Top
કોર્ટ ઓફ કમિશનરને મળેલ ફરીયાદની માહિતી તા. ૧-૪-૦૮ અને ત્‍યાર પછીની
 
ક્રમ કેસ નંબર તારીખ વાદી અને પ્રતિવાદીના નામ અને સરનામા કેસની અદ્યતન વિગત
      વાદી પ્રતિવાદી  
૨૭૭ ૩-૪-૨૦૦૮ જયોતિબેન અમૃતલાલ શાહ
૩૩/સી, હરીપાર્ક ફલેટ્સ, પાવનપાર્ટી પ્‍લોટ પાછળ, અંકુર, નારણપુરા, અમદાવાદ
(૧) ડેપ્‍યુટી જનરલ મેનેજર, દેના બેંક, રીજીયોનલ ઓફીસ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ
(ર) આસીસ્‍ટન્‍ટ રીજીયોનલ મેનેજર, દેનાબેંક રીજીયોનલ ઓફિસ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૯
(૩) શ્રી આર. પી. બેંકર, મેનેજર, દેનાબેંક, નવાવાડજ, ભીમજીપુરા, અમદાવાદ
તા. ૧ર-૫-૦૮ના રોજ હુકમ થયેલ છે.
૨૭૮ ર૯-૪-ર૦૦૮ શ્રી ઇકબાલ મયુદીનભાઈ શેખસિપાઇ
મહમદશફી ઇકબાલભાઇ, શેખ મહેક કટપીસની ઉપર, રેવડીબજાર, ભાવનગર
(૧) કાર્યપલક ઇજનેરશ્રી, પી.જી.વી.સી.એલ. શહેર વિભાગ, ભાવનગર
(ર) જોઇન્‍ટ મેનેજિંગ ડીરેકટરશ્રી, પી.જી.વી.સી.એલ., ઝોનલ ઓફિસ, વઘાવાડી રોડ, ભાવનગર
(૩) એડીશનલ જનરલ મેનેજરશ્રી, લક્ષ્‍મીનગર, નાનામાવા રોડ, રાજકોટ
તા. ૧૩-૦૫-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૨૭૯ ર૯-૪-ર૦૦૮ ર્ડા. નીતિનકુમાર એન. રાઠોડ
૪૦ર, વસુંધરા ફ્લેટ, ૧ર-જૈન સોસાયટી, પ્રિતમનગર, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬
ગુજરાત યુનિવર્સિટી એન્‍ડ પી. જી. મેડીકલ એડમિશન કમિટી-ર૦૦૮ (ગુજરાત યુનિ.) પી. જી. મેડીકલ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ તા. રર-૭-૦૮ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
ર૮૦ ર૯-૪-ર૦૦૮ શ્રી ભોજરાજસિંહ હેમંતસિંહ જાડેજા
ઇ-૬૦, ‘‘ભાર્ગવ’’, શાસ્‍ત્રીનગર (અજમેરી), નાનામાવા મેઇન રોડ, રાજકોટ
મેનેજિંગ ડીરેકટરશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિ., સેકટર-૧૦, હોટલ હવેલી સામે, ગાંધીનગર તા. ર૯-૫-૦૮ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૨૮૧ ૦૧-૫-ર૦૦૮ શ્રી યુ. એમ. ૫રમાર
મદદનીશ શિક્ષક, મહાત્‍મા ગાંધી વિદ્યામંદિર, સેકટર-૧૬, ગાંધીનગર
જિલ્‍લા શિક્ષણ અધિકારીશ્રી, (માધ્‍યમિક) બહુમાળી ભવન, ૬ઠ્ઠોમાળ, ગાંધીનગર તા. ર૫-૮-૦૮ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
ર૮ર ૧૬-૫-ર૦૦૮ ચંદ્રિકાબેન રણછોડભાઈ પટેલ
મુ.પો. ગોરાટીબા, પોસ્‍ટ-પોયડા,
તા. તલોદ, જી. સાબરકાંઠા-૩૮૩ર૧૫
મેનેજરશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય અલ્‍પસંખ્‍યક નાણા અને વિકાસ નિગમ લિ., બ્‍લોક નં. ૧૧, ભોંયતળિયે, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર તા. રર-૭-૦૮ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
ર૮૩ ૧૬-૫-ર૦૦૮ શ્રી પ્રદી૫‍ભાઈ મોહનભાઈ દવે
મેડીકલ કેમ્‍પસ, ઇ-પ૬, જામનગર-૩૬૧૦૦૮
અધિક નિયામકશ્રી, તબીબી શિક્ષણ અને સંશોધન વિભાગ, બ્‍લોક નં.૪, બીજા માળે, સિવીલ હોસ્‍પિટલ કેમ્‍પસ, ગાંધીનગર તા. ર-૯-૦૮ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
ર૮૪ રર-૫-ર૦૦૮ શ્રી ઘનશ્‍યામભાઈ કેશવભાઈ મિસ્‍ત્રી
બ્‍લોક નં. ૮૯/૧, જ-ટાઇ૫, સેકટર-ર૧, ગાંધીનગર
ભગવતી ઓટો સેન્‍ટર, ૩૧૮, હરીપુરા અસારવા, ન્‍યુ સિવીલ હોસ્‍પિટલ, અમદાવાદ તા. ૩૦-૭-૦૮ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
ર૮૫ ર૭-૬-ર૦૦૮ રૂક્ષ્‍મણીબેન જી. ઠક્કર
પસવાદળની પોળ, મુ.પો. સિદ્ધપુર, જિ. પાટણ
(૧) ડેપો મેનેજરશ્રી, એસ.ટી. નિગમ (ગુ.રા.મા. અને વાહન વ્‍યવહાર નિગમ) પાલનપુર, જિ. બનાસકાંઠા
(ર) વિભાગીય નિયામકશ્રી, એસ.ટી. નિગમ (ગુ.રા.મા. અને વા.વ્‍ય.નિગમ) પાલનપુર, જિ. બનાસકાંઠા
તા. રર-૯-૦૮ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૦ ૨૮૬ ૯-૭-ર૦૦૮ શ્રી રીમીલ પરેશકુમાર સોની
મીઠાચોક, હોલીચકલા, રામજીમંદિર સામે,
ઝાલોદ, જી. દાહોદ
સભ્‍ય સચિવ અને નાયબ શિક્ષણ નિયામકશ્રી, કેન્‍દ્રીય પ્રવેશ સમિતિ, પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી, બ્‍લોક નં. ૧ર/૧લો માળ, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર તા. ૩૦-૭-૦૮ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૧ ૨૮૭ ૧૮-૭-ર૦૦૮ શ્રી સુંદરભાઈ દેવશીભાઈ ઉધરેજા
ઠે. પુનીતનગર ‘ધન્‍વતરી’ પટેલ કન્‍યા છાત્રાલય પાછળ, સનાળા રોડ, મુ.તા. મોરબી, જી. રાજકોટ
(૧) શ્રી લવજી દેવશી ઉદરેજા
(ર) શ્રી વ્રજલ દેવશી
(૩) શ્રી દશરથ લવજી
(૪) શ્રી શૈલેષ લવજી
(૫) જમનાબેન લવજી
મુ.ગાળા, વાયા જેતપુર, તા. મોરબી, જી. રાજકોટ
તા. રર-૯-૦૮ના રોજ ચૂકાદા થયેલ છે.
૧૨ ર૮૮ ૧૮-૭-ર૦૦૮ શ્રી અશોકકુમાર રામેશ્વર દયાલ ગુપ્‍તા
ડી.કેબીન, હિન્‍દી પ્રાથમિક શાળા, વલ્‍લભ પાર્ક, સાબરમતી, અમદાવાદ
(૧) જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીશ્રી, અમદાવાદ જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ, અમદાવાદ જિલ્‍લા પંચાયત, લાલદરવાજા, અમદાવાદ
(ર) નિયામકશ્રી, પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી, બ્‍લોક નં. ૧ર, પ્રથમ માળ, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર
તા. ર૦-૯-૦૮ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૩ ૨૮૯ ર૫‍-૭-ર૦૦૮ શ્રી અશોક જી. મોદી
૧૦૩, મોનાર્ક એપાર્ટમેન્‍ટ, ૯ એ/૪, પટેલ કોલોની, જામનગર
ચેરમેનશ્રી, એડમિશન કમિટી ફોર પ્રોફેશનલ કોર્ષિસ, પ્‍લાસ્‍ટીક એન્‍જીનીયરીંગ બિલ્‍ડીંગ, ગર્વમેન્‍ટ પોલીટેકનીક, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૧૫ તા. ૬-૮-૦૮ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૪ ૨૯૦ પ-૮-ર૦૦૮ શ્રી વિજય કુમાર શાંતિલાલ જોષી
બી-યુનિટ ગર્વમેન્‍ટ કવાટર્સ, કીમ રોડ,
મુ.પો.તા. માંડવી, જી. સુરત
(૧) જિલ્‍લા વિકાસ અિધકારી, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, (બાંધકામ શાખા), સુરત
(ર) કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, (મા.મ.) પંચાયત વિભાગ, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, સુરત
તા. ર૮-૮-૦૮ના રોજ હુકમ કરેલ છે.
૧૫ ૨૯૧ ૧૧-૮-ર૦૦૮ શ્રીમતી ભાનુબેન રામજીભાઈ ચૂડાસમા
કૈલાશનગર, શેરી નં.૮, સકરીયાટીંબા પાસે,
જૂનાગઢ-૩૬૦ર૦૦૧
કમિશનરશ્રી, જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાની કચેરી,
જૂનાગઢ, જિ. જૂનાગઢ
તા. ૧૮-૯-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૬ ૨૯૨ ૧૧-૮-ર૦૦૮ શ્રી અશોકભાઈ ગણેશભાઈ ગોરીજીઆ
જૂની વિઠ્ઠલવાડી, શિગંલીયા, રૂમ નં. પ૩૮, ભાવનગર
(૧) શ્રી ગણેશભાઈ મુળજીભાઈ ગોરજીયા, જૂની વિઠ્ઠલવાડી, શિગંલીયા, રૂમ નં. પ૩૮, ભાવનગર
(ર) શ્રી રતિલાલ ગણેશભાઈ ગોરજીયા, આંબાચોક, માળીના ટેકરા પાસે, ભાવનગર
તા. ૧૮-ર-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૭ ૨૯૩ ર૫-૮-ર૦૦૮ શ્રી ભરતકુમાર વિનોદભાઈ દેસાઇ
૧૫૦- રબારી વસાહત, રણછોડજીના મંદિર સામે, ઓઢવરોડ, અમદાવાદ
મેનેજિંગ ડીકેરટશ્રી, અમદાવાદ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદન સંઘ, ‘‘ઉત્તમ ડેરી’’ સુખરામનગર પાસે, ગોમતીપુર, અમદાવાદ તા. ૧૭-૧૦-૦૮ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૮ ૨૯૪ ર૭-૮-ર૦૦૮ શ્રી ચંદુભાઈ મોહનલાલા પુરબિયા
હેપ્‍પી હોમ સોસાયટી, વિભાગ-ર, ૧ર, વિશ્વાસ પાર્ક સોસાયટી સામે, હાટકેશ્વર, અમદાવાદ
જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઅધિકારીશ્રી, જિલ્‍લા પંચાયત શિક્ષણ સમિતિ, લાલદરવાજા, અમદાવાદ તા. ૧૭-૧૦-ર૦૦૮ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૯ ર૯૫ ૧ર-૯-ર૦૦૮ શ્રી રાકેશ સુભાષભાઈ દવે
બી-૧ર૯, પેરીસનગર સોસાયટી, લાયસન્‍સ કલબ પાસે, સંભવનાથ રોડ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૭
(૧) શ્રી આઇ. કે. પંડિત, ગાયન વિભાગ, અધ્‍યક્ષ અને ડીન ફેકલ્‍ટી, એમ.એસ. યુનિવર્સિટી, વડોદરા
(ર) પ્રો. આર. કે. ગોયેલ, વાઇસ ચાન્‍સેલર ઓફ એમ.એસ. યુનિવર્સિટી, વડોદરા
તા. ૧૮-૧૦-૦૮ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
ર૦ ૨૯૬ ૧૯-૯-ર૦૦૮ શ્રી મહેશભાઈ પી. નિનામા
મુ. સારમારીયા, પો. કદવાલ, તા. ઝાલોદ, જિ. દાહોદ
(૧) નિયામકશ્રી, પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, બ્‍લોક નં. ૧ર, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર
(ર) સચિવશ્રી, પ્રાથમિક શિક્ષણ, શિક્ષણ વિભાગ, બ્‍લોક નં. ૫, સાતમો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા. ૧૮-૧૦-૦૮ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૨૧ ૨૯૭ ૦૨-૧૨-૨૦૦૮ શ્રી કેતનભાઈ જયસિંગભાઈ પટેલ
મુ.પો. મીયાજરી, નિશાળી ફળીયા, તા. ચીખલી, જિ. નવસારી, વાયા-રૂમલા-૩૯૬૦૬૦
(૧) જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઅધિકારીશ્રી, જિલ્‍લા પંચાયત, વલસાડ, જિ. વલસાડ
(ર) અધ્‍યક્ષશ્રી, જિલ્‍લા પ્‍ંચાયત, જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઅધિકારીશ્રી, વલસાડ, જિ. વલસાડ
તા. ર૧-ર-૦૮ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૨૨ ૨૯૮ ર-૧ર-ર૦૦૮ શ્રી ધર્મેશ મંગુભાઈ પટેલ
મુ.પો. કાકડભરી , (ઝાડી ફળિયું), તા.જિ. વલસાડ
(૧) જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઅધિકારીશ્રી, જિલ્‍લા પંચાયત, વલસાડ, જિ. વલસાડ
(ર) અધ્‍યક્ષશ્રી, જિલ્‍લા પંચાયત, જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઅધિકારીશ્રી, વલસાડ, જિ. વલસાડ
તા. ર૧-ર-૦૮ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૨૩ ૨૯૯ ૧૯-૧-ર૦૦૯ માધુરી બ્રજલાલ જોષી
કોઠારીયા મેઇન રોડ, ન્‍યુ રાધેશ્‍યામ સોસાયટી, શેરી નં. ૧ર, બ્‍લોક નં. ર૫, રાજકોટ
(૧) જિલ્‍લા કલેકટરશ્રી, રાજકોટ
(ર) જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, રાજકોટ
તા.૧૮-૯-૦૯ ના રોજ હુકમ કરેલ છે.
