ્લેષણ સમીતીની રચનાનો ઠરાવ તા.૧૭/૪/૨૦૧૦
નેત્રહીન અને વિકલાંગ કર્મચારીઓ / અધિકારીઓ માટે કોમ્પ્યુટર પરીક્ષા કેન્દ્રોને માન્યતાની યાદી
ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ નિગમ દ્વારા ૧૦૦ ટકા નાણાકીય સિદ્ધિ
ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ નિગમનો ચેક-વિતરણ સમારોહ
શ્રી સલીલખાન મહંમદખાન પઠાણ પાસેથી અધિકારપત્ર તથા વસુલાતની કામગીરી પરત ખેંચવામાં આવેલ છે.
સંશોધનાત્‍મક સાહિત્‍ય તેમજ મહાનિબંધોના પ્રકાશન માટે સહાયની જાહેરાત
જાહેરમાર્ગ ઉપર ફરતા માનસીક ખોડ / બિમારી ધરાવતા વિકલાંગ વ્યકિતઓ સબંધમાં અનુસરવાની માર્ગદર્શક સૂચના
ગુજરાત ગો. વિ. નિ. લિ. ના વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧માં ગરીબ કલ્યાણ મેળામાં મંજુર કરવામાં આવેલ ધિરાણના લાભાર્થીઓ
નાયબ નિયામક અને તેની સમક્ક્ષ સંવર્ગ વર્ગ-૧ની જગ્યાએ બઢતીનો હુકમ
જિલ્લા પછાતવર્ગ કલ્યાણ અધિકારી વર્ગ-૧ની બદલીનો હુકમ
અનુ. જાતિ અત્યાચાર નિવારણ અધિનિયમ અને નાગરિક હક્ક સંરક્ષણ અધિનિયમની જાણકારી માટે ટોલ ફ્રી હેલ્પલાઇન
અનુસૂચિત જાતિના વ્‍યકિતઓને એટ્રોસીટી એકટ સંબંધિ બાબતો
The Persons with Disabilities (Equal Opporatunities, Protection of right and full Participation) Act
સીધા ધિરાણની યોજના અંતર્ગત લોન મેળવવા અંગે જાહેરાત
રાષ્ટ્રિય અનુ.જાતિ નાણાં અને વિકાસ નિગમની શૈક્ષણિક લોન યોજના હેઠળ પ્રોફેશનલ અને ટેકનીકલ શિક્ષણ માટે
૪૩ આદિવાસી તાલુકાઓમાં સમાજ સુરક્ષા સહાયકની નિમણૂક માટે જાહેરાત
સંતશ્રી રવિદાસ ઉચ્‍ચ કૌશલ્‍ય વર્ધક તાલીમ
વિકલાંગ બાળકના પ્રત્‍યેક વાલી/મા-બાપને રાજય પારીતોષિક-૨૦૦૯ માટે આપવા અંગેનું અરજીપત્રક
Adoptive Children of Shishu Gruh, Odhav, Ahmedabad
Adoptive Children of Missionary of Charity
Adoptive Children of Shishu Gruh, Palanpur
Adoptive Children of SHISHU GRUH, BHARUCH
નવી સ્વર્ણિમ યોજના હેઠળ લોન મેળવવા અંગે જાહેરાત આપવા બાબત
માસ ઓગસ્ટ-૨૦૧૦ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામકશ્રી, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ)
Adoptive Children of Shishu Gruh, Surendranagar
Adoptive Children of Kasturba Srti Vikas Gruh, Jamnagar
Adoptive Children of Shishu Gruh, Ahmedabad
The Integrated Child Protection Scheme (ICPS)
માસ ઓક્ટોબર-૨૦૧૦નું ખર્ચ પત્રક (નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
માસ ઓક્ટબર-૨૦૧૦ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
માસ જાન્યુઆરી-૨૦૧૧ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામક, સમાજ સુરક્ષા)
માસ ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૧ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામક, સમાજ સુરક્ષા)
માસ ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૧ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામક, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ)
રાજીવગાંધી માનવ સેવા એવોર્ડ ફોર સર્વિસ ટુ ચિલ્ડ્રન એનાયત કરવા
વિધવા સહાય યોજનાના લાભાર્થીઓને તાલીમ આપવા અંગે
વિકલાંગોના કલ્યાણ ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠ પ્રવૃત્તિ કરતી વ્યક્તિ/સંસ્થાને રાષ્ટ્રિય પારિતોષીક યોજના વર્ષ ૨૦
૧૧ માસના કરાર આધારિત દહેજ પ્રતિબંધક અધિકારીની જગ્યાય માટેનું અરજી પત્રક (નિયામક, સમાજ સુરક્ષા)
પછાત વર્ગોની કેન્દ્રિય યાદી (Central List) માં નવી જ્ઞાતિઓનો સમાવેશ
માહે સપ્ટેમ્બર - ૨૦૧૧ અંતિત ખર્ચ પત્રક (નિયામક, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ)
