Top
જિલ્‍લો : જુનાગઢ
 
અ.નં. સ્વૈચ્છિક સંસ્થાનું નામ / સરનામું આશ્રમશાળાનું નામ સરનામું સ્‍થળ તાલુકો માન્‍યતા વર્ષ માન્ય સંખ્યા
  જિલ્‍લો : જુનાગઢ          
1 ડો.સુભાષ પી.ચાવડા આહિર કેળવણી મંડળ-જૂનાગઢ, ’’ર્ડા.સુભાષ એકેડમી’’, ર્ડા.સુભાષ માર્ગ, ખામઘ્રોળ રેલ્‍વે ફાટક પાસે, મજેવડી દરવાજા બહાર,જુનાગઢ ડો.સુભાષ બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા ખામધ્રળ ફાટક પાસે જૂનાગઢ જુનાગઢ જૂનાગઢ ૧૯૯૩-૯૪ 150
2 સોરઠ મહીલા કેળવણી મંડળ ઠે. દીલાવર નગર વંથલી જી.જૂનાગઢ (મુ.વંથલી, તા.વંથલી, જિ.જુનાગઢથી સ્‍થળફેર સરકારનો ઠરાવ નં.૧૨૫, તા.૯/૧૦/૧૭) રતુભાઇ અદાણી આશ્રમશાળા દિલાવરનગર ભવનાથ જુનાગઢ ૧૯૯૧-૯૨ 150
3 ભવાની એજયુકેશન ટ્રસ્ટ સ્ટેશન રોડ, માળીયા હાટીના જિ.જૂનાગઢ વિવેક આશ્રમશાળા, માળીયા હાટીના હાલ અમરાપુર ગીર અમરાપુર માળીયા હાટીના ૧૯૯૮-૯૯ 150
4 દધિચિ એજયુકેશન ટ્રસ્ટ, મુ.ગડુ, તા.માળીયા હાટિના બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા ઓમશાંતિનગર મુ.ગડુ(શેરબાગ) ગડુ (શેરબાગ) માળીયા હાટીના ૧૯૯૭-૯૮ 150
5 સર્વોદય એજયુકેશન ફાઉન્‍ડેશન ઠે. ડબા ગલી, મારુતી એપાર્ટમેન્‍ટ, કોર્પોરેશન સામે જૂનાગઢ બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા મંગલપુર મંગલપુર કેશોદ ૧૯૯૯-૨૦૦૦ 150
વિચરતી-વિમુકત જાતિની આશ્રમશાળા
6 સોરઠ સંધી મુસ્લીમ વિકાસ સંઘ વંથલી, જિ.જૂનાગઢ વિમુકત જાતિની આશ્રમશાળા મુ.આખા આખા વંથલી ૧૯૮૦-૮૧ 150
કુલ 900