૨૪ ૩૦૦ ૧૯-૧-ર૦૦૯ હેમુભાઈ જાદવભાઈ ડેરવાળીયા
ગામ-થોરીયાળી, તા. જસદણ, જી. રાજકોટ
જિલ્‍લા કલેકટરશ્રી, રાજકોટ પડતર
ર૫ ૩૦૧ ૧૯-૧-ર૦૦૯ શ્રી કે. ટી. માંકડીયા
ઉપલેટા, જિ. રાજકોટ
કલેકટરશ્રી, પાટણ, જિલ્‍લો-પાટણ દફતરે કરેલ છે.
ર૬ ૩૦૨ ૧૯-૧-ર૦૦૯ અંધ સર્વોદય મંડળ, રાજકોટ અધિક મુખ્‍ય સચિવશ્રી, સામાન્‍ય વહીવટ વિભાગ, ગાંધીનગર  તા. ૨૯-૯-૦૯ ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
ર૭ ૩૦૩ ૧૯-૧-ર૦૦૯ સંદીપ કિરીટભાઈ ત્રિવેદી, રાજકોટ જિલ્‍લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી, રાજકોટ તા. ર૭-૭-૦૯ના રોજ ચૂકાદા થયેલ
૨૮ ૩૦૪ ૧૯-૧-ર૦૦૯ અંજુબેન નગાભાઈ કંરૂગીયા, જામનગર જિલ્‍લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી, જામનગર પડતર
ર૯ ૩૦૫ ૧૯-૧-ર૦૦૯ અમૃતલાલ રણછોડભાઈ કણજારીયા, જામનગર (૧) જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, જામનગર
(ર) જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી, જામનગર
તા. ૬-૮-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૩૦ ૩૦૬ ૧૯-૧-ર૦૦૯ હાર્દિક મોહનલાલ મકવાણા, જામનગર (૧) જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, જામનગર
(ર) જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી, જામનગર
તા. ૬-૮-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૩૧ ૩૦૭ ૧૯-૧-ર૦૦૯ શ્રી હસમુખભાઈ ઇશ્વરભાઈ વાઘેલા, સુદામડા ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, અમદાવાદ દફતરે કરવામાં આવેલ છે.
૩ર ૩૦૮ ૧૯-૧-ર૦૦૯ શ્રી દિપકકુમાર મેઘજીભાઈ પટેલ
વઢવાણ, જી. સુરેન્‍દ્રનગર
મામલતદાર, જિ. કલેકટર, સુરેન્‍દ્રનગર દફતરે કરવામાં આવેલ છે.
૩૩ ૩૦૯ ૧૯-૧-ર૦૦૯ શ્રી જયેન્‍દ્ર જયસુખ દોશી, જૂનાગઢ જિલ્‍લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી, જૂનાગઢ તા. ર૭-૭-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૩૪ ૩૧૦ ૧૯-૧-ર૦૦૯ શ્રી સુભાષચંદ્ર વલ્‍લભદાસ ચાવડા, જૂનાગઢ જિલ્‍લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી, જૂનાગઢ તા. ર૭-૭-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૩૫ ૩૧૧ ૧૯-૧-ર૦૦૯ શ્રી રમેશ એમ. ટુકડીયા, પોરબંદર સામાન્‍ય વહીવટ વિભાગ, નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર ફરિયાદ ફોર્મ મોકલાવેલ છે.
૩૬ ૩૧૨ ૧૯-૧-ર૦૦૯ ર્ડા. જે. વી. મકવાણા
મેડીકલ ઓફિસર, વર્ગ-ર, સામૂહિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર અને રે.હો. જામકંડરિણા, રાજકોટ
કમિશનરશ્રી, આરોગ્‍ય, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી શિક્ષણ, જૂના સચિવાલય, ગાંધીનગર તા. ર૭-૭-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૩૭ ૩૧૩ ૨૧-૧-૨૦૦૯ મલેક ઝાકીરહુસેન જહીરહુસેન
નડીયાદ ભાગોળ, મધ્‍યાવાડ, મુ.તા. મહુધા, જિ. ખેડા
નાયબ કલેકટર, પ્રાંત કચેરી, ખેડા તા. ૨૩-૯-૦૯ ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૩૮ ૩૧૪ ર૧-૧-ર૦૦૯ જગદીશકુમાર ધીરજલાલ શાહ
મુ.પો. નિરમાલી, તા. કપડવંજ, જિ. ખેડા
જિલ્‍લા કલેકટર, જિ. ખેડા તા. ૧-૯-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૩૯ ૩૧૫ ર૧-૧-ર૦૦૯ નટવરભાઈ સોમાભાઈ ૫ટેલ
કેસરા, તા. મહેમદાવાદ, જિ. ખેડા
(૧) સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, ગાંધીનગર
(ર) સચિવશ્રી, આદિજાતિ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા. ૨૯-૦૮-૦૯ ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૪૦ ૩૧૬ ર૧-૧-ર૦૦૯ મલેક સલિમમિયા ભીખુમીયાં
મુ. મહુલજ, તા. માતર, જિ. ખેડા
અલ્‍પ સંખ્‍યક નાણાં અને વિકાસ નિગમ, ગાંધીનગર તા. ૨૯-૦૪-૦૯ ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૪૧ ૩૧૭ ર૧-૧-ર૦૦૯ ભાનુભાઈ રામભાઈ મકવાણા,
મુ.પો. સલુણ, તા. નડીયાદ, જિ. ખેડા
અધિક્ષકશ્રી, મેડીકલ બોર્ડ, સિવીલ હોસ્‍પિટલ, અસારવા, અમદાવાદ તા. ૧ર-૮-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ
૪૨ ૩૧૮ ર૧-૧-ર૦૦૯ ધર્માભાઈ સોમાભાઈ વણકર
મુ. દંતાલી, પો. માતર, તા. કપડવંજ, જિ. ખેડા
કલેકટર/મામલતદાર કચેરી, (કપડવંજ જિલ્‍લા કલેકટર કચેરી) નડીયાદ, જિ. ખેડા તા. ૯-૧૨-૦૯ ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૪૩ ૩૧૯ ર૧-૧-ર૦૦૯ અશ્વિન ભુપતરાય રાવલ
નારણપુરા, અમદાવાદ
કમિશનર, ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, અમદાવાદ તા. ૬-૮-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૪૪ ૩૨૦ ર૧-૧-ર૦૦૯ જીતેન્‍દ્રકુમાર પરસોત્તમભાઈ સોલંકી
મુ.પો. ગોઠવા, તા. વિસનગર, જિ. મહેસાણા
જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીશ્રી, જિલ્‍લા પંચાયત ભવન, આહવા-ડાંગ પડતર
૪૫ ૩ર૧ ર૧-૧-ર૦૦૯ રામસિંહભાઈ હીરાભાઈ રબારી
ઇસનપુર, અમદાવાદ
મ્‍યુનિસિપલ કમિશનર, અમદાવાદ તા. ર૬-૩-૧૦ના રોજ દફતરે કરેલ છે.
૪૬ ૩૨૨ ૨૧-૧-૨૦૦૯ હીરાલાલ શાહ
વસ્‍ત્રાપુર, અમદાવાદ
મેનેજીંગ ડિરેકટર, ગુજરાત રાજ્ય મહિલા આર્થિક વિકાસ નિમગ, ગાંધીનગર તા. ૮-૧૦-૦૯ ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૪૭ ૩૨૩ ૨૧-૧-૨૦૦૯ ચંદીરામ પ્રેમચંદ રાધાણી
જૂના વાડજ, અમદાવાદ
નિયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ કચેરી, જૂના સચિવાલય, ગાંધીનગર તા. ર૭-૭-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૪૮ ૩૨૪ ર૧-૧-૨૦૦૯ ચંદીરામ પ્રેમચંદ રાધાણી
જૂના વાડજ, અમદાવાદ
(૧) ગુ.સ. નાણાંકીય નિગમ, અમદાવાદ
(ર) ગુજરાત લઘુમતી આર્થિક વિકાસ નિગમ, ગાંધીનગર
તા. ૧-૯-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૪૯ ૩૨૫ ૨૧-૧-૨૦૦૯ વિકલાંગ હિમાયત જૂથ, નારણપુરા, અમદાવાદ કમિશનરશ્રી, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા કમિશનરશ્રીની કચેરી, અમદાવાદ તા. ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૫૦ ૩૨૬ ૨૧-૧-૨૦૦૯ વિકલાંગ હિમાયત જૂથ, નારણપુરા, અમદાવાદ (૧) નિયામકશ્રી, રોજગાર કચેરી, ગાંધીનગર
(ર) અગ્ર સચિવશ્રી, સામાન્‍ય વહીવટ વિભાગ, ગાંધીનગર
તા. ૨૪-૦૯-૦૯ ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૫૧ ૩૨૭ ૨૧-૧-૨૦૦૯ ચંદીરામ પ્રેમચંદ રાધાણી
જૂના વાડજ, અમદાવાદ
ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, અમદાવાદ તા. ૨૪-૦૯-૦૯ ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૫૨ ૩૨૮ ૨૧-૧-૨૦૦૯ જીતેન્‍દ્રકુમાર દિનકરભાઈ ચૂનારા
વાસણા, અમદાવાદ
નિયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગર તા. ર૭-૭-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૫૩ ૩૨૯ ૨૧-૧-૨૦૦૯ ભીખાભાઈ રમણલાલ વણકર
નવા બાપુનગર, અમદાવાદ
નિયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગર તા. ૬-૮-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૫૪ ૩૩૦ ર૧-૧-ર૦૦૯ વિકલાંગ હિમાયત જૂથ, નારણપુરા, અમદાવાદ જિલ્‍લા સમાજસુરક્ષા અધિકારીશ્રી, અમદાવાદ તા. ૨૯-૦૮-૦૯ ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૫૫ ૩૩૧ ૨૧-૧-૨૦૦૯ ચંદીરામ પ્રેમચંદ રાધાણી
જૂના વાડજ, અમદાવાદ
જિલ્‍લા સમાજસુરક્ષા અધિકારીશ્રી, અમદાવાદ તા. ૧-૯-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૫૬ ૩૩૨ ૨૧-૧-૨૦૦૯ યુસુફી ફકરૂદ્દીન કાપડીયા
દાહોદ
નિયામકશ્રી, સમાજસુરક્ષા ખાતું, ગાંધીનગર દફતરે કરેલ છે.
