Top
Latest News
રાજ્ય ટ્રાન્સજેન્ડર કલ્યાણ બોર્ડમાં બિન સરકારી સભ્યોની નિમણુંક અંગેનું ફોર્મ
Post on : 29 February, 2020
----------------------------------------------------
સમાજ સુરક્ષા ખાતું ગાંધીનગરની કચેરી માટે વાહન ક્ષેત્રીય કચેરીઓ માટે સ્ટાફ કારની વહીવટી મંજુરી બાબત
Post on : 5 February, 2020
----------------------------------------------------
સમાજ સુરક્ષા ખાતુ ગુ.રા.ગાંધીનગર હેઠળ ગ્રાન્ટ ઇન એઇડના ધોરણે વ્રુધ્ધાશ્રમો શરૂ કરવા અંગેનો અરજીપત્રક
Post on : 21 October, 2019
----------------------------------------------------
દિવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકો માટે ધોરણ ૧ થી ૮ સુધીની ૦૫ દિવ્યાંગોની શાળાઓ શરૂ કરવા અંગેનું અરજીપત્રક
Post on : 21 October, 2019
----------------------------------------------------
Clarification regarding uploding of details of National Family Benefit Scheme (NFBS) in NSAP-PPS
Post on : 26 September, 2019
----------------------------------------------------
નિયામકશ્રી સમાજ સુરક્ષા ખાતુ, ગાંધીનગરની કચેરીમાં નવી જગ્યા આઉટસોર્સથી ભરવા માટે રૂ.૨.૪૦ લાખનો ખર્ચ
Post on : 19 September, 2019
----------------------------------------------------
સી.ક્લાર્ક અને તેની સમકક્ષ સંવર્ગ-૩ની જગ્યા પર ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓની તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ ની સ્થિતિએ આખરી
Post on : 8 August, 2019
----------------------------------------------------
જુ.ક્લાર્ક અને તેની સમકક્ષ સંવર્ગ-૩ની જગ્યા પર ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓની તા.૦૧/૦૧/૧૯ ની સ્થિતિએ આખરી પ્
Post on : 8 August, 2019
----------------------------------------------------
૧૧ માસના કરાર આધારીત કર્મચારીઓના નવા કરાર બાબત
Post on : 4 July, 2019
----------------------------------------------------
પ્રિવેન્શન ઓફ આલ્કોહોલીઝમ એન્ડ સબસ્ટેન્સ(ડ્રગ્સ) એબ્યુઝ એન્ડ ફોર સોશ્યલ ડીફેન્સ સર્વિસીઝ
Post on : 14 June, 2019
----------------------------------------------------
IPOP for Senior Citizen Proposal Format
Post on : 12 June, 2019
----------------------------------------------------
DDRS & ADIP હેથળની વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે યોજનાની દરખાસ્તો માટેની જાહેરાત
Post on : 30 May, 2019
----------------------------------------------------
Person with Disability Registration Form
Post on : 23 May, 2019
----------------------------------------------------
સંસદસભ્યો/ધારાસભ્યોના પત્રો અંગે કરવાની કાર્યવાહી બાબતે સૂચનાઓ
Post on : 18 May, 2019
----------------------------------------------------
સાથી સોફ્ટવેર અંતર્ગત SMSની સવલત શરુ કરવા અંગે
Post on : 29 April, 2019
----------------------------------------------------
સોફ્ટવેર માટે અધિકારી, કર્મચારીઓની સેવાપોથી અને ખાનગી-અહેવાલ વિષયક રેકર્ડની ડેટા એન્ટ્રી કરવા બાબત
Post on : 29 April, 2019
----------------------------------------------------
લોકસભાની સામાન્ય ચુંટણી-૨૦૧૯ અને વિધાનસભા મતવિભાગ પેટા ચુંટણી-૨૦૧૯
Post on : 22 April, 2019
----------------------------------------------------
વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ કામગીરી મુલ્યાકન અહેવાલ બાબત (વર્ગ-૩)
Post on : 2 April, 2019
----------------------------------------------------
વિકલાંગો માટે ઈલેક્ટ્રીક સ્કુટર ખરીદવાની યોજના બાબત
Post on : 11 March, 2019
----------------------------------------------------
૧૧ માસ કરાર આધારિત નિમણૂક અંગે
Post on : 13 February, 2019
----------------------------------------------------
ગુજરાત અધિ. અંતર્ગત સેવા પૂરી પાડનાર અધિકારી, ફરિયાદ નિવારણ અધિકારીનાં નામ-સરનામાનાં ડિસ્પ્લે બોર્ડ
Post on : 28 January, 2019
----------------------------------------------------
પગારપંચની ભલામણોને આધારે સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના ૧૧ કર્મચારીઓના નવા સાતમા પગાર ધોરણો લાગુ પાડવા બાબત
Post on : 28 January, 2019
----------------------------------------------------
Validity of downloaded Aadhar(e-Aadhaar) as Proof of identity-regarding
Post on : 21 January, 2019
----------------------------------------------------
પ્રોબેશન ઓફિસર સમકક્ષ સંવર્ગ-૩ની જગ્યા પર ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓની તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ની સ્થિતિએ કામચલાઉ પ્ર
Post on : 18 January, 2019
----------------------------------------------------
જુવેનાઈલ જસ્ટીસ એક્ટ અન્વયે ચાઈલ્ડ વેલ્ફેર કમિટી તથા જુવેનાઇલ જસ્ટીસ બોર્ડના બિનસરકારી સભ્યોની પસંદગ
Post on : 16 January, 2019
----------------------------------------------------
જુવેનાઈલ જસ્ટીસ બોર્ડ અને ચાઈલ્ડ વેલ્ફેર કમિટીના અધ્યક્ષ/સભ્યોની લાયકાત અને જરૂરી શરતો
Post on : 16 January, 2019
----------------------------------------------------
હેડક્લાર્ક સંવર્ગ-૩ની તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ની પ્રવરતતાયાદી
Post on : 8 January, 2019
----------------------------------------------------
ચીફ ઓફિસર સમકક્ષ સંવર્ગ-૩ની તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ની પ્રવરતતાયાદી
Post on : 7 January, 2019
----------------------------------------------------
નિરીક્ષક/કચેરી અધિક્ષક સમકક્ષ(મિનિસ્ટ્રીયલ) સંવર્ગ-૩ની તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ની પ્રવરતતાયાદી
Post on : 7 January, 2019
----------------------------------------------------
Seniority List of Sr.Clerk and Jr.Clerk
Post on : 5 January, 2019
----------------------------------------------------
તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ બંધારણ દિવસ તરીકે ઉજવણી કરવા બાબત
Post on : 20 November, 2018
----------------------------------------------------
Remotely Managed Franking Machine Licence
Post on : 21 September, 2018
----------------------------------------------------
Class 2 Order
Post on : 11 September, 2018
----------------------------------------------------
બાળ સુરક્ષા યોજના હેઠળ રાજ્યમાં કાર્યરત સરકારી બાળ/કિશોરોની સંસ્થાઓમાં ૧૧ માસના કરાર આધારીત ભરતી
Post on : 23 August, 2018
----------------------------------------------------
Contact Setup
Photo Gallery
વિડીયો ગેલેરી

