Topબીસીકે-૭૦ : યોજનાઓના દેખરેખ / નિયંત્રણ અને મૂલ્યાંકન એકમ
 
યોજનાઓના દેખરેખ-નિયંત્રણ (મોનિટરિંગ) માટે વડી કચેરી ખાતે કર્મચારીગણ
હેતુ
  • યોજનાઓના મોનિટરિંગ માટે