૫૭ ૩૩૩ ર૧-૧-ર૦૦૯ મેહુલકુમાર ફતેસિંહ નકુમ
મુ.પો. નાનાસાંજા, તા. ઝગડીયા, જિ. ભરૂચ
નિયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગર તા. ૬-૮-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૫૮ ૩૩૪ ર૧-૧-ર૦૦૯ મનુભાઈ રમણલાલ ચૌધરી
માણસા, જિ. ગાંધીનગર
સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, ગાંધીનગર તા. ૨૯-૦૯-૦૯ ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૫૯ ૩૩૫ ર૧-૧-ર૦૦૯ હિમાંશુ વસંતલાલ સથવારા
જાફરાબાદ, ગોધરા, જિ. પંચમહાલ
સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, ગાંધીનગર તા. ૬-૮-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૬૦ ૩૩૬ ર૧-૧-ર૦૦૯ ભરતસિંહ સરદારસિંહ ચાવડા
મુ.પો. તરખડા, તા. હાલોલ, જિ. પંચમહાલ
(૧) નિયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગર
(ર) જિલ્‍લા રોજગાર અધિકારીશ્રી, જી. પંચમહાલ, ગોધરા
તા. ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૬૧ ૩૩૭ ર૧-૧-ર૦૦૯ શૈલેષકુમાર કેશવલાલ પંચાલ
પાદરા, જી. વડોદરા
અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, ગાંધીનગર
હાઉસીંગ કમિશનર, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર
પડતર
૬૨ ૩૩૮ ર૧-૧-ર૦૦૯ શૈલેષકુમાર કેશવલાલ પંચાલ
પાદરા, જી. વડોદરા
શિક્ષણ, સમાજકલ્‍યાણ, આરોગ્‍ય, શ્રમ, જિલ્‍લા કલેકટર તા. ર૪-૩-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૬૩ ૩૩૯ ૨૧-૧-૨૦૦૯ ર્ડા. અતુલ હર્ષદરાય પંડયા
ગાંધીનગર
સચિવશ્રી, ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, અમદાવાદ તા. ૩૦-૩-૧૦ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૬૪ ૩૪૦ ૨૧-૧-૨૦૦૯ ર્ડા. વિપુલ કે. પટેલ
ભાવનગર
કમિશનરશ્રી, આરોગ્‍ય અને તબીબી શિક્ષણ, ગાંધીનગર તા. ૧-૮-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૬૫ ૩૪૧ ૨૧-૧-૨૦૦૯ યુસુફી ફકરૂદ્દીન કાપડીયા
દાહોદ
નિયામકશ્રી, સમાજસુરક્ષા ખાતું, ગાંધીનગર તા. ૧૮-૬-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૬૬ ૩૪૨ ૨૧-૧-૨૦૦૯ યુસુફી ફકરૂદ્દીન કાપડીયા
દાહોદ
સચિવશ્રી, સામાન્‍ય વહીવટ વિભાગ, ગાંધીનગર તા. ર૧-ર-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૬૭ ૩૪૩ ૨૧-૧-૨૦૦૯ યુસુફી ફકરૂદ્દીન કાપડીયા
દાહોદ
નિયામકશ્રી, સમાજસુરક્ષા ખાતું, ગાંધીનગર તા. રર-૦૯-૦૯ ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૬૮ ૩૪૪ ૨૧-૧-૨૦૦૯ યુસુફી ફકરૂદ્દીન કાપડીયા
દાહોદ
નિયામકશ્રી, સમાજસુરક્ષા ખાતું, ગાંધીનગર તા. ૧૮-૬-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૬૯ ૩૪૫ ૨૧-૧-૨૦૦૯ યુસુફી ફકરૂદ્દીન કાપડીયા
દાહોદ
કમિશનરશ્રી, આરોગ્‍ય અને તબીબી શિક્ષણ, ગાંધીનગર તા. ૬-૮-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૭૦ ૩૪૬ ૨૧-૧-૨૦૦૯ પ્રમુખશ્રી, મનોવિકાસ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ (વાપી) દહેગામ, પો. કરાપા, તા. પારડી, જિ. વલસાડ સચિવશ્રી, સામાજિક ન્‍યાય અને અધિકારીતા વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર તા. ર-૦૯-૦૯ ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૭૧ ૩૪૭ ૨૧-૧-૨૦૦૯ કેતનકુમાર રમણલાલ પટેલ
મુ.પો. કહોડા, તા. ઊંઝા, જિ. મહેસાણા
નિયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગર તા. ર૪-૦૯-૦૯ ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૭૨ ૩૪૮ ૨૧-૧-૨૦૦૯ અશોકભાઈ કે. પટેલ
વિસનગર, જિ. મહેસાણા
કલેકટરશ્રી અને અધિક કમિશનરશ્રી, વિકલાંગ વ્‍યક્તિઓ માટે, મહેસાણા તા. ર૯-૦૯-૦૯ ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૭૩ ૩૪૯ ૨૧-૧-૨૦૦૯ સુરેખાબેન એસ. પટેલ
વિસનગર, મહેસાણા
નિયામકશ્રી, સમાજસુરક્ષા, ગાંધીનગર પડતર
૭૪ ૩૫૦ ૨૧-૧-૨૦૦૯ જગદીશ પી. પરમાર
કલાપીનગર, અમદાવાદ
નિયામકશ્રી, સમાજસુરક્ષા, ગાંધીનગર પડતર
૭૫ ૩૫૧ ૨૧-૧-૨૦૦૯ શૈલેષકુમાર કેશવલાલ પંચાલ
પાદરા, જિ. વડોદરા
અગ્ર સચિવશ્રી, શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર ચૂકાદો થયેલ છે.
૭૬ ૩૫૨ ૨૧-૧-૨૦૦૯ અરવાબેન તુરાબભાઈ પટેલ
મુ.પો. અલીગઢ, તા. વિરમગામ, જિ. અમદાવાદ
નિયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગર તા. ર૪-૦૯-૦૯ ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૭૭ ૩૫૩ ૨૧-૧-૨૦૦૯ નિલેષકુમાર જેઠાલાલ પટેલ
મુ.પો. તા. વિસનગર, જિ. મહેસાણા
જિલ્‍લા શિક્ષણ અધિકારીશ્રી, જિલ્‍લા પંચાયત ભવન, લાલદરવાજા, અમદાવાદ  તા. ર૪-૦૯-૦૯ ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૭૮ ૩૫૪ ૨૧-૧-૨૦૦૯ શિવનરેશ યશપાલસિંહ જાદોરીયા
ફોર્ટ સોનગઢ, જિ. તાપી
(૧) જિલ્‍લા શિક્ષણ અધિકારીશ્રી, સુરત
(ર) પ્રમુખશ્રી, સાર્વજનિક હાઇસ્‍કૂલ ફોર્ટ, સોનગઢ, જિ. સુરત
તા. ર૭-૭-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૭૯ ૩૫૫ ૨૧-૧-૨૦૦૯ શિવનરેશ યશપાલસિંહ જાદોરીયા
ફોર્ટ સોનગઢ, જિ. તાપી
પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્‍ય પોલિસ અધિકારીશ્રી, ગાંધીનગર તા. ૮-૧૦-૦૯ ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૮૦ ૩૫૬ ૨૧-૧-૨૦૦૯ જયોતિ એ. શાહ
નારણપુરા, અમદાવાદ
(૧) આર.ટી.ઓ. અધિકારી, સુભાષબ્રીજ, અમદાવાદ
(ર) સિવીલ સર્જનશ્રી, સિવીલ હોસ્‍પ્‍િટલ, અસારવા, અમદાવાદ
દફતરે કરેલ છે.
૮૧ ૩૫૭ ર૧-૧-ર૦૦૯ અમૃત જગદીશભાઈ સોલંકી
અમરાઇવાડી, અમદાવાદ
નિયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગર તા. ૬-ર-૦૮ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૮૨ ૩૫૮ ર૧-૧-ર૦૦૯ સુરેશચંદ્ર મહેશ્વરી
અમરાઇવાડી રોડ, અમદાવાદ
નિયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગર તા. ૬-ર-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૮૩ ૩૫૯ ર૧-૧-ર૦૦૯ મનહરભાઈ ધનજીભાઈ પરમાર
ભુલાભાઇ પાર્ક, અમદાવાદ
નિયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગર તા. ર૭-૭-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૮૪ ૩૬૦ ર૧-૧-ર૦૦૯ ઇલેશ જગદીશભાઈ પરીખ
નવાવાડજ, અમદાવાદ-૧૩
સુપ્રિટેન્‍ડન્‍ટ ઓફ સ્‍ટેમ્‍પ સિટી સર્વે-૪, વડોદરા
નિયામકશ્રી, રજીસ્‍ટ્રેશન કોઠી ઓફિસ, વડોદરા
હુકમ થયેલ છે.
