Top
જિલ્‍લો : સુરેન્દ્રનગર
 
અ.નં. સ્વૈચ્છિક સંસ્થાનું નામ / સરનામું આશ્રમશાળાનું નામ સરનામું સ્‍થળ તાલુકો માન્‍યતા વર્ષ માન્ય સંખ્યા
  જિલ્‍લો : સુરેન્દ્રનગર          
1 શ્રમિક સેવા ટ્રસ્ટ ૭, મહાજન બીલ્ડીંગ, મેગામોલની સામે સુરેન્દ્રનગર બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા વિરેન્દ્રગઢ વિરેન્‍દ્રગઢ ધ્રાંગધ્રા 1987 150
2 શ્રમિક સેવા ટ્રસ્ટ ૭, મહાજન બીલ્ડીંગ, મેગામોલની સામે સુરેન્દ્રનગર બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા, પીપળી રોડ, દેગામ દેગામ પાટડી 1987 150
3 શ્રમિક સેવા ટ્રસ્ટ ૭, મહાજન બીલ્ડીંગ, મેગામોલની સામે સુરેન્દ્રનગર બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા સાવડા સાવડા પાટડી 1992 70
4 ગ્રામ વિદ્યાલય લોકશાળા ધજાળા મુ.ધજાળા તા.સાયલા બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા, સાયલા હાઇવે, ફુલગ્રામ ફુલગામ વઢવાણ 1991 150
5 ગ્રામ વિદ્યાલય લોકશાળા ધજાળા મુ.ધજાળા તા.સાયલા બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા, ચોટીલા રોડ, નાવા નાવા ચોટીલા 1980 150
6 સમતા એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ મુ.સુખસર તા.ચોટીલા બક્ષીપચ આશ્રમશાળા, રાજપરા રોડ, કાળાસર કાળાસર ચોટીલા 1999 150
વિચરતી વિમુક્ત જાતિની આશ્રમશાળા
7 ગ્રામ વિદ્યાલય લોકશાળા ધજાળા મુ.ધજાળા તા.સાયલા વિમુક્ત જાતિ આશ્રમશાળા ધજાળા ધજાળા સાયલા 1967 150
8 ગ્રામ વિદ્યાલય લોકશાળા ધજાળા મુ.ધજાળા તા.સાયલા વિમુક્ત જાતિ આશ્રમશાળા ભીમોરા ભીમોરા ચોટીલા 1977 150
કુલ 1120