Top
નિગમ એ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી નિચે મુજબનું યોજનાવાર ધિરાણ કરેલ છે.
 
અલ્પ સંખ્યક સમુદાય માટે
ક્રમ યોજના લાભાર્થીઓની સંખ્યા ધિરાણની રકમ
મુદતી ધિરાણ ૨૬૧ ૪૧૫.૩૪
શૈક્ષણિક ધિરાણ ૧૮૩ ૩૬૨.૬૮
માઈક્રો ફાઈનાન્સ ધિરાણ ૦૦ ૦૦
  કૂલ ૪૪૪ ૯૭૦૬.૦૨
 
વિકલાંગ સમુદાય
મુદતી ધિરાણ ૧૫૭ ૨૩૯.૦૦
કૂલ અલ્પ સંખ્યક સમુદાય + વિકલાંગ સમુદાય ૬૦૧ ૯૯૪૫.૦૨