૮૫ ૩૬૧ ર૧-૧-ર૦૦૯ કામીનીબેન દક્ષેશકુમાર શાહ
રન્‍નાપાર્ક, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧
નિયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગર તા. ૧ર-૮-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૮૬ ૩૬૨ ર૧-૧-ર૦૦૯ મધુબેન બળદેવભાઈ શ્રીમાળી
ગીરધરનગરની ચાલી, અમદાવાદ
જિલ્‍લા કલેકટરશ્રી, અમદાવાદ તા. ર૭-૭-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૮૭ ૩૬૩ ૨૧-૧-૨૦૦૯ જીતેન્‍દ્ર ગીરધરલાલ મકવાણા
નવા બાપુનગર, અમદાવાદ-ર૪
(૧) નિયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગર
(ર) જિલ્‍લા રોજગાર અધિકારીશ્રી, અમદાવાદ
તા. ર૭-૭-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૮૮ ૩૬૪ ર૧-૧-ર૦૦૯ પટેલ નરેન્‍દ્રભાઈ એમ. ટ્રસ્‍ટી
ફતેહગંજ, વડોદરા
અગ્ર સચિવશ્રી, બંદર અને વાહન વ્‍યવહાર વિભાગ, ગાંધીનગર તા. ૮-૯-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૮૯ ૩૬૫ ર૧-૧-ર૦૦૯ છીપા આરીફહુસેન અબ્‍દુલસત્તાર
દાણીલીમડા, અમદાવાદ
(૧) નિયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગર
(ર) જિલ્‍લા રોજગાર અધિકારીશ્રી, અમદાવાદ
તા. ૧-૯-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૯૦ ૩૬૬ ર૧-૧-ર૦૦૯ જીતેન્‍દ્ર બી. પાનવાળા
રાંદેરરોડ, સુરત
જિલ્‍લા કલેકટરશ્રી, સુરત પડતર
૯૧ ૩૬૭ ર૧-૧-ર૦૦૯ જીતેન્‍દ્રકુમાર પુરષોત્તમભાઈ સોલંકી
મુ.પો. ગોઠવા, તા. વિસનગર, જિ. મહેસાણા
નિયામકશ્રી, સમાજસુરક્ષા ખાતું, ગાંધીનગર પડતર
૯૨ ૩૬૮ ૪-૬-ર૦૦૯ શ્રી અરવિંદભાઈ હરીલાલ ભટ્ટ
ઉષાદર્શન, ગાંધીનગરી, ઓખાપેર્ટ, જિ. જામનગર
વિભાગીય નિયામકશ્રી, ગુ.રા.મા. અને વાહન વ્‍યવહાર નિગમ, કાલાવાડ, નાકાબહાર, જામનગર તા. ૧-૮-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૯૩ ૩૬૯ ૪-૬-ર૦૦૯ શ્રી કમલેશભાઈ રમેશભાઈ પટેલ
(પટેલ ફળિયું) મુ.પો. માડપખડપ, તા. ચીખલી, જિ. નવસારી-૩૯૬૦૬૦
જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીશ્રી, જિલ્‍લા પંચાયત, શિક્ષણ સમિતી, વડોદરા તા. ર૪-૯-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૯૪ ૩૭૦ ૪-૬-ર૦૦૯ શ્રી સંદીપભાઈ ભીમાભાઈ પટેલ
મુ.પો. કુલધરા, (મોટા ફળિયા), તા.જિ. વલસાડ-૩૯૬૦૦૧
જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીશ્રી, જિલ્‍લા પંચાયત, શિક્ષણ સમિતી, નવસારી તા. ૬-૮-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૯૫ ૩૭૧ ૪-૬-ર૦૦૯ શ્રી પ્રકાશ મહેશભાઈ ઠક્કર
ગામ-કાડોપ, કોટેશ્વરકોલોની, તા. માંડવી, જિ. કચ્‍છ
જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, જિલ્‍લા પંચાયત, ભૂજ-કચ્‍છ તા. ૮-૯-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૯૬ ૩૭૨ ૪-૬-ર૦૦૯ વિષ્‍ણુકુમાર જીવરામદાસ પટેલ
મુ. બેચરપુરા, પો. કંસારાકુંઇ, તા. વિસનગર, જિ. મહેસાણા
જનરલ મેનેજરશ્રી, ઓ. એન. જી. સી. મહેસાણા પ્રોજેકટ, મહેસાણા તા. ૧-૯-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૯૭ ૩૭૩ ૪-૬-ર૦૦૯ બેલીમ અબ્‍દુલરશીદ મહંમદહાસમ,
પંચ હાટડી, ભંગડાવાડ, જમાતખાના પાસે,
પોરબંદર-૩૬૦૫૭૫
ઝોનલ ઓફિસરશ્રી, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિ., વર્તુળ કચેરી, જી.ઇ.બી. સર્કલ, પાવર હાઉસ પાસે તા. ૮-૧૦-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૯૮ ૩૭૪ ૪-૬-ર૦૦૯ અરવિંદકુમાર કેશવલાલ મકવાણા
સરદારનગર, ૫૦ વારીયા પ્‍લોટ, રામજી મંદિર પાસે, પ્‍લોટ નં. ર/૧/સી, સરદારનગર, ભાવનગર
ડેપ્‍યુટી જનરલ મેનેજર, મધ્‍ય ગુજરાત વીજ કંપની લિ., સરદાર પટેલ વિદ્યુતભવન, વડોદરા તા. ર૪-૯-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૯૯ ૩૭૫ ૧-૭-ર૦૦૯ શ્રીમતી જાગૃતિબેન બળવંતરાય મહેતા
૩, શ્‍યામલ ડુપ્‍લેક્ષ, દ્વારકેશનગર, અંબિકા-રની પાછળ, પી.ઓ. કલોલ, જી. ગાંધીનગર
(૧) પ્રમુખશ્રી, શ્રીવડુ જૂથ કેળવણી મંડળ, વડુ, તા. કડી, જી. મહેસાણા
(ર) આચાર્યશ્રી, વિશ્વભારતી હાઇસ્‍કૂલ, વડુ, તા. કડી, જી. મહેસાણા
(૩) જિલ્‍લા શિક્ષણ અધિકારીશ્રી, મહેસાણા
તા. ૧૮-૭-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૦૦ ૩૭૬ ૧-૭-૨૦૦૯ શ્રી રમેશચંદ્ર પોપટલાલ ત્રિવેદી
બ્‍લોક નં. ૩૩/૩, સેકટર-ર૭, ગાંધીનગર
જિલ્‍લા પોલિસ અધિકારીશ્રી, પોલીસભવન, સેકટર-ર૭, ગાંધીનગર તા. ૧૮-૦૯-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૦૧ ૩૭૭ ૧૬-૭-ર૦૦૯ શ્રી દેવેન્‍દ્રકુમાર રમેશચંદ્ર યાજ્ઞિક
ભગવતી નિવાસ-ર, સરદાર પટેલ રોડ, જોરાવરનગર, જી. સુરેન્‍દ્રનગર
મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી, આરોગ્‍ય શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત, સુરેન્‍દ્રનગર તા. ૧૮-૦૯-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૦૨ ૩૭૮ ૧૬-૭-ર૦૦૯ શ્રી દંતાણી જીતેન્‍દકુમાર મુન્‍નાભાઈ
૧૫૧૦, નાગોરીવાડ, જગદીશ કોલોની સામે, શાહપુર, અમદાવાદ-૧
(૧) પ્રિન્‍સિપાલશ્રી, બી.એઙ પ્રવેશ સમિતિ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી નવરંગપુરા, અમદાવાદ
(ર) શ્રી વી. બી. મેકવાન, નાયબ સચિવ, શિક્ષણ વિભાગ, નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા. ૬-૮-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૦૩ ૩૭૯ ૧૮-૭-ર૦૦૯ શ્રી હાર્દિકભાઈ ધીરૂભાઈ પ્રજાપતિ
૧૪, રામનગર સોસાયટી, પવનચકડી, મિશનરોડ, નડીયાદ
નિયામકશ્રી,ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી, બ્‍લોક નં. ર, બીજે માળ, જૂના સચિવાલય, ગાંધીનગર તા. ર૭-૭-ર૦૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૦૪ ૩૮૦ ૧૮-૭-ર૦૦૯ શ્રી નિલેશભાઈ ભૂપેન્‍દ્રભાઈ પંચાલ
૬૦ર, શુભ ટાવર, શુકન એપાર્ટમેન્‍ટ, જજીસબંગલો રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ
જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીશ્રી, શહેરી અમદાવાદ પાટનગર યોજના ભવન, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ-૦૬ તા. ૧-૯-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૦૫ ૩૮૧ ર૭-૭-ર૦૦૯ શ્રી નટવરભાઈ સોમાભાઈ પટેલ
સંતરામ હાયર સેકન્‍ડરી સ્‍કૂલ, પ્રાથમિક શાળા, કેસરા, મહેમદાવાદ (જિ. ખેડા)
(‍૧) જિલ્‍લા શિક્ષણ અધિકારીશ્રી, નડીયાદ, જિ. ખેડા
(ર) શ્રી દિનેશ પી. પટેલ, આચાર્ય, ગોગાવાડા હાઇસ્‍કૂલ, તા. મહુધા, જિ. ખેડા
(૩) પ્રમુખશ્રી, રૂદન કેળવણી મંડળ, મુ. રૂદન, તા. મહુધા, જિ. ખેડા
તા. ર૯-૮-ર૦૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૦૬ ૩૮૨ ૧૮-૮-ર૦૦૯ શ્રી શૈલેષકુમાર કેશવલાલ પંચાલ
કેશવ-૯, મિલનકુંજ સોસાયટી, સ્‍ટેશન રોડ, પદરા, જિ. વડોદરા
હાઉસીંગ કમિશનરશ્રી, ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, પ્રગતિનગર, વિજયનગર, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮ તા. ૮-૧૦-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૦૭ ૩૮૩ ૧૬-૬-ર૦૦૯ નિમિષાબેન શૈલેષકુમાર પંચાલ
વ્‍/૦. ‘અક્ષર’ સી-૩૭, મનુસ્‍મૃતિ સોસાયટી, સ્‍ટેશન રોડ, જી. વડોદરા
(૧) નાયબ સચિવશ્રી, મહેસુલ વિભાગ, નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) જિલ્‍લા કલેકટરશ્રી, વડોદરા
 તા. ૮-૧૦-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૦૮ ૩૮૪ ર-૯-ર૦૦૯ શ્રી જયંતિભાઈ મૂળજીભાઈ મારવાડા
ટી. પી. રીલે કેન્‍દ્ર, જયનગર, ભક્તિસાગર એપાર્ટમેન્‍ટની સામે, નાનકવાડા, વલસાડ
રીજીયોનલ મેનેજરશ્રી, બેંક ઓફ બરોડા, રીજીયોનલ ઓફિસ, તિથલરોડ, વલસાડ-૩૯૬૦૦૧  તા. ૧૬-૧૦-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૦૯ ૩૮૫ ૭-૯-ર૦૦૯ શ્રી યાસીન ઇબ્રાહીમખાન પઠાણ
૧૧, જલારામ સોસાયટી, આંબારોડ, ખંભાત, મહંમદી સોસાયટીની બાજુમાં, જિ. આણંદ-૩૮૮૬ર૦
મેનેજિંગ ડીરેકટરશ્રી, એસ.ટી. કો.ર્પોરેશન, ગીતામંદિર રોડ, એસ.ટી. ડેપો, અમદાવાદ
વિભાગીય નિયામકશ્રી, એસ.ટી. ડેપે, રેસકોર્સ, વડોદરા
 તા. ૧૬-૧૦-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૧૦ ૩૮૬ ૧-૧૦-૨૦૦૯ શ્રી ઈન્દ્રજીત કાંતીલાલ ભટ્ટ
એ/૪૦૪, સુમેય એપાર્ટમેન્ટ, સેન્ટજેવિયર્સ લોયલા સ્કૂલની પાસે, ગોપાલનગર પાસે, મેમનગર રોડ, અમદાવાદ-૫૨
વિરુધ્ધ
શ્રીમતિ શશીભટ્ટ
ટ્રસ્ટીશ્રી પ્રિન્સીપાલશ્રી,
શ્રી રામ વિદ્યાલય, સ્ટલીંગ સીટી અંદર, બોપલ, અમદાવાદ
તા.૯-૧૨-૦૯ના રોજ ચૂકાદો આપેલ. દફતરે તા.૯-૧૨-૦૯ના રોજ ચૂકાદો આપેલ.
૧૧૧ ૩૮૭ ૫-૧૦-૨૦૦૪

શ્રી કેશુભાઈ ગોવિંદભાઈ શ્રીમાળી
૧૭- એસ.ટી.કોલોની એસ વર્કશોપ રોડ,
મોડેરા કોષ રોડ, મહેસાણા
વિરુદ્ધ
(૧) મેનેજીંગ ડીરેક્ટર,
એસ.ટી. કોર્પોરેશન ગીતા મંદિર, અમદાવાદ

(૨) વિભાગીય નિયામકશ્રી,
એસ.ટી.કોર્પોરેશન, એસ.ટી. સ્ટેન્ડ, મહેસાણા

ચાલુ નોકરી દરમ્યાન વિકલાંગ થતા, કન્ડકટરમાંથી પ્યુન અને હેલ્પર તરીકે કામ સોંપેલ છે.તે સામે ફરિયાદ. તા.૧૩-૧૨-૨૦૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૧૨ ૩૮૮ ૫-૧૦-૨૦૦૯ શ્રી કાંતિભાઈ બાબુભાઈ ઝીઝાલા
મુ.રાપડા, તા.રાજુલા,
જી.અમરેલી-૩૬૫૫૫૫
વિરુધ્ધ
જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી,
જિલ્લા કલેકટરશ્રીની કચેરી,
અમરેલી
ઔદ્યોગિક હેતુમાટે જમીનની માંગણી કરેલ, પણ હજુ સુધી મળેલ નથી. તા.૯-૧૨-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૧૩ ૩૮૯ ૫-૧૦-૦૯ શ્રી ચંદીરામ પ્રેમચંદ રાઘાણી
૧૬૩-૧, જયંત ભવન, હરિઓમ માર્કેટની બાજુમાં, જુના વાડજ, અમદાવાદ
વિરુદ્ધ
(૧) સચિવશ્રી,
અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગ, બ્લોક નં.૧૪, સચિવાલય, ગાંધીનગર
(૨) નિયામક,
કાનુની તોલ માપની કચેરી, સારંગપુર, રોજરી સિનેમા પાસે,
સારંગપુર, અમદાવાદ
વાર્ષિક આવક રૂ.1000.00 છે બી.પી.એલ. કાર્ડની માંગણી કરેલ છે. તે મળેથી તેમને સસ્તા અનાજની દુકાનમાંથી રેશન મળી શકે. તા.૯-૧૨-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૧૪ ૩૯૦ ૫-૧૦-૦૯ શ્રી ઝાકીરહુસેન ઉસ્માનમીયા કાદરી
લીંબુડી ચોક, જુમ્મા મસ્જીદ પાસે,
હવેલી શેરી, સાવલકુંડલા,
જિ. અમરેલી-૩૬૪૫૧૫
વિરુધ્ધ
કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,
પશ્ચિમ ગુજરાતવીજ કું.
