Top
જિલ્લો : ગીર સોમનાથ
 
અનં  છાત્રાલયનું નામ  છાત્રાલયનું સ્થળ  તાલુકો  છાત્રાલયનું પુરેપુરુ સરનામું સંસ્થાનું નામ સરનામું  કુમારકે કન્યા  માન્ય સંખ્યા 
સાંદી૫ની કુમાર છાત્રાલય વેરાવળ વેરાવળ ગીતા નગર-૧શકિતનગર સામે, પાણીના ટાકા પાસે વેરાવળ ગાયત્રીએજયુકેશન ટ્રસ્ટ, ટાગોર-ર, ડાભોર રોડ, વેરાવળ કુમાર ૧૪૩
બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય સુપાસી વેરાવળ ઠેમાઘ્યમિક શાળાની બાજુમાં
મુ. સુપાસી, તા. વેરાવળ
યોગેશ્વર કેળવણી મંડળ,
મુ. આદ્રી, તા. વેરાવળ
કુમાર ૧૩૭
સ્વ.વી.પી.ઝાલા કુમાર છાત્રાલય ખંઢેરી વેરાવળ ઠે.માઘ્યમિક શાળાના મકાનમાં
મુ. ખંઢેરી, તા. વેરાવળ
સ્વ.વી.પી.ઝાલા કેળવણી મંડળ
મુ.ખંઢેરી, તા. વેરાવળ
કુમાર ૧૨૭
સ્વ.વી.પી.ઝાલા કન્યા છાત્રાલય ખંઢેરી વેરાવળ મુ. ખંઢેરી, તા. વેરાવળ સ્વ.વી.પી.ઝાલા કેળવણી મંડળ
મુ.ખંઢેરી, તા. વેરાવળ
કન્યા ૧૦૨
સ્વ.શ્રી વિરાભાઈ રાજાભાઈ જોટવા બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય આદ્રી વેરાવળ મુ.આદ્વી, તા.વેરાવળ શ્રી યોગી વ્યાયામશાળા ટ્રસ્ટ-વેરાવળ, મુ.આદ્રી, વાયા-શેરબાગ ગડુ, તા.વેરાવળ કુમાર ૮૩
૫રીમલ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય સુત્રાપાડા સુત્રાપાડા મામલતદાર ઓફીસ સામે,સુત્રાપાડા બી.એમ.બારડએજયુકેશનટ્રસ્ટ, મુ. સુત્રાપાડા કુમાર ૧૦૭
શ્રી ર્ડા.ભરત બારડ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય સુત્રાપાડા સુત્રાપાડા મુ.તા.સુત્રાપાડા, જિ.ગીરસોમનાથ પ્રમુખશ્રી,
ર્ડા.ભરત બારડ એકેડમી એન્‍ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ, મુ.તા.સુત્રાપાડા, જિ.ગીરસોમનાથ-૩૬૨૨૭૫
કુમાર ૨૦
બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય પ્રાંચી સુત્રાપાડા આલીદ્રા રોડ, મુ.પ્રાંચી સંસ્કાર કેળવણી મંડળ, મં.પ્રાંચી, તા.સુત્રાપાડા કુમાર ૮૫
ઉપાસના કુમાર છાત્રાલય ઉંબરી સુત્રાપાડા મુ. ઉંબરી, તા. સુત્રાપાડા શ્રી ઉપાસના ગ્રામ સેવા ટ્રસ્ટ મુ. ઉંબરી, તા.સુત્રાપાડા કુમાર ૩૫
૧૦ દુદાભાઈ કુંભાભાઈ વાળા બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય કોડીનાર કોડીનાર ઠે.સ્યુગર ફેકટરી ગેઈટસામે
પ્રઘ્યુમનકોમ્પ્લેક્ષ પાછળ કોડીનાર
સમસ્ત કારડીયા રાજપુતએજયુકેશન ટ્રસ્ટ, સુગર ફેકટરી સામે, મુ. કોડીનાર કન્યા ૩૨
૧૧ બીના કુંજ કન્યા છાત્રાલય કોડીનાર કોડીનાર ઠે.માઈક્રો ટાવરની પાછળ
બીલેશ્વરસોસાયટી,કોડીનાર
અંબીકા એજયુકેશન ટ્રસ્ટ,ઠે.બીલેશ્વર સોસાયટી, પ્‍લોટ નં. ૯૫, માઇક્રો પાવર પાછળ, વેરાવળ હાઇવે રોડ, (એમ.આર.પંડયાના મકાનમાં, કોડીનાર કન્યા ૪૦
૧૨ ૫છાતવર્ગ કુમાર છાત્રાલય કોડીનાર કોડીનાર ઠે.છારાઝાપા,આંબેડકરના
પુતળા સામે, કોડીનાર
કારડીયા રાજપુત વિદ્યાર્થી ભવન મંડળ-કોડીનાર કુમાર ૭૫
૧૩ બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય ઉના ઉના ગોકુલ નગર સોસા.દેલવાડા રોડ. ઉના સરસ્વતી સેવા શિક્ષણ ટ્રસ્ટ
ઉના ઠે.મોટા કળીવાડા, દેલવાડા રોડ.
