Top
પરિપત્રો
 
નવા પરિપત્રો
29/03/2020 ગુજરાત સરકાર ના કામકાજના નિયમો, ૧૯૯૦ના નિયમ-૧૫ ની સૂચના નં.૪(૧)ક અન્વયે સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગની સતા સોંપણીની યાદી બહાર પાડવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૨/૩૩૦૧/ઇ ડાઉનલોડ ફાઈલDownload File
16/03/2020 નોવેલ કોરોના વાયરસ સંદર્ભે વિભાગ હસ્તકની તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ રાખવા અંગે.
પરિપત્ર ક્રમાંક : અજાક/૧૦૨૦૨૦/૩૮૨/ગDownload File
29/02/2020 નિયામકશ્રી, અનુસુચિત જાતિ કલ્યાણ ખાતાના નિયંત્રણ હેઠળના નાયબ નિયામક વર્ગ-૧ સંવર્ગના અધિકારીઓની તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ની સ્થિતિ દર્શાવતી આખરી પ્રવરતાયાદી બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : મકમ/૧૩૯૬/૩૪૫૫/જDownload File
06/02/2020 અનામત વર્ગોના પ્રતિનિધિત્વ તથા બેકલોગની વાર્ષિક માહિતી મોકલવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : પવટ/૩૧૦૦૨૪૪/રોસ્ટર-૧(પાર્ટ-૧)Download File
06/12/2019 વિભાગની કેન્દ્ર પુરસ્કૃત (C.S.S.) યોજનાઓના અસરકારક અમલીકરણ અર્થે જરૂરી સૂચનાઓ બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : બજટ/૧૦/૨૦૧૯/૨૨૯/બDownload File
02/12/2019 નિયામકશ્રી, અનુસુચિત જાતિ કલ્યાણ ખાતાના નિયંત્રણ હેઠળના સમાજ કલ્યાણ અધિકારી, વર્ગ-૨ સંવર્ગના અધિકારીઓની તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ની સ્થિતિ દર્શાવતી આખરી પ્રવરતાયાદી બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : પ્રવર/૧૩૧૧/૩૯૧૪૩૫/જDownload File
30/11/2019 નિયામકશ્રી, અનુસુચિત જાતિ કલ્યાણ ખાતાના નિયંત્રણ હેઠળના આચાર્ય(વર્ગ-૨), આદર્શ નિવાસી શાળા(અ.જા.)ની તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯ની સ્થિતિ દર્શાવતી આખરી પ્રવરતાયાદી બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : પવર/૧૩૦૮/૫૨/જDownload File
14/11/2019 સમાજ સુરક્ષા ખાતાના વર્ગ-૨ કક્ષાના અધિકારીશ્રીઓની તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ની સ્થિતિએ કામચલાઉ પ્રવરતા યાદી નક્કી કરવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૧૪/૧૮૦૫૩૧/છDownload File
21/08/2019 રોસ્ટર રજીસ્ટરો પ્રમાણિત કરાવવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : પવટ/૩૧૨૦૧૭/૧/રોસ્ટર સેલDownload File
24/06/2019 બેન્ચમાર્ક ડીસેબીલીટી ધરાવતા વિકલાંગો(દિવ્યાંગો) માટે લેખિત પરીક્ષાના સંચાલન અંગેની ગાઈડલાઈન બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : અપગ/૧૦૨૦૧૯/૧૬૧૫૧૮/છ.૧Download File
28/03/2019 આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે સીધી ભરતીમાં ૧૦% અનામતની જોગવાઈ અન્વયે રોસ્ટર રજીસ્ટરો પ્રમાણિત કરવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : પવટ/૩૧૦૫/૧૧૭/આરDownload File