વિભાગીય કચેરી, સાવરકુંડલા, જિ. અમરેલી
સંસ્થામાં વિદ્યુત સહાયક (હેલ્પર) તરીકે નોકરી કરતા નોકરી દરમ્યાન અકસ્માત થતા વિકલાંગ થયેલ. તેઓ હાલ તદન પથારીવશ છે. તેમને પગાર, મેડીકલ ખર્ચ વગેરે તેમને મળેલ નથી. તા.૧૧-૧૨-૦૯ના રોજ ચૂકાદા થયેલ છે.
૧૧૫ ૩૯૧ ૫-૧૦-૦૯ શ્રી જયેશભાઈ કાળુભાઈ પગી
જૂના કાળીવેલ, પો.નવાકાળીવેલ,
તા.સંતરામપુર, જિ.પંચમહાલ
વિરુધ્ધ
શ્રી ડીન અને આચાર્યશ્રી,પશુધન નિરીક્ષક તાલીમ કેન્દ્ર,
સરદાર કૃષિનગર, દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી,
સરદાર કૃષિનગર-૩૨૫૫૦૬
અપંગતાના અનામતમાં માંગણી હોવા છતાં એસ.ટી. ના અનામત માં રાખીને બીજીને અપંગતાના સીટ પર પ્રવેશ આપેલ. અને વિકલાંગતાના પ્રમાણ પત્ર ખોટું છે તેમ તેમને જણાવેલ. તા.૧૨-૧૨-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ હુકમ કરવામાં આવેલ છે.
૧૧૬ ૩૯૨ ૫-૧૦-૦૯ શ્રી રમણભાઈ ઘુળાભાઈ પટેલ
મુ.પો. ગંધારી, તા.વીરપુર,
જી.ખેડા-૩૮૮૨૬૦
વિરુધ્ધ
નિયામક
રોજગાર અને તાલીમ,
રોજગાર અને તાલીમ નિયામકશ્રીની કચેરી,
જૂના સચિવાલય,
ગાંધીનગર
3 ટકા અનામત જગ્યા પર નોકરી મેળવવા બાબતે,. તા.૯-૧૨-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૧૭ ૩૯૩ ૧૬-૧૦-૦૯ શ્રી વિક્રમસિંહ લખુભા જાડેજા
રહે. વિલાસવાડી,
રાપર, .કચ્છ.
વિરુધ્ધ
૧. જિલ્લા, વિકાસ અધિકારીશ્રી, જિલ્લા પંચાયત કચેરી,
ભુજ-કચ્છ
૨. નાયબ કાર્યાપાલક ઈજનેરશ્રી જળ સિચંન પેટા વિભાગ,
રાપર, જી.કચ્છ
નોકરી બાબતે ડ્રાઈવરમાંથી પટાવાળા તા.૧૩-૧૨-૦૯ના રોજ ચૂકાદા થયેલ છે.
૧૧૮ ૩૯૪ ૧૬-૧૦-૦૯ શ્રી અબ્બાસભાઈ શેરૂભાઈ સિપાઈ
મુ. લાલાવાડા,
પો.ચોટિયા, તા. ખેરાલુ,
જિ. મહેસાણા
વિરુદ્ધ
મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રી,
અમવાદ મ્યુ. કોર્પોરેશન,
અમદાવાદ
ગેરહાજરીના કેસમાં નોકરીમાંથી રીમુવ કરવામાં આવેલ છે.  તા.૧૨-૧૧-૦૯ના રોજ ચૂકાદા થયેલ છે.
  ૩૯૫ ૨૧-૧૦-૦૯ શ્રી જગદીશભાઈ એન.બારોટ
મુ.પો.ચંદ્રોડા, તા.અંજાર, જિ.કચ્છ
વિરુધ્ધ
(૧) નાયબ સચિવશ્રી,
સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ,
બ્લોક નં.૫, સચિવાલય, ગાંધીનગર
(૨) નિયામકશ્રી,
શિક્ષણ ખાતુ, બ્લોક નં.૧૨, જૂના સચિવાલય, ગાંધીનગર
દરેક સ્કુલોમાં સ્પેશ્યીલ શિક્ષક મુકવા બાબત ખાસ કરીને HI-VI માટે  પડતર છે.
૧૧૯ ૩૯૬ ૨૧-૧૦-૦૯ ડાંભુપતરાય કુમનદાસ સામાનંદી
પ્રકાશ એપાર્ટમેન્ટ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,
૩-૬, મારૂતીનગર કોર્નર, એરપોર્ટ રોડ,
રેસકોર્સ પાસે, રાજકોટ
વિરુદ્ધ
(૧) નિયામકશ્રી,
ભારતીય તબીબી અને હોમીયોપેથીક પધ્ધિતિની કચેરી,
જૂના સચિવાલય, ગાંધીનગર
(૨) કમિશનરશ્રી,
આરોગ્ય અને તબીબી શિક્ષણ, જૂના સચિવાલય, ગાંધીનગર
વિકલાંગ ભથ્થું ન મળવા બાબત. તા.૧૩-૧૨-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૨૦ ૩૯૭ ૨૧-૧૦-૦૯ શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર પરસોત્તમભાઈ સોલંકી
મુ.પો.ગોઠવા, ઠે. નાનો માઢ,
સરદાર ચોક, તા.વિસનગર,
જિ. મહેસાણા
વિરુધ્ધ
જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીશ્રી,
જિલ્લા પંચાયત ભવન,
આહવા, ડાંગ
વિદ્યા સહાયકની ભરતી બાબત તા.૧૩-૧૨-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૨૧ ૩૯૮ ૨૧-૧૦-૦૯ કુ. અંજલી ધીરુભાઈ ધંધુકીયા,
પી. પી.જે. ધંધુકીયા,
સ્વરાજ, 8-બી, હરિઓમ સોસાયટી,
સીટી સરક્યુલર રોડ, સુભાષનગર,
ભાવનગર-364001
વિરુધ્ધ
(1) નાયબ મુખ્ય સચિવશ્રી, સામાન્ય વહિવટ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
(2) સચિવશ્રી,
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, બહુમાળી મકાન, લાલદરવાજા, અમદાવાદ
અંધ, અલ્પ દ્રષ્ટિઉમેદવારોને પી.એચ. કેટેગરીમાં સમાવવામાં આવેલ નથી. તા.૧૧-૧૨-૦૯ના રોજ ચૂકાદો થયેલ છે.
૧૨૨ ૩૯૯ ૨૧-૧૦-૦૯ શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર લાલભાઈ પટેલ રતનનગર, મુ.પો. કુકરવાડા,
તા.વીજાપુર, જી.મહેસાણા
વિરુદ્ધ
જનરલ મેનેજરશ્રી,
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ,
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન,
જમાલપુર દરવાજા બહાર,
અમદાવાદ
ડેઈલી વેજીસ હેલ્પર તરીકે 5 વર્ષ અને ૯૦ દિવસ ભરેલ, છતાં મૌખિક છુટા કરેલ તા.૧૩-૧૨-૦૯ના રોજ ચૂકાદા થયેલ છે.
૧૨૩ ૩૯૯ ૨૧-૧૦-૨૦૦૯ કુમારી અંજલી ધીરૂભાઇ ધંધુકીયા, હરિઓમ, સોસાયટી, સુભાષનગર, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧
વિરુધ્ધ
(૧) નાયબ સચિવશ્રી, વહીવટી વિભાગ, બ્લોક નં. ૭, સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) સચિવશ્રી, ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, બહુમાળી મકાન લાલદરવાજા અમદાવાદ
અંધ/અલ્પ દ્રષ્ટિ ઉમેદવારોને પી.એચ. કેટેગરીમાં સમાવવામાં આવેલ નથી. તા.૧૧/૧૨/૦૯ ના રોજ ચુકાદા થયેલ તરફેણમાં
૧૨૪ ૪૦૦ ૦૪-૦૧-૨૦૧૦ શ્રી સ્મિત પટેલ
વિરુધ્ધ
(૧) નાયબ સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) રજીસ્ટ્રારશ્રી, ગુજરાત યુનિવર્સીટીઅમદાવાદ
વિકલાંગ અરજદાર શ્રી સ્મિતપટેલ લો કોલેજમાં વિકલાંગ અનામત કવોટોમાં એડમીશન લેવા બાબત. તા.૦૬/૦૫/૧૦ ના રોજ ચુકાદામાં દફતરે કરવામાં આવેલ છે.
૧૨૫ ૪૦૧ ૦૬-૦૧-૨૦૧૦ મંજુલાબેન અંબાલાલ પટેલ,
વિરુધ્ધ
(૧) આર.ટી.ઓ.
(ર)કમિશનરશ્રી વાહન વ્યવહાર
(૩) બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ
આર.ટી.ઓ. ટેક્ષ પરત મેળવવા બાબત. હુકમ તા.૨૨/૨/૧૦ ના રોજ તરફેનમાં ચુકદા થયેલ છે.
૧૨૬ ૪૦૨ ૧૬-૦૪-૨૦૧૦ શ્રી દેવલ રાજેન્દ્ર મહેતા ૩/ડી, ચિત્રકુટ એપાર્ટમેન્ટ, સ્નેહ સંકુલ હોલની પાછળ, આનંદ મહલ રોડ,સુરત
વિરુધ્ધ
(૧) સંયુકત સચિવશ્રી આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) નાયબ સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગર
(૩) રજીસ્ટ્રારશ્રી,સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી રાજકોટ
હાથે પગેઅસ્થિવિષેયક પ૦ ટકા વિકલાંગ હોવાથી પી.જીમાં સને ૨૦૧૦ માં પ્રવેશ આપેલ નથી. તા.૨૫/૫/૧૦ ના રોજ ચુકાદા થયેલ દફતરે કરવામાં આવેલ છે.
૧૨૭ ૪૦૩ ૨૮-૦૪-૨૦૧૦ શ્રી વિહોલ રાજેન્દ્રકુમાર ઝીલુજી મુ.પો. વડાસણ તા. વિજાપુર જી. મહેસાણા
વિરુધ્ધ
(૧) સચિવશ્રી, કાયદા વિભાગ સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) રજીસ્ટ્રારશ્રી જનરલશ્રી ગુજરાત હાઇકોર્ટ અમદાવાદ
(૩) નાયબ સચિવશ્રી, (કર્મચારી ગણ) સામાન્ય વહીવટ વિભાગ સચિવાલ, ગાંધીનગર
નામદાર ગુજરાત હાઇકોર્ટ ની સીવીલ જજની સપ્ટેમ્બર-૦૯ ની જાહેરાતમાં વિકલાંગ માટે ઓછી ટકાવારી રાખવા સામેની ફરિયાદ  
૧૨૮ ૪૦૪ ૦૮-૦૬-૨૦૧૦ શ્રી જમનાદાસ પ્રતાપરાય ભાનુશાળી પ્લોટ નં. ૩૧, લીલાશાહ નગર, રેલવે સ્ટેશન સામે, મેધપર બોરીએ તા. અંજાર જી. કચ્છ
વિરુધ્ધ
મેનેજરશ્રી, હાઉસીંગ ધી. સિંધુ રીપ્લેસમેન્ટ કોર્પોરેશન પ્લોટ નં. ૪ અને પ ડીસી-૩ રામપથ રોડ, આદીપુર, જી. કચ્છ ૩૭૦૨૦૫
સ્વરોજગારી માટે સ્ટલ (દુકાન/કેબીન) ફાળવણી કરેલ નથી. જુના સ્ટલ પણ કોર્પોરેશન ખસાડી નથી. તા. ૬/૯/૧૦ ના રોજ તરફેણમાં ચુકાદા થયેલ છે.
૧૨૯ ૪૦૫   શશ્રી કૌશિકભાઇ અકબરી અનેઅન્ય
વિરુધ્ધ
(૧) નાયબ સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) નિયામકશ્રી, પ્રાથમિક શિક્ષણ
વિધાસહાયકની ભરતી વિકલાંગોને મેરીટમાં આવતા હોવા છતાં કોલ લેટરન મળવા બાબત.  
