Top
જિલ્‍લો : ગીર સોમનાથ
 
અ.નં. સ્વૈચ્છિક સંસ્થાનું નામ / સરનામું આશ્રમશાળાનું નામ સરનામું સ્‍થળ તાલુકો માન્‍યતા વર્ષ માન્ય સંખ્યા
  જિલ્‍લો : ગીર સોમનાથ          
1 બી.એમ.બારડ એજયુકેશન ટ્રસ્ટ, બસ સ્‍ટેશન પાસે સુત્રાપાડા, જિ.જૂનાગઢ બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા બસ સ્ટેશન પાસે, સુત્રાપાડા સુત્રાપાડા સુત્રાપાડા ૧૯૯૫-૯૬ 150
2 સરસ્વતી સેવા શિક્ષણ ટ્રસ્ટ ઉના ઠે.મોટા કળીવાડા, દેલવાડા રોડ. બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા ગોકુલનગર સોસાયટી, ઉના ઉના ઉના ૧૯૯૪-૯૫ 150
કુલ 300