Top
Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Collapse About usAbout us
Foreword
Expand Other legal activitiesOther legal activities
Organization setup
Achievements
Budget
Collapse PolicyPolicy
Expand Laws and RulesLaws and Rules
Expand ResolutionsResolutions
Circular
RTI - 2005
Seniority List
Minutes meeting
ભારત સરકારની સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજનાના મહેકમના આદેશ
Recruitment Rules
Juvenile Justice Boards Notification
Notifications
RCPS Act
Collapse SchemesSchemes
Expand બાળકલ્યાણબાળકલ્યાણ
Expand Disable welfareDisable welfare
Expand વૃધ્ધ કલ્યાણવૃધ્ધ કલ્યાણ
Expand આર્થિક ઉત્કર્ષઆર્થિક ઉત્કર્ષ
Collapse OrganizationsOrganizations
Shishu Gruho
Orphan Age Home
Collapse Institutes/CentersInstitutes/Centers
Expand સ્વૈચ્છીક ઓબ્ઝર્વેશન હોમસ્વૈચ્છીક ઓબ્ઝર્વેશન હોમ
બાળ સંભાળ સંસ્થાઓની પ્રોફાઇલ
Collapse ContactContact
અમરેલી જીલ્લો
ગોઘરા જી. પંચમહાલ
લુણાવાડા,જિ-મહિસાગર
આહવા,જી ડાંગ
મોડાસા, જી. અરવલ્લી
સુરત
મોરબી
નર્મદા જીલ્લો
પોરબંદર જીલ્લો
બોટાદ
ખેડા
દાહોદ જીલ્લો
વલસાડ
જિ. દેવભૂમિ દ્વારકા
તાપી જીલ્લો
ગાંધીનગર જીલ્લો
નવસારી જીલ્લો
પાટણ જીલ્લો
રાજકોટ જીલ્લો
આણંદ જીલ્લો
અમદાવાદ જીલ્લો
જિ.-ગીર સોમનાથ
સુરેન્દ્રનગર
સાબરકાંઠા જીલ્લો
Form
FAQ
Sitemap
Right to Information
Search Result
Collapse NewsNews
૧૧ મહિનાના કરાર આધારિત મદદનીશ શિક્ષકની જાહેરાત
ભાષા શિક્ષક અને ઉદ્યોગ શિક્ષકની હંગામી ધોરણે કરાર આધારિત નિમણુંક અંગેની જાહેરાત
વિશિષ્ટ બાળકો માટેનાં બે નવા ચિલ્‍ડ્રન હોમ શરૂ
ઉચ્ચશિક્ષણ મેળવતા વિકલાંગ વિધાર્થી માટે બે નવા છાત્રાલય
મંદબુદ્ધિના બાળકો(કુમાર-કન્યાઓ) માટેની શાળાઓ
સેરેબ્રલ પાલ્સી( મગજનો લકવો) ધરાવતા બાળકોની શાળાઓ
જાહેરમાર્ગ ઉપર ફરતા માનસીક ખોડ / બિમારી ધરાવતા વિકલાંગ વ્યકિતઓ સબંધમાં અનુસરવાની માર્ગદર્શક સૂચના
ભારત સરકારના બાળકલ્‍યાણ એવોર્ડની જાહેરાત
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી, અમદાવાદની કચેરીનું નવું સરનામું
૪૩ આદિવાસી તાલુકાઓમાં સમાજ સુરક્ષા સહાયકની નિમણૂક માટે જાહેરાત
વિકલાંગ બાળકના પ્રત્‍યેક વાલી/મા-બાપને રાજય પારીતોષિક-૨૦૦૯ માટે આપવા અંગેનું અરજીપત્રક
Adoptive Children of Shishu Gruh, Odhav, Ahmedabad.
Adoptive Children of Missionary of Charity
Adoptive Children of Shishu Gruh, Palanpur.