૧૩૦ ૪૦૬ ૨૩-૦૮-૨૦૧૦ શ્રી જયકુમાર વલ્લભભાઇ મુંગલપરા, વિજયનગર-ર
જય શારદામણી સ્કુલની બાજુમાં જોષીપરા મુ.પો. તા. જી. જુનાગઢ -પીન કોડ નં. ૩૬૨૧૧૦
વિરુધ્ધ
ચેરમેનશ્રી એડમીશન કમિટી કોર પ્રોફેશનલ મેડીકલ એજયુકેશન કોર્સ, બી.જે. મેડીકલ કોલેજ, સીવીલ હોસ્પિટલ , અસારવા, અમદાવાદ
મેડીકલ કોર્સમાં ૩ ટકા અનામત સીટ પર પ્રવેશ આવેલ નથી. સને ૨૦૧૦-૧૧ માં તા. ૨૮/૧૦/૨૦૧૦ ના રોજ ચુકાદા થયેલ, ફરિયાદ પરત લેતાં કેસ દફતરે કરવામાં આવેલ છે.
૧૩૧ ૪૦૭ ૦૮-૦૯-૨૦૧૦ શ્રી ભાવીક રતિલાલ ચાવડા,
બ્લોક નં. બી/ર અજય એપાર્ટમેન્ટ બીજે માળ, વેરાવળ, પીન કોડ નં.૩૬૨૨૬૬
વિરુધ્ધ
(૧) અધ્યક્ષશ્રી એડમીશન કમિટી ફોર પ્રોફેશનલ ક્રોર્સીસ , એલ.ડી, એન્જિનિયરિંગ કેમ્પસ , નવરંગપુરા અમદાવાદ-૧૫
(ર) નાયબ સચિવશ્રી, (ટેકનિકલ) શિક્ષણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
E.C. (ડિપ્લોમાં ટુ ડિગ્રી) માં અરજદારશ્રીને ૩ ટકા અનામત સીટ પર પ્રવેશ આપેલ નથી. તા.૧૨/૯/૧૦ ના રોજ ચુકાદા થયેલ આપોઆપ સામાધાન એડમીશન આપેલ છે. તરફેણમાં
૧૩૨ ૪૦૮ ૦૯-૦૯-૨૦૧૦ શ્રી જમનાદાસ જી. ઠકકર
રહે. ભીપાલ, વાયા, વડાલ, તા. જી. જુનાગઢ
વિરુધ્ધ
(૧) વિભાગીય નિયામકશ્રી ગુજરાત રાજય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ, વિભાગીય કચેરી, મોતીબાગ પાસે, જુનાગઢ
(ર) મેનેજીંગ ડિરેકટરશ્રી,
સંસ્થાના સેવાકાલ દરમ્યાન વિકલાંગ થતાં નોકરીમાં સમાવેશ કરેલ નથી. ચુકાદો થયેલ છે. તા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૧
૧૩૩ ૪૦૯   શ્રી આર. ઝેડ. વિહોલ
વિરુધ્ધ
મુખ્ય મહેકમ અધિકારી ગુજરાત રાજય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ લી. આસ્ટોડીયા અમદાવાદ
વિકલાંગ ધારા -૧૯૯૫ ની કલમ-૩૩ હેઠળ જગ્યાએ અનામત ન રાખવા બાબત અધિ. (સુપરાવાઈઝર) ની કૂલ ૨૩૬ જગ્યાઓની જાહેરાત સંદર્ભે. તા. ૨૨/૯/૧૦ ના રોજ ચુકાદા થયેલ કેસ, નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. તરફેણમાં
૧૩૪ ૪૧૦ ૦૮-૧૦-૨૦૧૦ (૧) શ્રી ફકિરભાઇ કે. ચાવડા
સામાહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર , ખંભાત તા. ખંભાત , જી. આણંદ
(ર) શ્રી દિનેશભાઇ એમ. મકવાણા સામાહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર તારાપુર તા. તારાપુર જિ. આણંદ
વિરુધ્ધ
કમિશનરશ્રી, આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ અને તબીબી શિક્ષણ,બ્લોક નં. પ જુના સચિવાલય, ગાંધીનગર
નોકરીમાં ન્યાય મેળવવા અંગ. (પ્રોટેકશન બાબતે) તા. ૨૬/૧૧/૧૦ ના રોજ ચુકાદા થયેલ છે.
૧૩૫ ૪૧૧   શ્રી રાજેન્દ્ર કુમાર અંબાલાલ રામી
પાદરા જી. વડોદરા
વિરુધ્ધ
કલેકટર વડોદરા
કલેકટરશ્રી એ ફાળવેલ ૯૩ ચો. મી. જમીન ઉપર નગરપાલિકા પાદરા ધ્વારા બાંધકામ કરવાની પરવાનગી ન આપવા બાબત. ચુકાદો તા.૦૪/૦૭/૧૧
૧૩૬ ૪૧૨   શ્રી શૈલેષકુમાર કેશવલાલ પંચાલ
મુ. પાદરા જી. વડોદરા
વિરુધ્ધ
કલેકટર સુરત
કલેકટરશ્રી સુરત ફાળવેલ જમીન ઉપર પાદરા નગરપાલિકા ધ્વારા બાંધકામની પરવાનગી ન આપવા બાબત. ચુકાદો તા.૦૪/૦૭/૧૧
૧૩૭ ૪૧૩   ર્ડો. પરિમલ કે. પટેલ
વિરુધ્ધ
હાઇકોર્ટ કેસ
(૧) સચિવશ્રી, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
પી.જી. (મેડિકલ) એડમિશન વિકલાંગ કર્વાટામાં આપવા બાબત.
(ર) ડીન મેડીકલ ફેકલ્ટી ગુજરાત યુનિવર્સિટી
(૩) રજીસ્ટ્રારશ્રી ગુજરાત યુનિવર્સિટી અમદાવાદ
 
૧૩૮ ૪૧૪   ર્ડો. અતુલકુમાર કે. ચૌધરી
વિરુધ્ધ
હાઇકોર્ટ કેસ
(૧) સચિવશ્રી, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) ડીન મેડીકલ ફેકલ્ટી ગુજરાત યુનિવર્સિટી
(૩) રજીસ્ટ્રારશ્રી ગુજરાત યુનિવર્સિટી અમદાવાદ
પી.જી. (મેડિકલ) એડમિશન વિકલાંગ કર્વાટામાં આપવા બાબત.  
૧૩૯ ૪૧૫   શ્રી જેરામભાઇ કાનજીભાઇ ચુડાસ્મા
પાલીતાણા
વિરુધ્ધ
કલેકટરશ્રી ભાવનગર
સ્ટેમ્પવેન્ડર તથ પીટીશન રાઇટરનું લાઈસન્સ રીન્યુ કરવા બાબત. ચુકકો થઇ ગયેલ છે. તા.૨૧/૦૩/૧૧
૧૪૦ ૪૧૬   ર્ડો.જીજ્ઞેશ  એચ. ટાપરીયા
વિરુધ્ધ
(૧) નાયબ સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) કમિશનરશ્રી, ઉચ્ચ શિક્ષણ
(૩) આચાર્યશ્રી, અંજણા પાટીદાર આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ , ઇડર
આધ્યાપક સહાયકની ભરતીમાં અન્યાય બાબત નિકાલ ચુકાદો તા. ૩૧/૫/૧૧
૧૪૧ ૪૧૭   ર્ડો. નંદિની યોગેન્દ્ર મકવાણા
વિરુધ્ધ
(૧)કમિશનરશ્રી, આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ અને તબીબી શિક્ષણ,બ્લોક નં. પ જુના સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) નાયબ સચિવશ્રી આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
આસીસ્ટન્ટ પ્રોફેસર રેડીયોલોજીની જગ્યાએ પુનઃ સ્થાપવા બાબત. ચુકાદો તા. ૧૨/૭/૧૧
૧૪૨ ૪૧૮   શ્રી રીષીરાજ સીંધ સૈની
C/o ચન્દ્રદીપ સીંગ ડી-રપ આંકાક્ષા ડુપ્લેક્ષ સમતા લક્ષ્મીપુરા રોડ વડોદરા
વિરુધ્ધ
ચેરમેનશ્રી
ડિપ્લોમાં કોર્સમાં એડમીશન બાબત. તા. ૧૩/૬/૧૧
૧૪૩ ૪૧૯   કુ. વૈશાલી વિનોદચંદ્ર નાયક
વિરુધ્ધ
નિયામકશ્રી, તાંત્રિક શિક્ષણ
એડહોક વ્યાખ્યતા કોમ્પ્યુટર તરીકેની સરકારી સેવા સમાપ્ત કરવા બાબત.  
૧૪૪ ૪૨૦   શ્રી હેમેન્દ્ર નવીનભાઇ જણસારી
મુ.પો. દયાવર તા. લખપત જી. ભુજ
વિરુધ્ધ
કલેકટરશ્રી ભુજ
રહેણાંક માટે સરકારી પડતર જમીનની માંગણી બાબત ચુકાદો તા. ૨૦/૦૬/૧૨
૧૪૫ ૪૨૧ ૧૬-૦૮-૨૦૧૨ શ્રી પી.આર. હબ્બલ અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
(૧)નિયામકશ્રી પ્રાથમિક શિક્ષણ
(ર) નાયબ સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
વિધાસહાયકોની ભરતીમાં અન્યાય બાબત. ચુકાદો તા. ૨૪/૮/૧૨
૧૪૬ ૪૨૨ ૧૬-૦૮-૨૦૧૨ શ્રી નુરમોહંમદ ગુલામભાઇ મુલ્તાવી
વિરુધ્ધ
કલેકટરશ્રી વડોદરા
જમીન ફાળવણી સબંધે અન્યાય થવા બાબત ચુકાદો તા. ૧૭/૮/૧૨
૧૪૭ ૪૨૩   પટેલ અહવાબેન તોહાબભાઇ
ઠે. અલીગઢ, પટેલવાસ, તા. વિરમગામ જિ. અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
ચીફ ઓફિસરશ્રી, વિરમગામ નગરપાલિકા જી. અમદાવાદ
STD/PCO ની જગ્યા લીઝ રીન્યુ કરવા /વેચાણ આપવા બાબત.  
૧૪૮ ૪૨૪   ર્ડો. ભરત એન. ઠકકર
પ્લોટ નં. પ૬૨/૯ આરંભ એપાર્ટમેન્ટ તેજસ સોસાયટી, સેકટર-૨૩ ગાંધીનગર
વિરુધ્ધ
ડીનશ્રી કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારી
એકક્ષટેશન એજયુકેશન વિષયના આસી. પ્રોફેસરની ભરતીમાં અન્યાય બાબત. ચુકાદો તા. ૦૭/૧૦/૧૨
૧૪૯ ૪૨૫   મકવાણા નારણભાઇ ધુડાભાઇ મુ.પો. વરતેજ જંયત કેમીકલ્સની બાજુમાં આંબાવાડી, નવા પ્લોટ (વણકરવાસ) તા. જી. ભાવનગર
વિરુધ્ધ
(૧)વહીવટી નિયામકશ્રી, ગુજરાત રાજય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ
(ર) વિભાગીય નિયામકશ્રી, ભાવનગર વિભાગ, (એસ.ટી.)
