Top
આર્થિક ઉત્કર્ષ


પડિંત દિન દયાલ ઊપાધ્યાય આવાસ યોજના
પાત્રતાના માપદંડો
  • વાર્ષિક આવક મર્યાદા ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/-
  • વાર્ષિક આવક મર્યાદા શહેરી વિસ્તાર માટે રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/-
  • પોતાની માલિકીનો જમીનનો પ્લોટ હોવો જોઇએ
  • અતિપછાત વિચરતી વિમુક્ત જાતિના ઇસમોને પ્રથમ અગ્રતા આપવામાં આવે છે.
સહાયનું ધોરણ
  • શહેરી આવાસ યોજનામાં રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/- સુધીની સહાય
નાંણાકીય જોગવાઇ (રૂ. લાખમાં)
જાતિ ૨૦૧૭-૧૮ ની જોગવાઇ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખર્ચ
સા.શૈ.પ.વ. ૫૦૦૦.૦૦ ૫૮૯૨.૭૫ ૫૮૯૨.૭૫
આ.પ.વ. ૫૦૦.૦૦ ૫૦૮.૧૨ ૫૦૮.૧૨
વિચરતી-વિમુકત ૫૦૦.૦૦ ૬૩૨.૦૦ ૬૩૨.૦૦
સિધ્ધિ
જાતિ સિધ્ધિ
સા.શૈ.પ.વ. ૧૬,૯૧૩
આ.પ.વ. ૧૦૮૨
વિચરતી-વિમુકત ૧૫૮૮