Adoptive Children of SHISHU GRUH, BHARUCH
Adoptive Children of Shishu Gruh, Surendranagar
Adoptive Children of Kasturba Srti Vikas Gruh, Jamnagar
Adoptive Children of Shishu Gruh, Ahmedabad
The Integrated Child Protection Scheme (ICPS)
અશક્ત વ્યક્તિ અધિનિયમ, ૧૯૯૫ હેઠળ રાજ્યમાં શરીરિક ક્ષતિ ધરાવતા વ્યક્તિઓને અશકતતા પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત
રાજીવ ગાંધી માનવ સેવા એવોર્ડ-૨૦૧૦
રાષ્ટ્રીય વૃધ્ધ પેન્શન યોજના (IGNOAPS)ના લાભાર્થીઓની યાદી
માસ જાન્યુઆરી-૨૦૧૧ નું ખર્ચ પત્રક
માસ ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૧ નું ખર્ચ પત્રક
રાજીવગાંધી માનવ સેવા એવોર્ડ ફોર સર્વિસ ટુ ચિલ્ડ્રન એનાયત કરવા
રાષ્ટ્રીય સામાજિક સહાય કાર્યક્રમ
વિકલાંગોના કલ્યાણ ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠ પ્રવૃત્તિ કરતી વ્યક્તિ / સંસ્થાને રાષ્ટ્રિય પારિતોષીક યોજના વર્ષ
૧૧ માસના કરાર આધારિત દહેજ પ્રતિબંધક અધિકારીની જગ્યાય માટેનું અરજી પત્રક
ડીસીપીયુ ની અરજી માટેની જાહેરાત
GSCPS, SPSU, SARA ની જગ્યા ભરવા બાબત
બળાત્કારનો ભોગ બનેલ વ્યક્તિને નાણાકીય સહાય આપવાની ભારત સરકારની યોજના
ICPS અંતર્ગત અસીસ્ટંટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની જગ્યા
વ્યક્તિગત સારસંભાળ યોજના
Guidelines For Soponsrship for Children under ICPS
વૃધ્ધ વ્યક્તિઓના કલ્યાણ માટે શ્રેષ્ઠ પ્રવૃતિઓ માટે રાષ્ટ્રીય સન્માન (એવોર્ડ)વર્ષ-૨૦૧૨
સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના અંતર્ગત ભરતી માટેની જાહેરાત
Mahila - Exp Non Plan - June 2013
Samajik - Exp Non Plan - June 2013
Mahila - Exp Plan - June 2013
Samajik - Exp Plan - June 2013
બાળ સુરક્ષા યોજના હેઠળ રાજ્યમાં કાર્યરત સરકારી બાળ/કિશોરોની સંસ્થાઓમાં ૧૧ માસના કરાર આધારીત ભરતી
Class 2 Order
Remotely Managed Franking Machine Licence
તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ બંધારણ દિવસ તરીકે ઉજવણી કરવા બાબત
Seniority List of Sr.Clerk and Jr.Clerk
નિરીક્ષક/કચેરી અધિક્ષક સમકક્ષ(મિનિસ્ટ્રીયલ) સંવર્ગ-૩ની તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ની પ્રવરતતાયાદી
ચીફ ઓફિસર સમકક્ષ સંવર્ગ-૩ની તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ની પ્રવરતતાયાદી
હેડક્લાર્ક સંવર્ગ-૩ની તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ની પ્રવરતતાયાદી
જુવેનાઈલ જસ્ટીસ બોર્ડ અને ચાઈલ્ડ વેલ્ફેર કમિટીના અધ્યક્ષ/સભ્યોની લાયકાત અને જરૂરી શરતો
જુવેનાઈલ જસ્ટીસ એક્ટ અન્વયે ચાઈલ્ડ વેલ્ફેર કમિટી તથા જુવેનાઇલ જસ્ટીસ બોર્ડના બિનસરકારી સભ્યોની પસંદગ
