Topરાજ્ય માં આવેલ સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે ૫છાતવર્ગ તથા વિચરતી-વિમુક્ત જાતિની આશ્રમશાળાની જિલ્લાવાર વિગત દર્શાવતુ પત્રક
 
નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ ખાતું, ગુ.રા.ગાંધીનગર
 
અનં જિલ્લાનું નામ વિકસતી જાતિ વિચરતી-વિમુકત જાતિ કુલ
આશ્રમશાળાની સંખ્યા છાત્રોની સંખ્યા આશ્રમશાળાની સંખ્યા છાત્રોની સંખ્યા આશ્રમશાળાની સંખ્યા છાત્રોની સંખ્યા
અમદાવાદ ૧૩૨૦ ૧૫૦ ૧૦ ૧૪૭૦
અમરેલી ૩૭૦ ૩૭૦
આણંદ ૬૦૦ ૧૫૦ ૭૫૦
અરવલ્લી ૧૫ ૨૨૫૦ ૧૫૦ ૧૬ ૨૪૦૦
બનાસકાંઠા ૧૦ ૧૫૦૦ ૩૦૦ ૧૨ ૧૮૦૦
બોટાદ ૩૦૦ ૩૦૦
ભાવનગર ૯૦૦ ૯૦૦
દાહોદ ૧૫ ૨૧૭૦ ૧૫ ૨૧૭૦
દેવભુમિ દ્વારકા ૯૦૦ ૧૫૦ ૧૦૫૦
૧૦ ગાંધીનગર ૧૩૫૦ ૧૩૫૦
૧૧ ગીર સોમનાથ ૩૦૦ ૩૦૦
૧૨ જામનગર ૭૫૦ ૭૫૦
૧૩ જૂનાગઢ ૭૫૦ ૧૫૦ ૯૦૦
૧૪ ખેડા ૧૨ ૧૮૦૦ ૪૮૦ ૧૫ ૨૨૮૦
૧૫ કચ્છ ૯૯૦ ૯૯૦
૧૬ મહેસાણા ૪૫૦ ૧૫૦ ૬૦૦
૧૭ મહીસાગર ૧૦ ૧૫૦૦ ૧૦ ૧૫૦૦
૧૮ મોરબી ૧૫૦ ૧૫૦
૧૯ પંચમહાલ ૧૨૦૦ ૧૨૦૦
૨૦ પાટણ ૧૩ ૧૯૫૦ ૧૩ ૧૯૫૦
૨૧ પોરબંદર ૯૦ ૯૦
૨૨ રાજકોટ ૭૫૦ ૭૫૦
૨૩ સાબરકાંઠા ૧૨ ૧૮૩૦ ૩૦૦ ૧૪ ૨૧૩૦
૨૪ સુરત ૧૫૦ ૧૫૦
૨૫ સુરેન્દ્રનગર ૮૨૦ ૩૦૦ ૧૧૨૦
૨૬ વડોદરા ૧૫૦ ૧૨૦ ૨૭૦
  કુલ ૧૭૧ ૨૫૨૯૦ ૧૬ ૨૪૦૦ ૧૮૭ ૨૭૬૯૦