Top
નિગમનું નિયામક મંડળ
 
બીન સરકારી સભ્યશ્રીઓની નિમણુંક થયેલ નથી.
 
સરકારી સભ્યશ્રીઓ
ક્રમ નામ હોદ્દો રહેઠાણનું સરનામુ કચેરી દ્વારા ફાળવેલ ટેલીફોન નંબર
શ્રી આર. એન. કુચેરા, જી.એ.એસ મેનેજીંગ ડીરેકટરશ્રી ગુજરાત અલ્પસંખ્યક નાણા અને વિકાસ નિગમ લિમીટેડ ભોંયતળિયે, બ્લૉક નં ૧૧, બીજો માળ, ડો જીવરાજભાઈ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૮૩ -
શ્રી. આર.જી. દેસાઈ
નાણાં સલાહકારશ્રી સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ, બ્લોક નં-૫/૯, સચિવાલય, ગાંધીનગર. ૦૭૯ ૨૩૨૫૦૬૯૨  
શ્રી જી.પી પટેલ
નિયામકશ્રી સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ, બ્લોક નં-૫/૯, સચિવાલય, ગાંધીનગર. ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૧૩  
શ્રી.પી.પી વૈદય નિયામકશ્રી ગુજરાત પછાત વર્ગ વિકાસ નિગમ, ડો.જીવરાજ મહેતા ભવન, બ્લોક નં-૧૧/૨, ગાંધીનગર ૦૭૯ ૨૩૨૫૭૫૫૭  
શ્રી.એન.એ.નિનામા નિયામકશ્રી વિકસતી જાતી કલ્યાણ ખાતુ, બ્લોક નં-૪, ૩જો માળ, ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૪૫