Top
આર્થિક ઉત્કર્ષઇર્ન્ફોમેશન ટેકનોલોજી
સહાયનું ધોરણ
  • કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન માટે વિભાગ કક્ષાએ જોગવાઇ રાખેલ છે.
નાણાકીય જોગવાઇ (રૂ. લાખમાં)
જાતિ ૨૦૧૮-૧૯ ની જોગવાઇ ફાળવેલગ્રાન્ટ થયેલખર્ચ
સા.શૈ.પ.વ. ૧૦૦.૦૦ ૮૯.૭૮ ૮૯.૭૮