Top
નિગમ એ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ તા. ૩૧-૧૦-૨૦૧૮ સુધી નિચે મુજબનું યોજનાવાર ધિરાણ કરેલ છે.
 
અલ્પ સંખ્યક સમુદાય માટે
ક્રમ યોજના લાભાર્થીઓની સંખ્યા ધિરાણની રકમ
મુદતી ધિરાણ ૧૫૧૭૫ ૬૮૮૮.૮૪
શૈક્ષણિક ધિરાણ ૧૩૬૧ ૧૦૩૮.૧૯
માઈક્રો ફાઈનાન્સ ધિરાણ ૯૮૫ ૯૬.૦૦
સંધ ધિરાણ - ૪૦૫.૦૦
  કૂલ ૧૭૫૨૧ ૮૪૨૧.૩૨
 
વિકલાંગ સમુદાય
મુદતી ધિરાણ ૩૯૩૩ ૧૯૩૮.૦૦
કૂલ અલ્પ સંખ્યક સમુદાય + વિકલાંગ સમુદાય ૨૦૬૮૪ ૧૦૩૫૯.૩૨