Top
જિલ્‍લો : મહેસાણા
 
અ.નં. સ્વૈચ્છિક સંસ્થાનું નામ / સરનામું આશ્રમશાળાનું નામ સરનામું સ્‍થળ તાલુકો માન્‍યતા વર્ષ માન્ય સંખ્યા
  જિલ્‍લો : મહેસાણા          
1 ન્‍યુ ગાયત્રી એજ્યુકેશન ટ્રસ્‍ટ, દેસાઇવાડો, મહાદેવ પાસે- ખેરાલુ બક્ષીપંચ આ‍શ્રમ શાળા, જી.ઇ.બી.ની બાજુ, મુ.તા.ખેરાલુ ખેરાલુ ખેરાલુ 1991 150
2 ન્‍યુ ગાયત્રી એજ્યુકેશન ટ્રસ્‍ટ, દેસાઇવાડો, મહાદેવ પાસે- ખેરાલુ બક્ષીપંચ આ‍શ્રમ શાળા, મુ. સાકરી, સાકરી ખેરાલુ 1991 150
3 સંસ્‍કાર ઘામ, મુ.નદાણ, તા.કડી, જિ.મહેસાણા બક્ષીપંચ આ‍શ્રમ શાળા, મુ. નદાણ, નદાણ કડી ૧૯૮ર 150
વિચરતી-વિમુકત જાતિની આશ્રમશાળા
4 શ્રી સર્વોદય આ‍શ્રમ, મુ.વાલમ, તા.વિસનગર, જિ.મહેસાણા વિચરતી-વિમુકત જાતિ આ‍શ્રમશાળા, સર્વોદય આશ્રમ હાઇવે રોડ, વાલમ વાલમ વિસનગર ૧૯૬ર 150
કુલ 600