પદાધિકારીઓ

શ્રીમતી સુનયના તોમર(આઈ.એ.એસ.)

અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી
સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ

 
પ્રસ્તાવના

સરકારશ્રીના શિક્ષણ અને મજૂર ખાતુ અમદાવાદના તા.૩૦/૦૩/૧૯૬૩ના ઠરાવથી ગુજરાત રાજ્ય માટે
નીચેની જાતિઓને વિમુક્ત જાતિ અને વિચરતી જાતિ તરીકે વર્ગીકૃત અને માન્ય કરવાનું નક્કી
કરવામાં આવેલ છે.

વધુ જાણો

સફળતા

હું બળવંતભાઈ ચમનભાઈ રાવળ ઉમર.-૨૮ રહે. ડીસા તા.ડીસા જી.બનાસકાંઠા, મારો જન્મ એક ગરીબ પરિવારમાં થયો હતો...

વધુ જાણો

ગુજરાત વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિ વિકાસ નિગમનો તુરંત જ સંપર્ક કરીને રૂ.૩૦,૦૦૦/- લોન સહાય મેળવી...

વધુ જાણો

ફોટો ગેલેરી

વિડિઓ ગેલેરી

વિડિઓ ગેલેરી

વિડિઓ ગેલેરી

વિડિઓ ગેલેરી

-