Topઆઇ.ટી. શાખા
 
આ શાખા દ્વારા નીચે મુજબની કામગીરી કરવામાં આવે છે.
  • વેબસાઈટ અપડેટ રાખવાની કામગીરી
  • કોમ્પ્યુટર શાખાના સુપરવીઝનની કામગીરી
  • કોમ્પ્યુટર રીપેરીંગ, સર્વીસીંગ તથા તેને લગતા સાધન સામગ્રી ખરીદવાની કામગીરી
  • સોફ્ટવેરના પ્રશ્નોના નીકાલ કરવાની કામગીરી