ચાલુ ફરજે અકસ્માત થતાં ૮૦ ટકા વિકલાંગતા આવતા પી.ડબલ્યુ.ડી. એકટ ૧૯૯૫ ની કલમ -૪૭ ના રક્ષણ બાબત. ચુકાદો તા.૨૬/૧૨/૧૨
૧૫૦ ૪૨૬   શ્રી ગૌરાંગ મનુભાઇ પટેલ અને
સોનલબેન દશરથલાલ પટેલની રજૂઆત
વિરુધ્ધ
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ
પંચાયત મંત્રી સંવર્ગની સીધી ભરતીમાં અપંગ કવોટોમાં ગણાવા બાબત. નિકાલ તા.૭/૧૨/૧૨
૧૫૧ ૪૨૭   શ્રી એન.બી. પ્રજાપતિ
સી-પ૬, તિરૂપતિ, તુલસી બંગ્લોઝ કલોલ હાઇવે મુ.પો. તા. માણસા જી. ગાંધીનગર
વિરુધ્ધ
(૧)જિલ્લા તિજોરી અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર
(ર) નિયામકશ્રી હિસાબ અને તિજોરી અધિકારી ગાંધીનગર
તબીબી સારવારના બીલો ન મળવા બાબત. નિકાલ
૧૫૨ ૪૨૮   શ્રી જેરામભાઇ કાનજીભાઇ ચુડાસ્મા રહે. વણકર વાસ પાલીતાણા જી. ભાવનગર
વિરુધ્ધ
(૧)સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને ગ્રામ ગૃહ નિર્માણવિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) કમિશનરશ્રી, ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, પાલીતાણા
(૩) કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, અમદાવાદ
(૪) વ્યવસ્થાપકશ્રી ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ
વિકલાંગો માટે ૩ ટકા મકાનો અનામત ન ફાળવવા બાબત. ચુકાદો
૧૫૩ ૪૨૯   શ્રી બીપીન મહેતા
વિરુધ્ધ
પ્રિન્સીપાલ, વિનયન આર્ટસ કોલેજ ભચાઉ
બેરીયર ફ્રી એપ્રોચ બાબત ચુકાદોતા ૨૬/૦૧૧
૧૫૪ ૪૩૦   શ્રી વી.એસ. ભરાડીયા
શાંતિ નિકેતન પાર્ક -ર પાર્ક સ્વપ્ન કોલોની પાછળ, રામાપીર ચોકડી,
૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ રાજકોટ
વિરુધ્ધ
નિયામકશ્રીઅનુસુચિત જાતિ કલ્યાણ બ્લોક નં. ૪/ર ર્ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન જુના સચિવાલય ગાંધીનગર
માનસિક રીતે હેરાન કરવા બાબત. ચુકાદો તા.૭/૨/૧૨
૧૫૫ ૪૩૧   સુઓમોટોકેસ
ગુજરાત સેવા આયોગને જાહેરાત ક્રમાંક ૯૪/ ૧૧-૧૨
વિરુધ્ધ
(૧) નાયબ સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
  ચુકાદો તા. ૮/૨/૧૨
૧૫૬ ૪૩૨   સુઓમોટો કેસ
ગુજરાત ગૌણ સેવા આયોગની જાહેરાત ક્રમાંક ૨૦/૨૦૧૦ સબંધે
વિરુધ્ધ
(૧) ગુજરાત ગૌણ સેવા આયોગ
(ર) નિયામકશ્રી અનુસુચિત જાતિ કલ્યાણ ખાતું
  ચુકાદો તા. ૯/૨/૧૨
૧૫૭ ૪૩૩   સુઓમોટો કેસ
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગની જાહેરાત ક્રમાંક ૩૪/૨૦૧૦-૧૧
વિરુધ્ધ
(૧) નાયબ સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) નાયબ સચિવશ્રી શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
જુનીયર નગર નિયોજક વર્ગ-ર ની જગ્યાઓ ૩ ટકા અનામત બાબત ચુકાદો તા. ૯/૨/૧૨
૧૫૮ ૪૩૪   શ્રી નટવરભાઇ સોમાભાઇ પટેલ,
નિવૃત્ત આચાર્ય, કેસરા તા. મહેમદાવાદ, જી. ખેડા
વિરુધ્ધ
(૧) જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી , નડિયાદ જી. ખેડા
(ર) કમિશનરશ્રી, મધ્યાહન ભોજન અને શાળાઓની કચેરી, જુના સચિવાલય, ગાંધીનગર
પેન્શનથી વંચિત રાખવા બાબતની રજૂઆત ચુકાદો તા. ૯/૨/૧૨
૧૫૯ ૪૩૫   શ્રી હિંમાશુભાઇ ઇન્દ્રવદનભાઇ ભટૃ
વિરુધ્ધ
(૧) નાયબ સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) કમિશનરશ્રી ઉચ્ચ શિક્ષણ
(૩) નિયામકશ્રી, સમાજ સુરક્ષા
(૪) બી.એમ. ઇન્સ્ટીટયુટ અમદાવાદ
વિકલાંગ મંદબુધ્ધિ ના બાળકોની સંસ્થાઓમાં અપુરતા સ્ટાફ બાબત ચુકાદો તા. ૯/૨/૧૨
૧૬૦ ૪૩૬   ચૌહાણ બાબુભાઇ ધનજીભાઇ
ઠે. રોહિતવાસ, મુ.પો. બાવળા જી. અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
(૧)કલેકટરશ્રી, અમદાવાદ
(ર) મામલતદારશ્રી બાવળા
સરકારી પડતર જમીન રાહત દરે ફાળવવા બાબત. ચુકાદો તા. ૨/૪/૧૨
૧૬૧ ૪૩૭   શશીકલાબેન ઇન્દ્રવદન જૈન
ઓઢવ અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
(૧) નાયબ સચિવશ્રી, ગૃહ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) પોલીસ કમિશનરશ્રી અમદાવાદ
અંધજન મંડળ વસ્ત્રાપુર અમદાવાદ ધ્વારા આપવામાં આવેલ કેબીન જે તે સ્થળે રહે તે બાબતે કાર્યવાહી કરવા બાબત. ચુકાદો તા. ૧૬/૫/૧૨
૧૬૨ ૪૩૮   ભરવાડ ધર્મીષ્ઠાબેન રામસીભાઇ ધનસુરા જી. સાબરકાંઠા
વિરુધ્ધ
(૧)કલેકટરશ્રી, સાબરકાંઠા
(ર) પ્રાંત અધિકારીશ્રી મોડાસા
સરકારી પડતર જમીન ખેતીવાડીના ઉપયોગ સારુ ફાળવવા બાબત. ચુકાદો તા. ૦૨/૪/૧૨
૧૬૩ ૪૩૯   ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
વિરુધ્ધ
(૧) અગ્ર સચિવશ્રી, આરોગ્ય પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) કમિશનરશ્રી, આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ અને તબીબી શિક્ષણ,બ્લોક નં. પ જુના સચિવાલય, ગાંધીનગર
લેબોરીટી ટેકનીશીયનની ભરતી બાબત. ચુકાદો તા. ૧૨/૪/૧૨
૧૬૪ ૪૪૦   શ્રીમતી મંજુલાબેન અંબાલાલ પટેલ
૫૧, સર્જન બંગ્લોઝ , ખારીકટ કેનાલ પાસે, પાશ્વનાથ ટાઉનશીપ રોડ, નવા નરોડા અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
(૧) જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રી, અમદાવાદ
(ર) આચાર્યશ્રી, જીતુ ભગત વિધા વિહાર અમદાવાદ
દ્રિતિય ઉચ્ચતર પગાર ધોરણના લાભ આપવા બાબત. ચુકાદો તા. ૨૩/૩/૧૨
૧૬૫ ૪૪૧ સુઓમોટોઃ- પશુચિકત્સક વર્ગ-ર ની ભરતી
વિરુધ્ધ
(૧) સચિવશ્રી પશુપાલન કૃષિ અને સહકાર વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગર
(ર) નિયામકશ્રી, પશુપાલન કૃષિ ભવન ગાંધીનગર
વિકલાંગ ધારા- ૧૯૯૫ ની કલમ-૩૩ નો અમલ કરવા બાબત. ચુકાદો તા. ૨૩/૩/૧૨
૧૬૬ ૪૪૨   શ્રી રાજેશ રતિલાલ પટેલ
સુથારવાસ, પો. ઇસ્લામપુરા તા. ચાણસ્મા જી.પાટણ
વિરુધ્ધ
સચિવશ્રી, ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
રેવન્યુ તલાટી વર્ગ-૩ ની ભરતીમાં અન્યાય બાબત. ચુકાદો તા. ૨૧/૦૩/૧૨
૧૬૭ ૪૪૩   શ્રીમતી મંજુલાબેન અંબાલાલ પટેલ
વિરુધ્ધ
(૧) જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીશ્રી અમદાવાદ
(ર) આચાર્યશ્રી જીતુ ભગત વિધા વિહાર અમદાવાદ
ફરજ ઉપર હાજર ન થવા દેવા બાબત. ચુકાદો તા. ૧૧/૦૫/૧૨
૧૬૮ ૪૪૪   શ્રી બીલીમ અબ્દુલ રસીદ મોહમંદકાસમ પંચ હાટડી, ભંગડાવાડ જમાતખાના પાસે પોરબંદર
વિરુધ્ધ
(૧) ઝોનલ અધિકારીશ્રી પશ્રિમ ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ નિગમ લી
(ર) નિયામકશ્રી, વહીવટ, ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ નિગમ લીમીટેડ , સરદાર પટેલ વિધુત ભવન, રેસકોર્સ વડોદરા
કેસ નં. ૩૭૩/૨૦૦૯ નો ચુકાદાનો અમલ કરવા બાબત. ચુકાદો તા. ૧૦/૦૫/૧૨
૧૬૯ ૪૪૫   શ્રી ફકીરભાઇ કેશુભાઇ ચાવડા,
મુ.પો. ઉદેલ તા. ખંભાત જી. આણંદ
વિરુધ્ધ
(૧) અધિક કમિશનરશ્રી (આરોગ્ય)
(ર) કમિશનરશ્રી, આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ અને તબીબી શિક્ષણ,
પાર્ટ ટાઇમ નિમણૂક ફુલ ટાઇમ કામ લેવામાં આવે છે. હુકમ તા. ૬/૮/૧૨
૧૭૦ ૪૪૬   દેસાઇ રોહિતકુમાર નારણભાઇ
૧૬૭૨/૬ લક્ષ્મીચંદ ઘાંચીની ચાલી, દરિયાપુર દરવાજા બહાર અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
આર.ટી.ઓ. ઓફિસર અમદાવાદ
ડ્રાઇવીંગ લાઈસન્સ મેળવવા બાબત.  
૧૭૧ ૪૪૭   સુઓ મોટોઃ-
ધરતીનાલાલ દૈનિકમાં પ્રસિધ્ધ થયેલ સમાચાર
વિરુધ્ધ
(૧) પ્રાંત અધિકારીશ્રી વિસનગર (ર)જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી મહેસાણા
નિરાધારને આર્થિક સહાય બંધ કરવા બાબત. વિકલાંગ સહાય બંધ કરવા બાબત. ચુકાદો તા. ૦૫/૦૯/૧૨
૧૭૨ ૪૪૮   બારીયા પુંજાભાઇ લાલજીભાઇ
મુ.પો. પ્રથમપુરતા , જિ. પંચમહાલ
જિ. પંચમહાલ
વિરુધ્ધ
(૧) ડિવીઝનલ મેનેજર ગુજરાત રાજય વાહન વ્યવહાર નિગમ ગોધરા જિ. પંચમહાલ
(ર) ડેપો મેનેજરશ્રી સંતરામપુર ડેપો ગોધરા જિ. પંચમહાલ
(૩) સીવીલ સર્જન જનરલ હોસ્પિટલ ગોધરા
  હુકમ તા. ૪/૯/૧૨
૧૭૩ ૪૪૯   પ્રજાપતિ મંગળભાઇ પુરષોતમભાઇ મદદનીશ શિક્ષક
જી/૩ શાયોના પાર્ક, ફલેટ મેમનગર , ઘાટલોડીયા અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
(૧) જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રી, અમદાવાદ
(ર) કમિશનરશ્રી શાળાઓની કચરી, બ્લોક નં. ૯ , જુના સચિવાલય, ગાંધીનગર્
  હુકમ તા. ૩/૯/૧૨
૧૭૪ ૪૫૦   શ્રીમતી ડાહીબેન એમ. રાઠોડ,
ઇન્સ્ટ્રકટર (ફાજલ) રન્નાપાર્ક અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
(૧) જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રી અમદાવાદ
(ર) કમિશનરશ્રી શાળાઓની કચરી, બ્લોક નં. ૯ , જુના સચિવાલય, ગાંધીનગર્
  હુકમ તા. ૩/૯/૧૨
૧૭૫ ૪૫૧   શ્રી બેલીમ અબ્દુલ રસીદ મોહંમદ હાસમ પાંચ હાટડી ભંગરાવાડ જમાતખાના પાર્ક પોરબંદર
વિરુધ્ધ
(૧) જનરલ મેનેજરશ્રી પશ્રિમ વીજ કંપની વર્તુળ કચેરી, જી.ઇ.બી રેલવે ક્રોસીંગ પાસે પોરબંદર
(ર) અધીક્ષક ઇજનેરશ્રી (ગુજરાત વર્તુળ બોર્ડ, વર્તુળ કચેરી, પોરબંદર
   
૧૭૬ ૪૫૨ ૩૦-૦૭-૨૦૧૨ મકાણી રમેશકુમાર વી.
