પદાધિકારીઓ

શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ
શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ

માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી

 

શ્રી પ્રદીપ પરમાર
શ્રી પ્રદીપ પરમાર

માનનીય મંત્રીશ્રી

 

શ્રીમતી મનિષા વકીલ
શ્રીમતી મનિષા વકીલ

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી

શ્રી આર. સી. મક્વાણા
શ્રી આર. સી. મક્વાણા

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી

શ્રીમતી સુનયના તોમર(આઈ.એ.એસ.)

અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી
સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ

 
પ્રસ્તાવના

સરકારશ્રીના શિક્ષણ અને મજૂર ખાતુ અમદાવાદના તા.૩૦/૦૩/૧૯૬૩ના ઠરાવથી ગુજરાત રાજ્ય માટે
નીચેની જાતિઓને વિમુક્ત જાતિ અને વિચરતી જાતિ તરીકે વર્ગીકૃત અને માન્ય કરવાનું નક્કી
કરવામાં આવેલ છે.

વધુ જાણો

સફળતા

હું બળવંતભાઈ ચમનભાઈ રાવળ ઉમર.-૨૮ રહે. ડીસા તા.ડીસા જી.બનાસકાંઠા, મારો જન્મ એક ગરીબ પરિવારમાં થયો હતો...

વધુ જાણો

ગુજરાત વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિ વિકાસ નિગમનો તુરંત જ સંપર્ક કરીને રૂ.૩૦,૦૦૦/- લોન સહાય મેળવી...

વધુ જાણો

ફોટો ગેલેરી

વિડિઓ ગેલેરી

વિડિઓ ગેલેરી

વિડિઓ ગેલેરી

વિડિઓ ગેલેરી

-