• ગરીબી અને બેરોજગારીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો
  ગરીબી અને બેરોજગારીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો
 • ગરીબી અને બેરોજગારીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો
  ગરીબી અને બેરોજગારીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો 2
 • લાભાર્થીઓ
  લાભાર્થીઓ
 • લાભાર્થીઓ
  લાભાર્થીઓ
 • લાભાર્થીઓ
  લાભાર્થીઓ
નવીનતમ સુધારો

પ્રસ્તાવના

.

ગુજરાત સરકારે સમગ્ર દેશમાં સૌપ્રથમ વખત અસ્વચ્છ વ્યવસાયમાં રોકાયેલા સફાઇ કામદારોને અન્ય સ્વચ્છ વ્યવસાયો તરફ વાળવા માટે રાજય સ્તરે એક અભિયાન ચલાવી વિવિધ યોજનાઓ મારફતે સફાઇ કામદારો અને તેમના આશ્રિતોને આર્થિક રીતે પગભર કરી તેઓ સમાજમાં માનભર્યું સ્થાન મેળવી શકે તે હેતુથી મૂળ તા. ૧૫/૧૦/૧૯૯૪ થી...

વધુ વાંચો...

પદાધિકારીઓ

શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી
શ્રી ઈશ્વરભાઈ આર. પરમાર
શ્રી ઈશ્વરભાઈ આર. પરમાર
માનનીય મંત્રીશ્રી
શ્રી વાસણભાઈ આહીર
શ્રી વાસણભાઈ આહીર
માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી
શ્રી મનોજ અગ્રવાલ (IAS)
શ્રી મનોજ અગ્રવાલ (IAS)
અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત
ગુજરાત સરકાર
મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી
ડીજીટલ લોકર
ભારત સરકાર
ઈ-સમાજકલ્યાણ
Digital India