Top
જિલ્‍લો : બનાસકાંઠા
 
અ.નં. સ્વૈચ્છિક સંસ્થાનું નામ / સરનામું આશ્રમશાળાનું નામ સરનામું સ્‍થળ તાલુકો માન્‍યતા વર્ષ માન્ય સંખ્યા
  જિલ્‍લો : બનાસકાંઠા          
1 નૂતન ભારતી, મડાણાગઢ, તા. પાલનપુર જિ.બનાસકાંઠા શ્રી કનુભાઈ આર. વોરા, સંચાલકશ્રી, ફોનનં. ૦ર૭૪ર રરરરર૦ બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા, મુ.મડાણાગઢ, ઠે. નુતન ભારતી તા.પાલનપુર, જિ.બનાસકાંઠા મડાણાગઢ પાલનપુર 1980 150
2 સંતશ્રી અમરદાસ ટ્રસ્‍ટ, .વિરપુર, ઠે. પરમાર્થ નિકેતન (આશ્રમ), પો.લોકનિકેતન, તા.પાલનપુર, જિ.બનાસકાંઠા સંતશ્રી અમરદાસ બાપુ, મેનેજીગ ટ્સ્‍ટીશ્રી, ફોનનં. ૦ર૭૪ર ર૪પ૪૭પ બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા, મુ.વિરપુર, ઠે. પરમાર્થ નિકેતન આશ્રમ, તા.પાલનપુર, જિ.બનાસકાંઠા વિરપુર પાલનપુર 150
3 લોક નિકેતન, રતનપુર, તા.પાલનપુર, જિ.બનાસકાંઠા શ્રીમતી ગીતાબેન વ્‍યાસ સંચાલકશ્રી, ફોનનં. ૦ર૭૪ર ર૪૫૧૭૧ લોક નિકેતન આશ્રમશાળા, મુ.કુવાળા, ઠે. ભાભર-વાવ હાઇવે, તા.ભાભર, જિ.બનાસકાંઠા કુવાળા ભાભર 1979 150
4 માનવ સર્જન આશ્રમ માંડલા, તા.કાંકરેજ, જિ.બનાસકાંઠા શ્રી સુરજગીરી ગોસ્વામી, સંચાલકશ્રી, મો. નં. ૯૪ર૬૭૦૪૬૭ર બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા, મુ.માંડલા ઠે. માઘ્યમિક શાળા કંપાઉન્ડ તા.કાંકરેજ, જિ.બનાસકાંઠા માંડલા કાંકરેજ 1983 150
5 મ.ગ. ૫ટેલ સર્વોદય કેન્દ્ર, મુ.તા.અમીરગઢ, જિ.બનાસકાંઠા શ્રી હસમુખભાઈ બી. પટેલ મંત્રીશ્રી ફોનનં. ૦ર૭૪ર ર૩રરર૪ (મુ.તા.અમીરગઢ, જિ.બનાસકાંઠાથી સ્‍થળફેર સરકારનો ઠરાવ નં.૧૦૨૦૧૫/ ૬૨૪૯૪૮, તા.૧૪/૯/૧૬) સર્વોદય બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા, મુ.અમીરગઢ ઠે. મ.ગ. ૫ટેલ સર્વોદય કેન્દ્ર, અમીરગઢ, જિ.બનાસકાંઠા વિરમપુર અમીરગઢ 1992 150
6 શ્રી રાજારામ યુવા ટ્રસ્ટ, ગાંધીનગર. મુ.તા.થરાદ, ઠે. ગણેશ સોસા્યટી, જિ.બનાસકાંઠા શ્રી માવજીભાઈ ૫ટેલ, પમુખશ્રી, મો. નં. ૯૪ર૮૬૭૭૬૮૬ આદર્શ બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા, મુ.ડુવા ઠે.મહાકાળીના મંદિર પાસે, તા.થરાદ, જિ.બનાસકાંઠા ડુવા થરાદ 1993 150
7 ધી બોર્ડર ડેવલ૫મેન્ટ ટ્રસ્ટ, થરાદ, જિ.બનાસકાંઠા શ્રી ધરમસીભાઇ બી. સોલંકી પમુખશ્રી મો. ૯૮૯૮૯પ૪૩૬૬ બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા, મુ.થરાદ, ઠે.થરાદ-ધાનેરા રોડ તા.થરાદ, જિ.બનાસકાંઠા થરાદ થરાદ 1998 150
8 શ્રી ઉત્તર ગુજરાત ખાદી ગ્રામોદ્યોગ મંડળ, અમદાવાદ શ્રી મુળાભાઇ એમ. પટેલ, મેનેજીગ ટ્સ્‍ટીશ્રી, મો. નં. ૯૮૯૮૧૮૪૧૮૧ બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા, મુ.સપ્રેડા ઠે.શંકર ભગવાનના મંદિર પાસે, તા.વાવ, જિ.બનાસકાંઠા સપ્રેડા વાવ 1999 150
9 સરહદ વિકાસ મંડળ, સુઈગામ, તા.વાવ, જિ.બનાસકાંઠા શ્રી વીહાજી એસ. રાજપૂત, પમુખશ્રી ફોનનં. ૦ર૭૪૦ રર૩૬રર બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા, મુ.સુઈગામ, ઠે. સુઇગામ-વાવ રોડ, તા.વાવ, જિ.બનાસકાંઠા સુઇગામ સુઇગામ 1995 150
10 વિકાસ ભારતી સેવા ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ, મંડાલી, તા.બેચરાજી (મુ.તંબોળીયા, તા.હારીજ, જિ.પાટણથી સ્‍થળફેર નં.૧૭૮, તા.૧૮/૧૦/૧૭) બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા તંબોળીયા દિયોદર દિયોદર ૧૯૯૯-૦૦ 150
વિચરતી-વિમુકત જાતિની આશ્રમશાળા
11 બાલારામ સઘનક્ષેત્ર સમિતિ, ચિત્રાસણી, તા. પાલનપુર, જિ.બનાસકાંઠા શ્રી કાનજીભાઇ વાધેલા, નિયામકશ્રી ફોનનં.૦ર૭૪ર ર૮૪રર૬ વિચરતી જાતિ આશ્રમશાળા, મુ.ચિત્રાસણી, ઠે. બાલરામ રોડ, તા.પાલનપુર, જિ.બનાસકાંઠા ચિત્રાસણી પાલનપુર 1966 150
12 લોક નિકેતન, રતનપુર, તા.પાલનપુર, જિ.બનાસકાંઠા શ્રીમતી ગીતાબેન વ્‍યાસ સંચાલકશ્રી, ફોનનં. ૦ર૭૪ર ર૪૫૧૭૧ વિચરતી જાતિ આશ્રમશાળા, મુ.રતનપુર, તા.પાલનપુર, જિ.બનાસકાંઠા રતનપુર પાલનપુર 1970 150
કુલ 1800