માસ ઑક્ટોબર - ૨૦૧૧ અંતિત ખર્ચ પત્રક (નિયામક, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ)
સીધા ધિરાણની યોજના અંગેની જાહેરાત (ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ નિગમ)
વિવિધ યોજના માટે લોન લેવાની જાહેરાત (ગુજરાત અનુ. જાતિ વિકાસ નિગમ)
માસ નવેમ્બર- ૨૦૧૧ અંતિત ખર્ચ પત્રક (નિયામક, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ)
માસ નવેમ્બર - ૨૦૧૧ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
સુરત શહેરના લાભાર્થીઓની યાદી (નિયામક, સમાજ સુરક્ષા)
GSCPS, SPSU, SARA ની જગ્યા ભરવા બાબત
માસ ડિસેમ્બર - ૨૦૧૧ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામક, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ)
અનુ. જાતિ કલ્યાણ હસ્તકની વર્ષ ૨૦૧૧-૨૦૧૨ ના વિવિધ એવોર્ડ ની જાહેરાત
માસ ડિસેમ્બર- ૨૦૧૧ અંતિત ખર્ચ પત્રક (નિયામક, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ)
માસ જાન્યુઆરી - ૨૦૧૨ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
માસ જાન્યુઆરી - ૨૦૧૧ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામક, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ)
માસ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
નિવૃત્ત સરકારી અધિકારીઓ / કર્મચારીઓને નિવૃત્તિ બાદ કરાર આધારિત નિમણુંક આપવા બાબત
માસ માર્ચ - ૨૦૧૨ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
માસ માર્ચ ૨૦૧૨ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામક, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ)
અનુસુચિત જાતિના કલ્યાણ માટે કાર્ય કરતી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓની નવી દરખાસ્તો મોકલવા બાબત (૨૦૧૨-૧૩)
કોપીયર મશીન ભાડા પેટે રાખવા માટેની શરતો
માસ એપ્રિલ ૨૦૧૨ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
ICPS અંતર્ગત અસીસ્ટંટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની જગ્યા
વ્યક્તિગત સારસંભાળ યોજના (નિયામક, સમાજ સુરક્ષા)
Guidelines For Soponsrship for Children under ICPS
માસ મેં ૨૦૧૨ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
માસ જુન ૨૦૧૨ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
માસ જુન ૨૦૧૨ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામક, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ)
માસ જુલાઈ ૨૦૧૨ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
વૃધ્ધ વ્યક્તિઓના કલ્યાણ માટે શ્રેષ્ઠ પ્રવૃતિઓ માટે રાષ્ટ્રીય સન્માન (એવોર્ડ)વર્ષ-૨૦૧૨ (નિયામક, સમાજ
માસ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
માસ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
માસ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
માસ માર્ચ - ૨૦૧૩ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામક, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ)
માસ એપ્રિલ ૨૦૧૩ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
માસ મે ૨૦૧૩ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
માસ જૂન ૨૦૧૩ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
માસ જુન ૨૦૧૩ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામક, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ)
માસ જુલાઈ ૨૦૧૩ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
માસ ઓગષ્ટ ૨૦૧૩ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
માસ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
માસ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામક, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ)