26/03/2019 નેશનલ એક્શન પ્લાન ફોર ડ્રગ્સ ડિમાન્ડ રિડકશન(NAPDDR)ના અમલીકરણ માટે નોડલ વિભાગ જાહેર કરવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : અપગ/૧૦૨૦૧૯/૧૪૯૮૦૫/છ-૧Download File
03/01/2019 નિયામકશ્રી અનુસુચિત જાતિ કલ્યાણ ખાતાના નિયંત્રણ હેઠળના નાયબ નિયામક વર્ગ-૧ સંવર્ગના અધિકારીઓની તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ની સ્થિતિ દર્શાવતી કામચલાઉ પ્રવરતાયાદી બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : મકમ/૧૩૯૬/૩૪૫૫/જDownload File
01/01/2019 નિયામકશ્રી, અનુસુચિત જાતિ કલ્યાણ ખાતાના નિયંત્રણ હેઠળના સમાજ કલ્યાણ અધિકારી, વર્ગ-૨ સંવર્ગના અધિકારીઓની તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ની સ્થિતિ દર્શાવતી કામચલાઉ પ્રવરતાયાદી બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : પ્રવર/૧૩૧૧/૩૯૧૪૩૫/જDownload File
19/12/2018 ગરીબ કલ્યાણ મેળામાં પ્રેશર કુકરના વિતરણમાં પુરવઠા તંત્રની કામગીરી બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : સશપ/૧૦૨૦૧૫/૪૯૫૮૫૩/અ.૧Download File
03/12/2018 રોસ્ટર રજીસ્ટરો પ્રમાણિત કરાવવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : પવટ/૩૧૨૦૧૭/૧/રોસ્ટર સેલDownload File
29/11/2018 માનવ ગરિમા યોજના અંતર્ગત ટુલકીટ (Tool Kit) આપવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : સશપ/૧૦૨૦૧૫/૪૯૫૮૫૩/અ.૧Download File
17/09/2018 નિગમ ખાતેના બિન સરકારી અધ્યક્ષશ્રી/ઉપાધ્યક્ષશ્રીએ રાજ્ય બહારના પ્રવાસ દરમ્યાન સરકારી વાહન (ગાડી)નો ઉપયોગ કરવા અંગે.
પરિપત્ર ક્રમાંક : સશપ/૧૩૨૦૧૮/૪૫૩૧૨/અDownload File
27/08/2018 તમામ સરકારી ખરીદીઓ Gem Portal પર થાય તથા વસ્તુઓનું સ્પેસિફિકેશન Gem Portal પર ઉપલબ્ધ વસ્તુઓના સ્પેસિફિકેશન મુજબ રાખવા બાબત
પરિપત્ર ક્રમાંક:પરચ/૧૦/૨૦૧૮/૪૬૩૦૦૮/ચDownload File
24/08/2018 માનવ ગરીમા યોજના અંતર્ગત ટૂલકિટ્સ(Toolkits)ના લાભાર્થીઓની પસંદગીમાં બેવડાપણું(Duplication) ટાળવા અને અન્ય મુદાઓ સુનીચ્ચિત કરવા બાબત
પરિપત્ર ક્રમાંક:સશપ/૧૦૨૦૧૫/૪૯૫૮૫૩/અ.૧Download File
04/06/2018 આઉટસોર્સ એજંસી મારફત વર્ગ-૩/૪ ની જગ્યાઓ સામે આઉટસોર્સ થી કરારના ધોરણે સેવાઓ લેવા બાબત
ક્રમાંક:સશપ/૧૧૨૦૧૮/૨૪૫૫૫૫/અDownload File
18/05/2016 No.GS/05/2018/APG/10/2017/527174/CHH-1
No.GS/05/2018/APG/10/2017/527174/CHH-1Download File
12/05/2016 વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોનો વિભાગ
ક્રમાંક:જીએચએલ-૨૦૧૬-૧૫-એસએસપી-૧૫૨૦૦૮-૫૨૮૩૫૭-એDownload File
18/04/2016 વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોનો વિભાગ
ક્રમાંક:જીએચએલ-૨૦૧૬-૮-એમઆઈએસ-૧૦૨૦૧૬-૧૦૫૭૪૮-એDownload File
૨૮/૧૧/૨૦૧૫ રોસ્ટર રજીસ્ટરો પ્રમાણિત કરવા બાબત
પરિપત્ર ક્રમાંક : પવટ-૩૧૦૫-૧૧૭-આરડાઉનલોડ ફાઈલ
૧૦/૬/૨૦૦૨ રોસ્ટર રજીસ્ટરો પ્રમાણિત કરવા બાબત
પરિપત્ર ક્રમાંક : પવટ/૩૧૦૦/૨૪૯/૨ડાઉનલોડ ફાઈલ