Top
નિયામક મંડળની યાદી
 
ક્રમ નિયામકશ્રીનું નામ હોદો
શ્રી નરેન્દ્રભાઇ સોલંકી, બીન સરકારી સભ્યશ્રી અધ્‍યક્ષશ્રી
શ્રી કે. નારાયણ, સરકારી સભ્યશ્રી, રાષ્ટ્રીય ૫છાત વર્ગ નાણાં અને વિકાસ નિગમ નવીદીલ્હી મેનેજીંગ ડીરેકટર
શ્રી એચ.જી. ભાભોર, સરકારી સભ્યશ્રી સામાજીક ન્‍યાય અને અધિકારીતા વિભાગ. અઘિક સચિવ
શ્રી એન. એ. નિનામા, સરકારી સભ્યશ્રી, વિકસતિ જાતિ કલ્યાણ ખાતુ નિયામક
શ્રી આર.જી. દેસાઇ, સરકારી સભ્યશ્રી, નાણાં વિભાગ, બ્લોક નં.૧૧, ૫હેલો માળ, કલાઇમેટ ચેન્જ ડીપાર્ટમેન્ટ, સચિવાલય, ગાંઘીનગર નાણાં સલાહકારશ્રી
શ્રી જી.સી.અલગોતર, સરકારી સભ્યશ્રી,
ગુજરાત પછાત વર્ગ વિકાસ નિગમ
મેનેજીગ ડીરેકટર