Top
જિલ્લો : વડોદરા
 
અનં  છાત્રાલયનું નામ  છાત્રાલયનું સ્થળ  તાલુકો  છાત્રાલયનું પુરેપુરુ સરનામું સંસ્થાનું નામ સરનામું  કુમારકે કન્યા  માન્ય સંખ્યા 
શ્રી બુઘ્ધદેવ કુમાર છાત્રાલય રાયકા વડોદરા મું.પો. રાયકા નંદેસરી ચોકડી પાસે જિ. વડોદરા સોમનાથ કેળવણી મંડળ, મું.પો. તા. નડિયાદ, જિ.ખેડા કુમાર ૭૭
શ્રી વિવેકાનંદ કુમાર છાત્રાલય સાવલી સાવલી રેખા નિકેતન, મું.પો.સાવલી તા.સાવલી જિ.વડોદરા વડોદરા જિલ્લા કેળવણી વિકાસ મંડળ, રેખા નિકેતન, મુ..સાવલી, જિ.વડોદરા કુમાર ૫૭
શ્રી ગ્રામ સ્વરાજ (બક્ષી) કુમાર છાત્રાલય જલાલપુરા પાદરા મું.પો. જલાલપુરા તા.પાદરા જિ. વડોદરા ગ્રામ સ્વરાજ મંડળ,જલાલપુરા, તા.પાદરા, જિ.વડોદરા કુમાર ૨૩
શ્રી આર્થિક ૫છાતવર્ગ કુમાર છાત્રાલય મોટા હબીપુરા ડભોઈ મું.પો. મોટા હબીપુરા તા.ડભોઈ જિ. વડોદરા મોટા હબીપુરા પ્રગતિ મંડળ, મું.પો.મોટા હબીપુરા, તા.ડભોઈ, જિ. વડોદરા કુમાર ૫૦
              ૨૦૭