A Report of National Seminar on Making Child Rigths a Reality, 2013
માસ નવેમ્બર ૨૦૧૩ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામક, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
સપોર્ટ સિસ્ટમ યુનિટ માટે ટેકનીકલ કન્સલટન્ટની અરજીઓ (નિયામક, સમાજ સુરક્ષા)
માસ માર્ચ ૨૦૧૫ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામક, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ)
માસ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામક, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ)
માસ સપ્ટેમ્બર - ૨૦૧૫ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામક, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
Expenditure Statement of December - 2015 for Social Defence Department
વ્યંઢળ/કિન્નર જાતિના લોકો માટેની રાષ્ટ્રીયકૃત પેન્શન યોજના
વ્યંઢળ/કિન્નર જાતિના બાળકોના માતા-પિતા માટેની રાષ્ટ્રીયકૃત પેન્શન યોજના
પ્રોબેશન ઓફ ઓફેન્ડર્સ એકટ ૧૯૭૩ (નિયામક, સમાજ સુરક્ષા)
પ્રોબેશન ઓફ ઓફેન્ડર્સ એકટ ૧૯પ૮ (નિયામક, સમાજ સુરક્ષા)
બાળ લગ્ન પ્રતિબંધક અધિનિયમ-૨૦૦૬ (નિયામક, સમાજ સુરક્ષા)
માસ માર્ચ - ૨૦૧૬ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામક, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
ચાલો! એક ગૃહને દત્તક લઇએ (નિયામક, સમાજ સુરક્ષા)
માસ ઓગસ્ટ - ૨૦૧૬ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામક, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
કાયદા સલાહકારની એક જગ્યા ૧૧ માસ માટે કરાર આધારિત ભરવા બાબત
SCHEDULE CASTES SUB-PLAN 2016-17
અમદાવાદ ખાતે ચિલ્ડ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ શરૂ કરવા બાબત
નિયામક સમાજ સુરક્ષા ખાતુ,ભિક્ષુક સ્વીકાર કેન્દ્રો શરૂ કરવા બાબત
ટેન્ડર કમ જાહેર વાહન હરાજી
ડૉ. આંબેડકર અંત્યોદય વિકાસ નિગમ (અનુ.જાતિ) ઈ પેસેન્જર ઓટોરીક્ષા / કેરીયર વાહન અરજી પત્રક
જાહેર ખબર - વાહન હરાજીથી વેચાણ બાબત
Notification - વાહન હરાજીથી વેચાણ બાબત
Proactive Disclosure in terms of Right to Information Act-2005 in respect of Commission for OBC
વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે સરકારી નોકરીઓમાં અનામત બાબત
માસ ડીસેમ્બર - ૨૦૧૮ નું ખર્ચ પત્રક (નિયામક, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ)
વિભાગના સ્ટોરરૂમ, સ્ટેશનરી રૂમ તથા રેકર્ડરૂમને અધ્યતન કરવા કમિટીની રચના કરવા બાબત
ડો.બાબા સાહેબ આંબેડકર સરકારી કુમાર છાત્રાલય માંડવી ના નવીન મકાનના લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં થયેલ ખર્ચની
સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષમાં ચાર માસ માટેના લેખાનુદાન સમાવિષ્ટ ચાલુ બાબતોને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત
જાહેરનામું
બેન્ચમાર્ક ડીસેબીલીટી ધરાવતા વિકલાંગો(દિવ્યાંગો) માટે લેખિત પરીક્ષાના સંચાલન અંગેની ગાઈડલાઈન બાબત
સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના લેખાનુંદાનમાં સમાવિષ્ટ ચાલુ બાબતોને ઉક્ત નાણાકીય વર્ષના આગળના આઠ માસ માટે વહીવટ
બેન્ચમાર્ક ડીસેબીલીટી ધરાવતા વિકલાંગો (દિવ્યાંગો) માટે લેખિત પરીક્ષાના સંચાલન અંગેની ગાઈડલાઈન બાબત
ત્યકતા,છૂટાછેડા લીધેલ મહિલા તથા એકલ માતાના સંતાનોને જાતિનો દરજ્જો આપવા અંગે ભારત સરકારની સૂચના
SCHEDULE CASTES SUB-PLAN 2019-20
ડાઉનલોડ : યોજનાની માહિતી
હું આપને મદદ કરી શકું?
યોજના લાભાર્થીઓ
ફોટો ગેલેરી
પબ્લિકેશન
શોધો
Screen Reader Access
વિડીયો ગેલેરી
ફોર્મ