Office Bearers

Shri Vijay Rupani
Shri Vijay Rupani
Hon'ble Chief Minister
Facebook Twitter
Shri Nitin Patel
Shri Nitin Patel
Hon'ble Deputy Chief Minister
Shri Ishwarbhai R. Parmar
Shri Ishwarbhai R. Parmar
Hon'ble Minister
Facebook Twitter
Shri Manoj Aggarwal
Shri Manoj Aggarwal (IAS)
Principal Secretary
  Preface  
     
  The main activities of Social Defence Directorate are for with the welfare and rehabilitation of the weaker sections of the society like orphans, destitutes, children and youths who have turned to criminal activities and the girls who have became prey to the circumstances, physically and mentally disabled children and adults, old aged persons and beggars.

 
  Schemes  
 
Child Welfare
Child Welfare
    Disable welfare
Disable welfare
    Old age Welfare
Old age Welfare
 
 
Gujarat State Child Protection Society
India Government
નેશનલ ટ્રેકીંગ સિસ્ટમ ફોર મિસીંગ એન્ડ વલ્નેરેબલ ચીલ્ડ્રન
 
Digital Locker
Digital Gujarat
 
Chief Electoral Officer
 
NSAP
 
NSAP
 
150th Mahatma Jayanti
 
UDID Portal
 
ઈ-સમાજકલ્યાણ