Top
સંપર્ક કરો
 
શ્રી જી. એન. નાચીયા
નિયામકશ્રી, સમાજ સુરક્ષા ખાતાની કચેરી બ્લોક-નં-૧૬, ભોય તળિયે, ડૉ.જીવરાજ મહેતા ભવન, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર.-૩૮૨૦૧૦
ગુજરાત (ઇન્ડિયા)
ફોન નં:- +૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૬૩૦૯
ફેકસ નં. ૦૭૯-૨૩૨૫૬૩૦૮
ઈ-મેલ-dir-sd@gujarat.gov.in, ad-dsd-gnr@gujarat.gov.in
 
શાખાનો સંપર્ક નંબર અને ઈ-મેલ આઈ.ડી.
 
ક્રમ શાખાનું નામ શાખાનું ઈ-મેલ આઈ.ડી. શાખાનો નંબર
નિયામકશ્રી dir-sd@gujarat.gov.in ૦૭૯ – ૨૩૨ ૫૬૩૦૯
મહેકમ શાખા, રજીસ્ટ્રી શાખા dd1-dsd@gujarat.gov.in ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૧૭
અપંગ કલ્યાણ શાખા dd3-dsd@gujarat.gov.in ૦૭૯ – ૨૩૨ ૫૬૩૧૧
હિસાબી શાખા dd4-dsd@gujarat.gov.in ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૧૨
ડાયરેક્ટ પેમેન્ટ સેલ (ડીપીસેલ) dpcell-dsd@gujarat.gov.in ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૧૩
વૃધ્ધ પેન્શન શાખા nsapguj@gujarat.gov.in,nsapguj@gmail.com ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૧૧/૫૬૩૧૦/૫૬૩૧૫/૫૬૩૦૯
સીપીડી શાખા dd2-dsd@gujarat.gov.in ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૨૦
યોજના શા ખા dd2-dsd@gujarat.gov.in ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૧૬
બાળ માર્ગ દર્શનની કામગીરી અંગે બાળ લગ્ન અંગે dydir-cmpo-gnr@gujarat.gov.in ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૨૦
૧૦ સંકલન શાખા dir-sd@gujarat.gov.in ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૩૧૮/૫૬૩૨૨
૧૧ રેકર્ડ શાખા dir-sd@gujarat.gov.in ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૩૧૭
૧૨ બાંધકામ શાખા dir-sd@gujarat.gov.in ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૩૧૮/૫૬૩૨૨
૧૩ આયોજન શાખા po-dsd-gnr@gujarat.gov.in,dydir-dsd@gujarat.gov.in ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૩૧૮/૫૬૩૨૨
 
