Top
જિલ્‍લો : વડોદરા
 
અ.નં. સ્વૈચ્છિક સંસ્થાનું નામ / સરનામું આશ્રમશાળાનું નામ સરનામું સ્‍થળ તાલુકો માન્‍યતા વર્ષ માન્ય સંખ્યા
  જિલ્‍લો : વડોદરા          
1 મુનીસેવા આશ્રમ મુ.ગોરજ તા.વાઘોડિયા શારદામંદિર આશ્રમશાળા મુ.ગોરજ તા.વાઘોડિયા ગોરજ વાઘોડિયા 1984 150
વિચરતી વિમુક્ત જાતિની આશ્રમશાળા
2 સમગ્ર ગ્રામ સેવા મંડળ રાજુપુરા તાલુકો સાવલી (જૂન-૨૦૧૮ થી ૬૦નો સંખ્યા વધારો આપી માન્ય સંખ્યા ૧૨૦ કરી તા. ૨૦/૦૩/૨૦૧૯ પત્ર ક્રમાંક વિજાક/અમશ/રાજુપુરા/૨૦૧૮-૧૯/૬૧ પ્રેમલ આશ્રમશાળા મુ.રાજુપુરા તા.સાવલી રાજુપુરા સાવલી 1966 120
કુલ 270