Top
જિલ્‍લો : પોરબંદર
 
અ.નં. સ્વૈચ્છિક સંસ્થાનું નામ / સરનામું આશ્રમશાળાનું નામ સરનામું સ્‍થળ તાલુકો માન્‍યતા વર્ષ માન્ય સંખ્યા
  જિલ્‍લો : પોરબંદર          
1 શીશુમંગલ ગાંધીગ્રામ,જુનાગઢ ૦૨૮૫-૨૬૫૦૦૩૩ બક્ષીપંચ આશ્રમ શાળા, મુ.દેવડા,તા.કુતિયાણા, જી.પો૨બંદ૨ દેવડા કુતિયાણા ૧૯૮૧-૮૨ 90
કુલ 90