Top
 
પત્રક-૧
સરકારી તંત્રનું નામ :- ગુજરાત અલ્પ સંખ્યક નાણાં અને વિકાસ નિગમ, ગાંધીનગર.
જાહેર માહિતી અધિકારી / એપેલેટ ઓથોરીટી :-
અ.નં. જાહેર સત્તા મંડળ માહિતી ના પ્રકાર જાહેર માહિતી અધિકારી એપેલેટ ઓથોરીટી
ગુજરાત અલ્‍પસંખ્‍યક નાણાં અને વિકાસ નિગમ લીમિટેડ,ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર. નિગમને લગતી તમામ બાબતો માટે. શ્રી એસ.આર.તટ્ટી, સમાજ કલ્યાણ અધિકારી શ્રી આર. એન. કુચારા, (જી.એ.એસ), મેનેજીંગ ડીરેકટર