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રીઓના નામની યાદી
 
ક્રમ અધિકારીનુ નામ ટેલિફોન નં. મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એસ.કે.ઇસરાણી
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી જામનગર
૦૨૮૮-૨૫૭૦૩૦૬ ૯૮૨૪૨૯૪૬૭૦ dsdo-jam@gujarat.gov.in
શ્રી બી. આર. સોલંકી
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી ગીર-સોમનાથ
૦૨૮૭૬-૨૮૫૭૧૨ - dsdo-gir@gujarat.gov.in
સુ.શ્રી.એચ.એન.વાળા
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી જૂનાગઢ
૦૨૮૫-૨૬૨૪૫૪૬ ૭૮૭૪૪૧૦૫૨૮ dsdo-jun@gujarat.gov.in
શ્રી બી.આર.સોલંકી
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી પોરબંદર
૦૨૮૬-૨૨૨૦૩૧૩ ૯૮૨૪૨૭૧૨૩૨ dsdo-por@gujarat.gov.in
શ્રી એમ.એ. કાપડીયા
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી અમદાવાદ
૦૭૯-૨૫૫૦૮૭૧૨ ૭૯૮૪૩૩૫૧૭૮ dsdo-ahd@gujarat.gov.in
શ્રી એ. કે. ભટ્ટ (ઇ.ચા.)
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી અમરેલી
૦૨૭૯૨-૨૨૩૦૨૯ - dsdo-amr@gujarat.gov.in
શ્રી એસ.એમ.વ્હોરા (ઇ.ચા.)
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિ. આણંદ
૦૨૬૯૨-૨૫૩૨૧૦ ૯૬૨૪૮૪૯૧૮૧ dsdoanand@gujarat.gov.in
શ્રી જે. પી. પટેલ(ઈ.)
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી મોડાસા જિ.અરવલ્લી
૦૨૭૭૪-૨૫૦૨૩૦ - sdo.aravalli@gujarat.gov.in ૯૪૨૯૩૭૨૪૮૪ (પટેલભાઇ)
શ્રી એમ.વી.મુનિયા
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી ભરૂચ
૦૨૬૪૨-૨૬૩૮૨૩ - dcpubharuch@gmail.com
૧૦ શ્રીમતી વૈશાલીબેન જે. જોષી (ઇ.ચા.)
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી ભાવનગર
૦૨૭૮-૨૪૨૫૬૦૯ ૯૪૨૭૩ ૨૭૩૬૧ dsdo-bav@gujarat.gov.in
૧૧ શ્રી આર. પી. ખાટા
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી દાહોદ
૦૨૬૭૩-૨૩૯૨૨૫ ૯૭૧૨૩૮૫૩૮૧ dsdo-dah@gujarat.gov.in
૧૨ શ્રી જે.એમ.ચૌધરી(ઇ.ચા.)
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી ડાંગ
૦૨૬૩૧-૨૨૦૬૨૯ ૮૮૬૬૩૪૭૨૭૧ sdo-dangs@gujarat.gov.in
૧૩ શ્રી એસ. આઈ. દેસાઈ(ઈ.)
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી ગાંધીનગર
૦૭૯-૨૩૨૫૩૨૬૬ - dsdo-gnr@gujarat.gov.in
૧૪ શ્રી એલ.જી.ભરવાડ(ઇ.ચા.)
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી નડીયાદ જિ.ખેડા
૦૨૬૮-૨૫૫૦૬૪૦ ૯૭૨૪૧૪૨૫૦૩ dsdo-khe@gujarat.gov.in
૧૫ શ્રી એ.પી.રોહડીયા
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી ભૂજ-કચ્છ
૦૨૮૩૨-૨૫૬૦૩૮ ૯૪૨૮૦૦૩૭૨૭ dsdo-kut@gujarat.gov.in
૧૬ શ્રી જે. જે. ચૌધરી
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી મહેસાણા
૦૨૭૬૨-૨૨૧૪૩૧ - dsdo-meh@gujarat.gov.in
૧૭ સુ.શ્રી એ.એ.બોરીચા
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી નવસારી
૦૨૬૩૭-૨૩૨૪૪૦ ૮૮૬૬૫૪૧૬૯૮ sdo.nav123@gmail.com
૧૮ શ્રી આર.એસ.ચૌધરી (ઇ.ચા.)
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી રાજપીપળા જિ.નર્મદા
૦૨૬૪૦-૨૨૪૫૭૫ ૯૪૨૬૮૨૬૦૭૯ Dsdo-nar@gujarat.gov.in
૧૯ શ્રી એ.વાય.મંડોરી
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિ. પાટણ
૦૨૭૬૬-૨૨૨૬૫૧ ૯૪૨૬૫૮૧૦૮૬ dsdo-pat@gujarat.gov.in
૨૦ શ્રી આર. પી. ખાટા
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી, ગોધરા જિ.પંચમહાલ
૦૨૬૭૨-૨૪૧૪૮૭ - Dsdo-pan@gujarat.gov.in
૨૧ શ્રી એસ.કે.ઇસરાણી( પુનઃનિમણૂક)
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી, રાજકોટ
૦૨૮૧-૨૪૪૮૫૯૦ ૯૭૩૭૩૭૦૦૭૦ Dsdo-raj@gujarat.gov.in
૨૨ શ્રી એલ.બી.પટેલ (ઇ.ચા.)
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિ. સુરત
૦૨૬૧-૨૬૫૧૪૬૭/૫૨ ૯૭૨૪૨૬૯૩૮૦ Dsdo-sur@gujarat.gov.in
૨૩ સુ.શ્રી અનિલા એફ.પીપળીયા (ઇ.ચા.)
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી, સુરેન્દ્રનગર
૦૨૭૫૨-૨૮૫૫૫૨ ૯૯૭૯૨૮૭૫૦૧ Dsdo-srn@gujarat.gov.in
૯૪૨૭૬૬૧૮૬૧ (મકવાણાભાઇ)
૨૪ શ્રી એમ.એચ.પટેલ(ઇ.ચા.)
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી, હિંમતનગર
૦૨૭૭૨-૨૪૧૫૯૮ ૯૪૨૯૪૪૮૨૪૪ Dsdo-sab@gujarat.gov.in
૨૫ શ્રી રાકેશભાઈ એસ.ચૌધરી (ઈનચાર્જ.)
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી, વ્યારા જિ.તાપી
૦૨૬૨૬-૨૨૨૨૧૦ ૯૪૨૬૮૨૬૦૭૯ dsdotapi@gmail.com
૨૬ સુ.શ્રી. ભાર્ગવી એમ.નિનામા (ઇ.ચા.)
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિ. વડોદરા
૦૨૬૫-૨૪૨૮૦૪૮ ૯૦૯૯૮૯૭૮૯૯ Dsdo-vad@gujarat.gov.in
૨૭ શ્રી ડી.એમ. પટેલ (ઇ.ચા.)
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિ.વલસાડ
૦૨૬૩૨-૨૪૨૭૬૩ ૯૭૨૬૫ ૬૫૩૦૫ Dsdo-val@gujarat.gov.in, sdovalsad@gmail.com
૨૮ શ્રી કે.એચ.વાણીયા
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી, મહિસાગર
૦૨૬૭૪-૨૫૨૯૬૮ ૯૭૨૭૫૨૩૩૭૮ Dsdo-mahi@gujarat.gov.in
૨૯ સુ.શ્રી. ભાર્ગવી એમ.નિનામા
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી, છોટાઉદેપુર
૦૨૬૬૯-૨૩૩૩૮૪ ૯૦૯૯૮૯૭૮૯૯ Dsdo-vad@gujarat.gov.in, Sdo-chhota@gujarat.gov.in
૩૦ સુ.શ્રી. અનિલા એફ.પીપળીયા
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિ.મોરબી
૦૨૮૨૨-૨૪૨૫૩૩ ૯૯૭૯૨૮૭૫૦૧ Dsdo-morbi@gujarat.gov.in
૩૧ શ્રી બી.આર.સોલંકી (ઇ.ચા.)
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી, દેવભૂમિ દ્વારકા
૦૨૬૩૩-૨૩૪૪૬૯ ૯૮૨૪૨૭૧૨૩૨ Dsdo-devbhumi@gujarat.gov.in
૩૨ શ્રી વી. એસ. શાહ
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિ. બોટાદ
૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૨૩ - dsdo-botad@gujarat.gov.in
૩૩ શ્રી એચ.આર.પટેલ (ઇ.ચા.)
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષાઅધિ.પાલનપુર જિ.બનાસકાંઠા
૦૨૭૪૨-૨૫૨૪૭૮,૨૫૪૨૮૬ ૯૪૨૭૬૭૯૭૯૬ Dsdo-ban@gujarat.gov.in
 
સમાજ સુરક્ષા અધિકારીઓની જિલ્લાવાર માહિતી વિશે જોવા અહી કલીક કરો ડાઉનલોડ ફાઈલ
 
નિયામક, સમાજ સુરક્ષા ખાતા હસ્તકની સરકારી સંસ્થા/ કચેરીઓના નામ અને સરનામાની યાદી વિશે જોવા અહી કલીક કરો ડાઉનલોડ ફાઈલ
 
NGO List - 22-05-2019 ડાઉનલોડ ફાઈલ
 
CCI Address - 22-05-2019 ડાઉનલોડ ફાઈલ
 
જિલ્‍લા બાળ સુરક્ષા એકમ હસ્તકની કચેરીઓના સરનામાની યાદી ડાઉનલોડ ફાઈલ
District Child Protection Officer List  ડાઉનલોડ ફાઈલ
 
બાળ લગ્‍ન પ્રતિબંધક અધિકારી – સહ – જીલ્‍લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી
 
જીલ્‍લા સમાજસુરક્ષા અધિકારીશ્રી ,
બાળલગ્ન પ્રતિબંધક અધિકારની કચેરી,
"બી-બ્લોક" ગ્રાઉન્ડ ફલોર,
અપના બજાર, લાલદરવાજા, અમદાવાદ,
ફોન નં. ૦૭૯-૨૫૫૦૮૭૧૨
E-Mail : dsdo-ahd@gujarat.gov.in
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
૧૮ જીલ્‍લા સમાજસુરક્ષા અધિકારીશ્રી  બહુમાળી ભવન, ગ્રાઉન્ડ ફલોર ગાયત્રીનગર ,ભરૂચ
ટે- ર૬૩૮ર૩      
જીલ્‍લા સમાજસુરક્ષા અધિકારીશ્રી,
સેવાસદન-ર, બ્‍લોક, ' એ ', ગ્રાઉન્‍ડ ફલોર,
રૂમ નં.૧ થી ૪, અમરેલી.
ટે-૦૨૭૯૨ રર૩૦ર૯
E-mail:dsdo-amr@gujarat.govt.in
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
૧૯ જીલ્‍લા સમાજસુરક્ષા અધિકારીશ્રી,
ભોંય તળીયે, જુની કલેક્ટર કચેરી,
સર્કીટ હાઉસની બાજુમાં, અમૂલ ડેરી રોડ, આણંદ,
પોસ્‍ટ ઓફિસઃ મેઈન પોસ્‍ટ ઓફિસ, પીન કોડ- ૩૮૮૦૦૧
ફોન નં. ૦૨૬૯૨-૨૫૩૨૧૦
E-Mail : dsdoanand@gmail.com
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
જીલ્‍લા સમાજસુરક્ષા અધિકારીશ્રી,નર્મદા ભુવન ,
સી બ્‍લોક પ્રથમ માળ, મુ. વડોદરા જી. વડોદરા.
ટે- ર૪ર૮૦૪૮    
૨૦ જીલ્‍લા સમાજસુરક્ષા અધિકારીશ્રી જિલ્લા સેવા સદન,બ્લોક બી-રૂમ નં. ૮,ભોય તળિયે,હિંમતનગર સાબરકાંઠા
ટે- ૦૨૭૭૨-૨૪૧૫૯૮
E-mail:dsdo-sab@gujarat.gov.in
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
જીલ્‍લા સમાજસુરક્ષા અધિકારીશ્રી,એસ.ટી સ્‍ટેન્‍ડ પાસે,
જી-૧ એનેક્ષી બહુમાળી ભવન ,ભાવનગર
ટે- ર૪રપ૬૦૯    
૨૧ જીલ્‍લા સમાજસુરક્ષા અધિકારીશ્રી કલેકટર કચેરી કંપાઉન્‍ડ, આશ્રમ રોડ, ક્લબ કંપાઉન્ડ,કોમ્યુનિટી હોલ મુ. આહવા,જી ડાંગ -૩૯૪૭૧૦
ટે-૦૨૬૩૧-રર૦૬ર૯,
E-mail: sdo-dangs@gujarat.gov.in
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી,
જિલ્લા સેવા સદન-૧,પહેલો માળ.
ધરમપુર રોડ,વલસાડ.પીન કોડ નં.૩૯૬૦૦૧
ફો.નં-૦૨૬૩૨-૨૪૨૭૬3
Email: sdovalsad@gmail.com
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
૨૨ જીલ્‍લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી
ઝાલોદ રોડ,
જિલ્લા સેવાસદન છા૫રી, દાહોદ,
મુ.પો. છા૫રી, તા.જી.દાહોદ
ભોયતળીયે રૂમ નં.૧૯
ટેલીફોન નંબર : ૦૨૬૭૩ ૨૩૯૨૨૫
ઇ-મેલ : dsdo-dah@gujarat.gov.in
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
જીલ્‍લા સમાજસુરક્ષા અધિકારીશ્રી ,
બ્લોક નં.૩/૪ ,બહુમાળીભવન, ખેરાળી રોડ
સુરેન્‍દ્રનગર
ટેલીફોન નંબર - ૦૨૭૫૨-ર૮પપપર
E-Mail :sdosnr22@gmail.com
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
૨૩ જીલ્‍લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી
જીલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી,
જીલ્લા સેવા સદન-૨, સાંદિપની આશ્રમ રોડ,
ગ્રાઉન્ડ ફલોર, રૂમ નંબર-૫, ,
પોરબંદર-૩૬૦૫૭૫,
ફોનનંબર- ૦ર૮૬-૨૨૨૦૩૧૩,
E-mail: dsdo-por@gujarat.gov.in
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
જીલ્‍લા સમાજસુરક્ષા
અધિકારીશ્રી મજુર અધિકારીની કચેરી પાસે,
જોરાવર પેલેસ કંપાઉન્‍ડ , પાલનપુર જી. બનાસકાંઠા ટે-રપર૪૭૮
૨૪ જીલ્‍લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી
સી-બ્લોક, ભોયતળીયે, બહુમાળી મકાન,
જુના થાણા, નવસારી.૩૯૬૪૪૫
ફોન નં.-૦૨૬૩૭ ર૩ર૪૪૦
E-mail:dsdo-nav@gujarat.gov.in
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
જીલ્‍લા સમાજસુરક્ષા અધિકારીશ્રી
રૂમ નં-૧૧, જિલ્લા સેવા સદન,
ભોયતળીયે, રાજપીપળા , તા.નાંદોદ, જી. નર્મદા
ફોન નં.-૦૨૬૪૦-રર૪પ૭પ
E-mail:dsdo-nar@gujarat.gov.in
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
૨૫ જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી
રૂમ નં.૧૩, બ્લોક-સી,
સરદાર પટેલ ભવન, મીલ રોડ,
નડિયાદ-૩૮૭૦૦૧
તાલુકો-નડિયાદ જી.ખેડા.
ફોન નં.- ૦૨૬૮-૨૫૫૦૬૪૦
E-mail:dsdo-khe@gujarat.gov.in
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
જીલ્‍લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી
નાગરીક સોસાયટી પાસે, ભુજ-કચ્‍છ
ટે-રપ૬૦૩૮
૨૬ જીલ્‍લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી
બ્લોક ન.૪, ભોયતળીયે, જિલ્લા સેવા સદન,
પાન વાડી, મુ. વ્યારા, તાપી. પિન નં. ૩૯૪૬૫૦
ફોન નં.-૦૨૬૨૬ ૨૨૨૨૧૦
E-mail: dsdo-dsd-tapi@gujarat.gov.in
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
૧૦ જીલ્‍લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી.
જૂનિ મામલતદાર કચેરી કંમ્પાઉન્ડ નામદાર કોર્ટની બાજુમાં લુણાવાડા,ડો.પોલાણ સ્કૂલ રોડ,જિ-મહિસાગર
ટે.૦૨૬૭૪-૨૫૨૯૬૮
E-mail: sdomahisahar99@gmail.com
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
૨૭ જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી,
બ્લોક નંબર – “સી/જી/૦૨-૦૪
જિલ્લા સેવા સદન, ખસ રોડ,
બોટાદ – ૩૬૪૭૧૦.,
ટે.૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૨૩
E-mail: sdo.bot@gmail.com,dsdo-botad@gujarat.gov.in
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
૧૧ જીલ્‍લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી
ભોંયતળિયું, બ્લૉક-A
જીલ્‍લા સેવા સદન નં-ર , અઠવાલાઈન્સ , સુરત.
ટે-૦૨૬૧-૨૬૫૧૪૬૭, ૨૬૫૧૪૫૨
E-mail: dsdosurat@gmail.com
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
૨૮ જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી,
જીલ્લા સેવા સદન ,બ્લોક નબર- એ,
રૂમ નબર- ૪ ભોય તળિયે