કન્યા ૬૦
૧૬ ‘‘તપોવન’’ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય ઉના ઉના મુ.તા.ઉના જી.ગીરસોમનાથ પ્રમુખશ્રી,
શ્રી મારૂ કુંભાર યુવક મંડળ
મુ.ભાચા તા.ઉના
જી.ગીરસોમનાથ- ૩૬૨૫૬૦
કુમાર ૨૦
૧૪ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય દેલવાડા ઉના ઠે.સઘનક્ષેત્ર,ગુપ્તપ્રયાગ રોડ. દેલવાડા, તા. ઉના દિવ્યચંદ્ર કેળવણી મંડળ, મુ.દેલવાડા, તા. ઉના કુમાર ૬૮
૧૫ મંગલમ કુમાર છાત્રાલય
વ્‍યાજપુર ઉના મંગલમઆશ્રમ, મુ.વ્યાજપુરતા.ઉના પ્રમુખશ્રી, મંગલમ એજયુકેશન ટ્રસ્‍ટ, મંગલમ આશ્રમ, ઉના ભાવનગર રોડ, મુ.વ્‍યાજપુર, તા.ઉના કુમાર ૫૨
૧૭ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય તાલાલા તાલાલા ઠે.સત્યમ સોસા.સ્ટેશન રોડ
મુ. તાલાલા
સંસ્કારધામ એજયુકેશન ટ્રસ્ટ સત્યમ સોસાયટી, સ્ટેશન રોડ, મુ.તાલાલા કુમાર ૧૧૮
૧૮ શ્રી ભગીરથ કુમાર છાત્રાલય
તાલાલા તાલાલા નુતન સ્કુલની બાજુમાં, રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, તાલાલા વિરમેઘમાયા વન અને એજયુકેશન
ફાઉન્‍ડેશન, નુતન સ્કુલની બાજુમાં, રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, તાલાલા
કુમાર ૩૦
૧૯ બક્ષીપંચ કન્‍યા છાત્રાલય તાલાલા (ગીર) તાલાલા (ગીર) મુ.તા.તાલાલા (ગીર), જિ.ગીરસોમનાથ કાલીકા કેળવણી મંડળ, મુ.પો. લાંક તા. બાયડ, જિ.સાબરકાંઠા કન્‍યા ૧૦૫
૨૦ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય (વિ.જા) ચિત્રાવડ તાલાલા મુ.ચિત્રાવડ, તા. તાલાળા મંગલમ કેળવણી મંડળ, મુ.ઘુસીયા (ગીર) તા.તાલાળા કુમાર ૯૧
૨૧ સ્વ.ડી.એમ.બારડ કુમાર છાત્રાલય ઘુસિયા (ગીર) તાલાલા મુ.ઘુસિયા(ગીર)તા.તાલાળા તાલાળા એજયુકેશન ફાઉન્ડેશન
મુ.ધુસિયા(ગીર), તા.તાલાળા
કુમાર ૩૬૦
૨૨ શિવમ બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય
ઘુસિયા (ગીર) તાલાલા મુ.ઘુસીયા (ગીર) તા.તાલાલા (ગીર) જિ.ગીર-સોમનાથ પ્રમુખશ્રી,
શિવમ ફાઉન્ડેશન,
મુ. ઘુસીયા (ગીર) તા.તલાલા (ગીર) જિ.ગીર-સોમનાથ -૩૬૨૧૫૦
કન્‍યા ૨૦
૨૩ બક્ષીપંચ કન્‍યા છાત્રાલય ઘુસિયા (ગીર) તાલાલા મુ.ઘુસીયા (ગીર) તા.તાલાલા (ગીર) જિ.ગીર-સોમનાથ પ્રમુખશ્રી,
રઘુવીર એજયુકેશન એન્‍ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ, મુ.ઘુંસીયા, તા.તલાલા, જિ.ગીરસોમનાથ
કન્‍યા ૨૦
            ૧૯૩૦