પ્રોબેશન ઓફિસર સમકક્ષ સંવર્ગ-૩ની જગ્યા પર ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓની તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ની સ્થિતિએ કામચલાઉ પ્ર
Validity of downloaded Aadhar(e-Aadhaar) as Proof of identity-regarding
પગારપંચની ભલામણોને આધારે સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના ૧૧ કર્મચારીઓના નવા સાતમા પગાર ધોરણો લાગુ પાડવા બાબત
ગુજરાત અધિ. અંતર્ગત સેવા પૂરી પાડનાર અધિકારી, ફરિયાદ નિવારણ અધિકારીનાં નામ-સરનામાનાં ડિસ્પ્લે બોર્ડ
૧૧ માસ કરાર આધારિત નિમણૂક અંગે
વિકલાંગો માટે ઈલેક્ટ્રીક સ્કુટર ખરીદવાની યોજના બાબત
વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ કામગીરી મુલ્યાકન અહેવાલ બાબત (વર્ગ-૩)
લોકસભાની સામાન્ય ચુંટણી-૨૦૧૯ અને વિધાનસભા મતવિભાગ પેટા ચુંટણી-૨૦૧૯
સોફ્ટવેર માટે અધિકારી, કર્મચારીઓની સેવાપોથી અને ખાનગી-અહેવાલ વિષયક રેકર્ડની ડેટા એન્ટ્રી કરવા બાબત
સાથી સોફ્ટવેર અંતર્ગત SMSની સવલત શરુ કરવા અંગે
સંસદસભ્યો/ધારાસભ્યોના પત્રો અંગે કરવાની કાર્યવાહી બાબતે સૂચનાઓ
Person with Disability Registration Form
DDRS & ADIP હેથળની વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે યોજનાની દરખાસ્તો માટેની જાહેરાત
IPOP for Senior Citizen Proposal Format
પ્રિવેન્શન ઓફ આલ્કોહોલીઝમ એન્ડ સબસ્ટેન્સ(ડ્રગ્સ) એબ્યુઝ એન્ડ ફોર સોશ્યલ ડીફેન્સ સર્વિસીઝ
૧૧ માસના કરાર આધારીત કર્મચારીઓના નવા કરાર બાબત
જુ.ક્લાર્ક અને તેની સમકક્ષ સંવર્ગ-૩ની જગ્યા પર ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓની તા.૦૧/૦૧/૧૯ ની સ્થિતિએ આખરી પ્
સી.ક્લાર્ક અને તેની સમકક્ષ સંવર્ગ-૩ની જગ્યા પર ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓની તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ ની સ્થિતિએ આખરી
નિયામકશ્રી સમાજ સુરક્ષા ખાતુ, ગાંધીનગરની કચેરીમાં નવી જગ્યા આઉટસોર્સથી ભરવા માટે રૂ.૨.૪૦ લાખનો ખર્ચ
Clarification regarding uploding of details of National Family Benefit Scheme (NFBS) in NSAP-PPS
દિવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકો માટે ધોરણ ૧ થી ૮ સુધીની ૦૫ દિવ્યાંગોની શાળાઓ શરૂ કરવા અંગેનું અરજીપત્રક
સમાજ સુરક્ષા ખાતુ ગુ.રા.ગાંધીનગર હેઠળ ગ્રાન્ટ ઇન એઇડના ધોરણે વ્રુધ્ધાશ્રમો શરૂ કરવા અંગેનો અરજીપત્રક
સમાજ સુરક્ષા ખાતું ગાંધીનગરની કચેરી માટે વાહન ક્ષેત્રીય કચેરીઓ માટે સ્ટાફ કારની વહીવટી મંજુરી બાબત
રાજ્ય ટ્રાન્સજેન્ડર કલ્યાણ બોર્ડમાં બિન સરકારી સભ્યોની નિમણુંક અંગેનું ફોર્મ
Search
HOD/Boards/Corporations
Screen Reader Access
Photo Gellary
Video Gellary