Top
લઘુસ્તારીય ધિરાણ યોજના (માઇક્રો ફાયનાન્સ યોજના )
હેતુ
  • લક્ષ્યાંક જૂથના નાના ઉધોગ સાહસીકોને લધુ ધિરાણની જરૂરીયાતો પુરી કરવા આ નિગમ દ્વારા સ્વસહાય જૂથો મારફત લોન આપવાની યોજના
લોન મેળવવાની પાત્રતા
  • અરજદાર સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના હોવા જોઇએ
  • અરજદારના કુંટુંબની કુલ વાર્ષીક આવક રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/-થી વઘુ ન હોવી જોઇએ. ૫રંતુ રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- સુઘીની આવક ઘરાવતા અરજદારોને અગ્રતા આ૫વામાં આવશે.
  • અરજદારની ઉંમર અરજીની તારીખે ર૧ થી ૪પ વર્ષ સુધીની હોવી જોઇએ.
  • અરજદારને તાંત્રિક તથા અન્ય કુશળતા માગી લેતા ધંધાના અનુભવ ઘરાવતા હોવા જોઇએ.
યોજનાની મુખ્યમ લાક્ષણિકતાઓ
  • આ યોજનામા લોનની મહત્તમ મર્યાદા રૂ.૫૦,૦૦૦ સુધીની છે.
  • આ યોજનાઓમાં વ્યાયજનો દર વાર્ષીક પ ટકા રહેશે
  • આ યોજનાઓમાં યુનિટ કોસ્ટના ૯૦ ટકા લોન આપવામાં આવશે જયારે ૯૦ ટકા રાષ્ટ્રીય નિગમના,૫ ટકા રાજય સરકાર અને ૫ ટકા લાભાર્થી ફાળાની રકમ રહેશે.
  • આ લોન વ્યાજ સહિત ૪૮ સરખા માસિક હપ્તામાં ભરપાઇ કરવાની રહેશે.