Top
પરિપત્રો
 
નવા પરિપત્રો
04/06/2018 આઉટસોર્સ એજંસી મારફત વર્ગ-૩/૪ ની જગ્યાઓ સામે આઉટસોર્સ થી કરારના ધોરણે સેવાઓ લેવા બાબત
ક્રમાંક:સશપ/૧૧૨૦૧૮/૨૪૫૫૫૫/અDownload File
18/05/2016 No.GS/05/2018/APG/10/2017/527174/CHH-1
No.GS/05/2018/APG/10/2017/527174/CHH-1Download File
12/05/2016 વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોનો વિભાગ
ક્રમાંક:જીએચએલ-૨૦૧૬-૧૫-એસએસપી-૧૫૨૦૦૮-૫૨૮૩૫૭-એDownload File
18/04/2016 વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોનો વિભાગ
ક્રમાંક:જીએચએલ-૨૦૧૬-૮-એમઆઈએસ-૧૦૨૦૧૬-૧૦૫૭૪૮-એDownload File
૨૮/૧૧/૨૦૧૫ રોસ્ટર રજીસ્ટરો પ્રમાણિત કરવા બાબત
પરિપત્ર ક્રમાંક : પવટ-૩૧૦૫-૧૧૭-આરડાઉનલોડ ફાઈલ
૧૦/૬/૨૦૦૨ રોસ્ટર રજીસ્ટરો પ્રમાણિત કરવા બાબત
પરિપત્ર ક્રમાંક : પવટ/૩૧૦૦/૨૪૯/૨ડાઉનલોડ ફાઈલ