Top
જિલ્‍લો : સુરત
 
અ.નં. સ્વૈચ્છિક સંસ્થાનું નામ / સરનામું આશ્રમશાળાનું નામ સરનામું સ્‍થળ તાલુકો માન્‍યતા વર્ષ માન્ય સંખ્યા
  જિલ્‍લો : સુરત          
1 જનતા કલ્યાણ રચનાત્મક ટ્રસ્ટ વડીયા, મુ. પો. કરચેલીયા, તા. મહુવા જિ. સુરત સંસ્કારધામ આશ્રમશાળા, મુ.પો.સણવલ્લા તા. મહુવા, જિ. સુરત સણવલ્‍લા મહુવા ૧૯૮૦-૮૧ 150
કુલ 150