પદાધિકારીઓ

શ્રી વિજય રૂપાણી

માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી

 

શ્રી ઈશ્વરભાઈ આર. પરમાર

માનનીય મંત્રીશ્રી

 

શ્રી વાસણભાઈ આહીર

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી

 

શ્રી મનોજ અગ્રવાલ (આઈ.એ.એસ.)

અગ્ર સચિવશ્રી

 

 
પ્રસ્તાવના

સરકારશ્રીના શિક્ષણ અને મજૂર ખાતુ અમદાવાદના તા.૩૦/૦૩/૧૯૬૩ના ઠરાવથી ગુજરાત રાજ્ય માટે
નીચેની જાતિઓને વિમુક્ત જાતિ અને વિચરતી જાતિ તરીકે વર્ગીકૃત અને માન્ય કરવાનું નક્કી
કરવામાં આવેલ છે.

વધુ જાણો

સફળતા

હું બળવંતભાઈ ચમનભાઈ રાવળ ઉમર.-૨૮ રહે. ડીસા તા.ડીસા જી.બનાસકાંઠા, મારો જન્મ એક ગરીબ પરિવારમાં થયો હતો...

વધુ જાણો

ગુજરાત વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિ વિકાસ નિગમનો તુરંત જ સંપર્ક કરીને રૂ.૩૦,૦૦૦/- લોન સહાય મેળવી...

વધુ જાણો

Statue of Unity Logo
Vibrant Gujarat
Digital India
Digital Locker
Chief Electoral Officer, Gujarat
-