મુ. પુંધરા તા. માણસા,જી.ગાંધીનગર
વિરુધ્ધ
(૧) કમિશનરશ્રી શાળાઓ અને મધ્યાહન ભોજનની કચેરી બ્લોક નં. ૯ જુના સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી સાબરકાંઠા
(૩) સંચાલક એન.કે. પંડયા હિંમતનગર સંકુલ જિ. સાંબરકાંઠા
આચાર્યની જગ્યાએ હાજર કરવા બાબત. હુકમ તા.૩/૯/૧૨
૧૭૭ ૪૫૩ ૩૦-૦૭-૨૦૧૨ ચૌધરી મનુભાઇ રમણલાલ
વિરુધ્ધ
(૧) કમિશનરશ્રી શાળઓ અને મધ્યાહન ભોજનની કચેરી બ્લોક નં. ૯ જુના સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી અમદાવાદ
(૩) અંધજન મંડળ વસ્ત્રાપુર અમદાવાદ
આચાર્યની જગ્યાએ હાજર કરવા બાબત. હુકમ તા.૩/૯/૧૨
૧૭૮ ૪૫૪ ૩૦-૦૭-૨૦૧૨ કારડીયા રણધીર કરશન ડોડીયા રહે. અમરાપુર, તા. માળીયા જી. જુનાગઢ
વિરુધ્ધ
(૧) મેનજીંગ ડિરેકટરશ્રી, વિધુત બોર્ડ વડોદરા
(ર) પી.જી.વી.સી.એલ., રાજકોટ
(૩) પી.જી.વી.સી.એલ., માળીયા હાટીના જી. જુનાગઢ
વિકલાંગ ધારાની કલમ ૪૭ મુજબ લાભો મેળવવા બાબત. હુકમ તા.૩/૯/૧૨
૧૭૯ ૪૫૫ ૨૪-૦૮-૨૦૧૨ બહેરામુંગા શાળા આશ્રમ રોડ અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
નિયામકશ્રી સમાજ સુરક્ષા ખાતું ગાંધીનગર
સંસ્થામાં નિવૃત્ત થયેલ શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની જગ્યા ભરવા બાબત. હુકમ તા.૩/૯/૧૨
૧૮૦ ૪૫૬ ૨૪-૦૮-૨૦૧૨ બહેરામુંગા શાળા આશ્રમ રોડ અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
નિયામકશ્રી સમાજ સુરક્ષા ખાતું ગાંધીનગર
સંસ્થામાં નિવૃત્ત થયેલ શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની જગ્યા ભરવા બાબત. હુકમ તા.૩/૯/૧૨
૧૮૧ ૪૫૭ ૨૪-૦૮-૨૦૧૨ બહેરામુંગા શાળા આશ્રમ રોડ અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
નિયામકશ્રી સમાજ સુરક્ષા ખાતું ગાંધીનગર
વિકલાંગની સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓમાં કર્મચારીઓની નિમણૂકની બહાલીની મુદતમાં વધારો કરવા બાબત. હુકમ તા.૩/૯/૧૨
૧૮૨ ૪૫૮ ૨૫-૦૭-૨૦૧૨ પટેલ દિપકભાઇ મુળજીભાઇ પીપળાશેરી મુ. કાયાવરોહણ તા. ડભોઇ
વિરુધ્ધ
(૧) નિયામકશ્રી, નગરપાલિકા
(ર) સી.ઓ. ઓફિસર કાયાવરોહણ
સ્થાનિક સ્વરાજયની સંસ્થા ધ્વારા હેરાન કરવા બાબત. હુકમ તા.૩/૯/૧૨
૧૮૩ ૪૫૯ ૧૧-૦૭-૨૦૧૨ શ્રી નટવરલાલ એચ. પટેલ, મુ પો. કેસરા તા. મેહમદાવાદ
વિરુધ્ધ
(૧) કમિશનરશ્રી શાળઓ અને મધ્યાહન ભોજનની કચેરી
(ર) જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રી ખેડા
મહત્મ પેન્શન અને પગારના લાભોથી વંચિત રાખવા બાબત. હુકમ તા.૩/૯/૧૨
૧૮૪ ૪૬૦ ૧૦-૦૯-૨૦૧૨ શ્રી કે.એસ.મોર્ય, મદદનીશ શિક્ષક(હાયર સેકન્ડરી) ૨૦/૧૫૩ જી.એચ.બી. ખોખરા સર્વોદયનગર અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
(૧) અગ્ર સચિવશ્રી શિક્ષણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર)સંચાલકશ્રી રઘુનાથ હિન્દી હાયર સેકન્ડરી વિધાલય, બાપુનગર અમદાવાદ
અન્યાયિક રૂપથી કર્મચારીના સમાવેશ કરવા બાબત.  
૧૮૫ ૪૬૧ ૧૦-૦૯-૨૦૧૨ શ્રી કે.એસ.મોર્ય, મદદનીશ શિક્ષક(હાયર સેકન્ડરી) ૨૦/૧૫૩ જી.એચ.બી. ખોખરા સર્વોદયનગર અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
અગ્ર સચિવશ્રી શિક્ષણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
શૈક્ષણીક સંસ્થાના મંજૂરી આપવા બાબત.  
૧૮૬ ૪૬૨ ૧૧-૦૯-૨૦૧૨ ર્ડો. નિમેશ. આર. કામદાર
૧૨૯, નવશિકત વિભાગ સોસાયટી વરછા રોડ, સુરત જિ. સુરત
વિરુધ્ધ
કમિશનરશ્રી, ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર
ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર ધ્વારા ભરતીની જાહેરાતમાં પી.ડબ્લયુ. એકટ મુજબ મળતી છુટછાટ આપવા બાબત.  
૧૮૭ ૪૬૩ ૧૮-૦૯-૨૦૧૨ કમલેશ કુમાર પી. પટેલ,
પટાવાળા સા.આ.કેન્દ્ર, ભાભર, જી. બનાસકાંઠા
વિરુધ્ધ
(૧) અધિક્ષકશ્રી , સા.આ.કેન્દ્ર દિયોદર
(ર) વિભાગીય, અધિક નિયામક (આરોગ્ય) આરોગ્ય અને તબીબી શિક્ષણ ગાંધીનગર
કાયમી નોકરી કરવા માટે  
૧૮૮ ૪૬૪ ૦૯-૧૧-૨૦૧૨ શ્રી નટવરભાઇ સોમાભાઇ પટેલ
રહે. આદિજાતિ કુમાર કલ્યાણ છાત્રાલય મુ. કેસરા તા.મહેમદાવાદ જી. ખેડા
વિરુધ્ધ
(૧) કમિશનરશ્રી શાળાઓ અને મધ્યભોજનની કચેરી ગાંધીનગર
(ર) જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રી નડિયાદ જી. ખેડા
વિકલાંગ કમિશનર કચેરીએ આપેલ ચુકાદાનો અમલ કરતા ન હોય, હુકમના અનાદરની કાર્યવાહી કરવા બાબત.  
૧૮૯ ૪૬૫ ૧૦-૧૨-૨૦૧૨ નજીર જુસબ કાંટલીયા હા.બોર્ડ કોલોની ગઢવી ચોક, બી-૪૪ રાજમહેલ રોડ પોરબંદર
વિરુધ્ધ
ગુજરાત ટેકનિકલ યુનિવર્સિટી બીજે માળ, એસી.બી.સી. બિલ્ડીંગ એલ.ડી. એન્જીનીયરીંગ, કેમ્પસ અમદાવાદ
એમ..બી.એ.માં. એડમીશન ન આપવા બાબત.  
૧૯૦ ૪૬૬ ૧૦-૧૨-૨૦૧૨ ત્રિવેદી રમેશચંદ્ર પોપટલાલ,
સેકટર-૨૭ બ્લોક નં. બી-૧/ર હેડકવાર્ટર
વિરુધ્ધ
જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી ગાંધીનગર સેકટર-૨૭
વિકલાંગ ધારો -૧૯૯૫ ની કલમ-૪૭ -૬૨ મુજબ અન્યાય થવા બાબત.  
૧૯૧ ૪૬૭ ૦૧-૦૩-૨૦૧૩ ત્રિવેદી રમેશચંદ્ર પોપટલાલ,
સેકટર-૨૭ બ્લોક નં. બી-૧/ર હેડકવાર્ટર
વિરુધ્ધ
જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી ગાંધીનગર સેકટર-૨૭
વિકલાંગ ધારા હેઠળ મકાન સરકારી મકાન ખારી કરાવવા બાબત.  
૧૯૨ ૪૬૮ ૦૧-૦૩-૨૦૧૩ પ્રજાપતિ શનાભાઇ સોમાભાઇA.S.I
સી.આઇ.ડી. ક્રાઇમ પોલીસ ભવન રહે. બ્લોક નં. ૨૩/૪ ’’છ’’ સેકટર-૨૩ ગાંધીનગર
વિરુધ્ધ
અધિક પોલીસ કમિશનરશ્રી, સી.આઇ.ડી. ક્રાઇમ અને રેલ્વેઝ ગુજરાત રાજય ગાંધીનગર
વિકલાંગ ધારા હેઠળ ન્યાય આપવા બાબત નોકરીમાં રક્ષણ આપવા બાબત.  
૧૯૩ ૪૬૯ ૦૧-૦૩-૨૦૧૩ શ્રી એસ.એમ.રણીગા ૨૧૯ શિક્ષક કોલોની બિરલા રોડ, કામદાર કેન્દ્ર પોરબંદર
વિરુધ્ધ
નિયામકશ્રીપેન્શન અને પ્રોવડન્ડ ફંડની કચેરીસચિવાલયગાંધીનગર
પેન્શન કેસ અધિકૃત કરવા માટે વિકલાંગ ધારા હેઠળ ન્યાય આપવા બાબત.  
૧૯૪ ૪૭૦ ૦૧-૦૬-૨૦૧૩ હિેરેનભાઇ ભરતભાઇ ગોહેલ
સુભાષ માર્કેટ ગિરધારી મંદિર ધનાબાઇનો ડેલો પુરષોતમ મંદિરવાળી શેરી જામનગર જિ. જામનગર
વિરુધ્ધ
કમિશનરશ્રી વાહનવ્યવહારની કચેરી ગાંધીનગર
કલમ-૪૪ મુજબ ન્યાય મળવા બાબત. બસમાંથી ઉતારી દઇ ધકકો મારતાં હોસ્પીટલમાં સારવાર લેવી પડેલ.  
૧૯૫ ૪૭૧   રાવલ દિલીપકુમાર વિષ્ણુભાઇ
રહે. બોરજ તા. જી. ગાંધીનગર
ઠે. હનુમાનજી મંદિર પાછળ
વિરુધ્ધ
(૧) કલેકટરશ્રી ગાંધીનગર
(ર) અગ્ર સચિવશ્રી મહેસૂલ વિભાગ સચિવાલય,ગાંધીનગર
કલમ-૬૨ (બી) હેઠળ સેકટ-ર૧ ચર્ચની બાજુમાં ૪/૩/૧૩ ના રોજ દબાણ ઝુંબેશમાં ઉપાડી લીધેલ કેબીન પરત આપી જગ્યા ફાળવણી કરી આપવા બાબત.  
૧૯૬ ૪૭૨   પ્રજાપતિ રીનાબેન મનુભાઇ વરવોડા પે. કેન્દ્ર શાળા, તા. ડીસા
વિરુધ્ધ
જિલ્લ પ્રાથમિકશિક્ષણાધિકારીશ્રી બનાસકાંઠા
કલમ-૪૪,૪૭ હેઠળ વાહન વ્યવહારની સગવડ ન હોય તેવા સ્થળે કરાયેલ બદલી બંધ રાખવા બાબત.  
૧૯૭ ૪૭૩   શ્રી સતાર મહંમદ દરજાદા
પ્રમુખશ્રી શ્રી આશાદીપ વિકલાંગ કલ્યાણકારી ટ્રસ્ટ જામનગર
વિરુધ્ધ
અગ્ર સચિવશ્રી ગૃહ વિભાગ સચિવાલય, ગાંધીનગર
કલમ-૬૧ (સી) તથા કલમ -૬૨ (એ) તથા (બી) મુજબ ફરિયાદ ફેસલ તા. ૧૩/૮/૧૩ વિકલાંગ ધારા કલમ ