ગુજરાત વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિ વિકાસ નિગમ

મેનેજીંગ ડીરેક્ટર – શ્રી એ. એમ. પટેલ

બ્લોક નંબર-૧૯, ૨જો માળ,
ડૉ જીવરાજ મહેતા ભવન,
ગાંધીનગર, ગુજરાત
+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૮૭૭૫
md-ntdnt-gnr@gujarat.gov.in

 

 

 

ગુજરાત વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિ વિકાસ નિગમના જિલ્લા મેનેજરના નામ અને સરનામાની વિગત:

 

ક્રમવિભાગ/ કચેરીનું નામકચેરીના મુખ્ય અધિકારીનો હોદોકચેરીનું સરનામું, પીનકોડ નંબર સાથેકચેરીનો ફોન તથા ફેકસ નંબર
જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિ.જા.)  અમદાવાદશ્રી જે.એ.વઢવાણા
જિલ્લા નાયબ નિયામક
ઇ-બ્લોક પહેલોમાળ, બહુમાળી ભવન, મંજુશ્રી મીલ કંપાઉન્ડ, ગિરધરનગર અસારવા, અમદાવાદ(૦૭૯) ૨૯૭૦૧૧૨૦
મો.૯૪૨૬૦૧૦૪૭૬
જિલ્લા નાયબ નિયામક  (વિ.જા) ગાંધીનગરડૉ. વી.એસ.પટેલ
જિલ્લા નાયબ નિયામક 
"સહયોગ સંકુલ” બ્લોક -બી, પહેલો માળ, પથિકાશ્રમની બાજુમાં, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર(૦૭૯) ૨૩૨૪૧૯૮૦
૨૩૨૫૯૦૬૦
મો. ૯૪૨૮૪૧૫૩૨૬
જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિ.જા.) વડોદરાશ્રીમતી એમ.એમ.જોષી, (ઇ.ચા)
જિલ્લા નાયબ નિયામક
ર/સી, નર્મદા ભવન, જેલરોડ, વડોદરા(૦૨૬૫) ૨૪૨૬૬૨૨
મો. ૯૪૨૭૩ ૧૬૯૪૨
જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિ.જા.) રાજકોટશ્રી એમ.એમ.પંડ્યા (ઇ.ચા)
જિલ્લા નાયબ નિયામક
૬/૧, બહુમાળી ભવન, રેસકોર્સ, રાજકોટ(૦૨૮૧) ૨૪૪૭૩૬૨
ફેકસ ૨૪૪૭૩૬૨
મો. ૯૯૯૮૮ ૬૧૧૬૧
જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિ.જા.) સુરતશ્રી આર.ડી.બલદાણિયા
જિલ્લા નાયબ નિયામક
જિલ્લા સેવા સદન  જુની કોર્ટ બીલ્ડિંગ, બહુમાળી ભવન કેમ્પસ, નાનપુરા, સુરત(૦૨૬૧) ૨૪૬૦૬૯૮
મો.૯૩૭૪૭૪૨૫૦૫
જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિ.જા.) જામનગરશ્રી એ.ટી.ખમળ,
જિલ્લા નાયબ નિયામક
જિલ્લા સેવાસદન – ૪, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ગણેશ કોલ્ડ સ્ટોરેજ પાસે, રાજકોટ રોડ, જામનગર(૦૨૮૮) ૨૫૭૨૩૪૭
મો.૯૭૨૫૫૭૩૧૯૮
જિલ્લા નાયબ નિયામક  (વિ.જા) જુનાગઢશ્રી એ.કે.પરમાર,
જિલ્લા નાયબ નિયામક
૧/૩, બહુમાળી મકાન, સરદારબાગ, જુનાગઢ(૦૨૮૫) ૨૬૩૦૫૮૭
મો.૯૯૦૯૪૦૦૮૧૮
જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિ.જા.) ભાવનગરશ્રી વી.સી.વસાણી (ઇ.ચા)
જિલ્લા નાયબ નિયામક
જી-૬, બહુમાળી ભવન, બસ સ્ટેન્ડ નજીક,  ભાવનગર,(૦૨૭૮) ૨૪૨૨૬૯૬
ફેકસ ૨૪૨૨૬૯૬
મો.૯૯૨૫૭૨૪૯૫૫
જિલ્લા નાયબ નિયામક  (વિ.જા) હિંમતનગર, જિ.સાબરકાંઠાશ્રી નંદીશ પટેલ
જિલ્લા નાયબ નિયામક
એ-બ્લોક, ત્રીજો માળ, બહુમાળી ભવન, હાજીપુરા, હિંમતનગર, જિ.સાબરકાંઠા(૦૨૭૭૨) ૨૪૦૯૨૧
મો.૯૯૭૮૫૮૧૫૯૧
૧૦જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિ.જા.) પાટણશ્રી એચ.એસ.પટેલ (ઇ.ચા)
જિલ્લા નાયબ નિયામક
જિલ્લા મઘ્યસ્થ કચેરી, બ્લોક નં. ર, પહેલે માળ, રાજમહેલ રોડ, પાટણ(૦૨૭૬૬) ૨૨૫૧૬૭
મો. ૯૪૨૬૮૭૬૯૬૫
૧૧જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિ.જા.) ગોધરા, જિ.પંચમહાલશ્રી એન.કે.ગામેતી
જિલ્લા નાયબ નિયામક
પહેલો માળ, બહુમાળી ભવન, કલેકટર કચેરી,ગોધરા, જિ. પંચમહાલ(૦૨૬૭૨) ૨૪૦૫૩૩
મો.૯૯૨૫૩૯૯૫૩૧
૧૨જિલ્લા નાયબ નિયામક  (વિ.જા.) નડિયાદ જિ.ખેડાશ્રી જે.એ.વઢવાણા (ઇ.ચા)
જિલ્લા નાયબ નિયામક
સી.બ્લોક, પ્રથમ માળ, સરદાર ભવન, મીલરોડ, નડિયાદ જિ. ખેડા(૦૨૬૮) ૨૫૫૦૦૧૬
મો. ૯૪૨૬૦૧૦૪૭૬
૧૩જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) મહેસાણાશ્રી બી.એસ.પટેલ,
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
બ્લોક નં. ૪, ભોય તળીયે, બહુમાળી મકાન,મહેસાણા(૦૨૭૬૨) ૨૨૧૮૭૩
મો. ૯૭૧૪૩ ૮૭૧૯૯
૧૪જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) આણંદશ્રી એ.એન.પટેલ,
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
બીજે માળ, જિલ્લા સેવાસદન, બોરસદ ચોકડી પાસે, આણંદ(૦૨૬૯૨) ૨૬૪૪૧૩
મો. ૯૪૦૮૯૩૭૩૩૭
૧૫જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) પાલનપુર જિ.બનાસકાંઠાશ્રી એચ.એસ.પટેલ
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
જિલ્લા સેવા સદન-ર, પહેલો માળ, પાલનપુર, જિ.બનાસકાંઠા(૦૨૭૪૨) ૨૫૩૭૬૫
મો. ૯૪૨૬૮૭૬૯૬૫
૧૬જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) ભરૂચશ્રીમતી આર.સી.પ્રજાપતિ, (ઇ.ચા)
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
ત્રીજો માળ, બહુમાળી ભવન, ગાયત્રીનગર પાસે, ભરૂચ(૦૨૬૪૨) ૨૪૪૭૩૪
મો. ૯૪૨૭૧૧૭૧૭૧
૧૭જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) રાજપીપળા જિ.નર્મદાશ્રી એમ.વાય.થુથીવાલા, (ઇ.ચા)
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
રૂમ નં. ર૧, ભોંયતળીયું, સેન્ટ્રલ બીલ્ડીંગ,રાજપીપળા, જિ.નર્મદા(૦૨૬૪૦) ૨૨૪૩૦૮
મો. ૯૪૨૮૩૨૪૭૮૬
૧૮જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) દાહોદશ્રી ડી.પી.પટેલ, (ઇ.ચા)
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
રાઘવ હોસ્ટેલ, ભોયતળીયું, પટેલ રીસોર્ટની પાછળ, ગોદી રોડ, દાહોદ(૦૨૬૭૩) ૨૬૫૯૩૪
મો. ૯૮૯૮૦૧૭૦૩૫
૧૯જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) અમરેલીશ્રીમતી એમ.કે.રાઠોડ
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
બી-૧, બહુમાળી ભવન, અમરેલી(૦૨૭૯૨)૨૨૨૭૯૩
ફેક્સ ૨૨૨૭૯૩
મો. ૯૯૯૮૩૫૮૨૪૨
૨૦જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) પોરબંદરશ્રી એચ.એચ.મહેતા
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
જિલ્લા સેવા સદન-૨, સાંદીપની આશ્રમરોડ, પોરબંદર(૦૨૮૬) ૨૨૨૨૮૬૭
મો. ૯૮૨૫૧૨૪૧૦૫
૨૧જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) કચ્છ-ભુજશ્રી જે.એ.બારોટ
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
બ્લોક નં. ૪, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, બહુમાળી મકાન, ભુજ(૦૨૮૩૨) ૨૨૧૭૫૧
મો. ૯૪૨૭૨૩૫૭૮૮
ર૨જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) સુરેન્દ્રનગરશ્રી જી.એલ.પટેલ, (ઇ.ચા)
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
એ. બ્લોક, રૂમ નં.-ર૦૪ બહુમાળી મકાન, સુરેન્દ્રનગર(૦૨૭૫૨) ૨૮૨૧૦૩
ફેક્સ ૨૮૨૧૦૩
મો. ૯૯૨૫૨ ૫૯૦૫૬
૨૩જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) વલસાડશ્રીમતી કે.એન. ચૌધરી
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
બીજો માળ, સભા ખંડ સામે, જિલ્લા સેવાસદન-૨, જલારામ મંદિર સામે, તીથલ રોડ, વલસાડ (૦૨૬૩૨) ૨૫૩૧૧૧
મો. ૯૬૩૮૯૨૨૭૪૪
૨૪જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) નવસારીશ્રી એસ.એલ.ચૌધરી
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
એ.બ્લોક, ત્રીજો માળ જિલ્લા સેવા સદન જુના થાણા જુની કલેકટર કચેરી, નવસારી જિ.નવસારી(૦૨૬૩૭) ૨૫૦૨૪૧
મો. ૯૯૦૯૮૮૯૫૨૫
૨૫જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) વ્યારા,  જિ.તાપીશ્રી એસ.એલ.ચૌધરી (ઇ.ચા)
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
બ્લોક, ૪ પહેલે માળ, જિલ્લા સેવાસદન, પાનવાડી, વ્યારા જિ. તાપી(૦૨૬૨૬) ૨૨૦૩૨૪
મો. ૯૯૦૯૮૮૯૫૨૫
૨૬જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) અરવલ્લીશ્રી એમ.એમ.મન્સુરી, (ઇ.ચા)
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
એ, બ્લોક- બીજો માળ, એ/એસ/૦૭,૦૮ જિલ્લા સેવાસદન, મોડાસા, જિ.અરવલ્લી(૦૨૭૭૪) ૨૫૦૧૯૧
મો. ૯૪૨૬૩ ૭૦૨૯૯
૨૭જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) ગીર-સોમનાથશ્રી એચ.એચ.મહેતા (ઇ.ચા)
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
ભાવના-ર સોસાયટી, ૮૦ ફુટ રોડ, વેરાવળ, જિ.ગીર-સોમનાથ(૦૨૮૭૬)૨૪૯૨૫૦-૫૫
મો. ૯૮૨૫૧૨૪૧૦૫
૨૮જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) બોટાદશ્રી જી.એલ.પટેલ,
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
એ/૫,૨૧-૨૨ બીજો માળ, જિલ્લા સેવા સદન, ખસ રોડ, મુ.બોટાદ જિ. બોટાદ(૦૨૮૪૯) ૨૭૧૩૯૧
મો. ૯૯૨૫૨ ૫૯૦૫૬
૨૯જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) છોટાઉદેપુરશ્રીમતી એમ.એમ.જોષી,
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
રૂમ નં.૬-બી (જમણી બાજુ) બીજો માળ, જિલ્લા સેવાસદન તા.જી. છોટાઉદેપુર(૦૨૬૬૯) ૨૩૩૨૦૫
મો.૯૪૨૭૩ ૧૬૯૪૨
૩૦જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) મહીસાગરશ્રી એમ.એમ.મન્સુરી
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
જુની મામલતદાર કચેરી, કોર્ટ કંપાઉન્ડ બસ સ્ટેશન પાસે, મુ.પો.લુણાવાડા જિ.મહીસાગર(૦૨૬૭૪) ૨૫૦૮૧૮
મો. ૯૪૨૬૩ ૭૦૨૯૯
૩૧જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) મોરબીશ્રી આર.આર.શાહ,
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
૪/૮, જિલ્લા સેવાસદન ગ્રાઉન્ડ ફલોર (સો.ઓરડી વિસ્તાર) મોરબી(૦૨૮૨૨) ૨૪૨૩૮૯
મો. ૯૪૨૮૮૧૨૩૮૯
૩૨જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) દેવભૂમિ-ધ્વારકાશ્રી ડી.એમ.આંબલીયા (ઇ.ચા)
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
સી/જી-૧૦,જિલ્લા સેવાસદન ધરમપુર-લાલપુર રોડ, મુ.ખંભાળીયા જિ. દેવભૂમિ-ધ્વારકા(૦૨૮૩૩) ૨૩૨૨૧૫
મો. ૯૦૯૯૩૫૦૯૯૯
-