મોડાસા-શામળાજી રોડ,તત્વ ઇજનેરી કોલેજ સામે,
મુ.પો.તા:-મોડાસા ,જી:-અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫
ટે-૦૨૭૭૪-૨૫૦૨૩૦
E-mail: sdo-arv@gujarat.gov.in
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
૧૨ જીલ્‍લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી
મહાત્‍મા ગાંધી રોડ, હાથીખાના,
બાળ અદાલત સામે, જુનાગઢ.
ટે-૨૬૨૪૫૪૬
૨૯ જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી,
આદિવાસી અતિથી ગૃહ,
સરકારી હોસ્પીટલ સામે, છોટાઉદેપુર.
ટે-૨૩૩૩૮૪
૧૩ જીલ્‍લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી
બહુમાળી ભવન, ભોંયતળીયે , મહેસાણા.
ટે-રર૧૪૩૧
૩૦ જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી,
જિલ્લા સેવા સદન, ભોયતળીયે બ્લોક નં.૦૯,
સો ઓરડી સામે, શોભેશ્વર રોડ, મોરબી.
ફોન નં.૦૨૮૨૨ – ૨૪૨૫૩૩
E-mail: sdomorbi@gmail.com
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
૧૪ જીલ્‍લા સમાજસુરક્ષા અધિકારીશ્રી ,
૩૭, ભોય તળીયે સેવાસદન-૨,
કલેક્ટર કચેરી કંમ્પાઉન્ડ
ગોધરા, જી. પંચમહાલ
ટે - ૦૨૬૭૨ ર૪૧૪૮૭
E-mail:dsdo-pan@gujarat.gov.in
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
૩૧ જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી,
જિલ્લા સેવા સદન,રૂમ નં.૧૫૮ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,
મુ.ઈણાજ, તા.વેરાવળ, જિ.-ગીર સોમનાથ.
ફોન નં. ૦૨૮૭૬ ૨૮૫૭૧૨
E-mail: sdo.girsomnath@gmail.com
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
૧૫ જીલ્‍લા સમાજસુરક્ષા અધિકારીશ્રી,
બ્લોક ન.૫, ભોયતળીયે,
બહુમાળી ભવન, રાજકોટ
ટે- ર૪૪૮પ૯૦
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
૩૨ જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી,
જિલ્લા સેવા સદન-૪, રાજપાર્ક પાસે,
રાજકોટ રોડ, જામનગર.
ટે-૨૫૭૦૩૦૬
૧૬ બાળલગ્ન પ્રતિબંધક અધિકારી,
સહ જીલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી,
સહયોગ સંકુલ, જિલ્લા કક્ષાની કચેરીઓ, “એ” બ્લોક,
ભોંયતળીયે,પથિકા આશ્રમની બાજુમાં,સે-૧૧,ગાંધીનગર.૩૮૨૦૧૧,
ફોન.નં–(૦૭૯) ૨૩૨૫૩૨૬૬ ,
E-mail : adr-dsdo-gnr@gujarat.gov.in
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
૩૩ જીલ્‍લા સમાજસુરક્ષા અધિકારીશ્રી-દેવભૂમિ દ્વારકા,
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રીની કચેરી,
જિલ્લા સેવા સદન,
ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,બ્લોક એ/જી/૩/૫, લાલપુર રોડ,
મુ. ખંભાળિયા, જી. દેવભૂમિ દ્વારકા
પીન- ૩૬૧૩૧૦
ફોન.નં, ૦૨૮૩૩-૨૩૫૮૮૯
Emaild-dsdo-dev@gujarat.gov.in
વધુ જોવા અહી કલીક કરો
૧૭ જીલ્‍લા સમાજસુરક્ષા અધિકારીશ્રી 
બાળ લગ્ન પ્રતિબંધક સહ જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રીની કચેરી,
ભોયતળીયે, જિલ્લા સેવા સદન, પાટણ.
પિનકોડ- ૩૮૪૨૬૫
ફોન.નં. (૦૨૭૬૬) ૨૨૨૬૫૧
Email ID:- dsdo-pat@gujarat.gov.in
વધુ જોવા અહી કલીક કરો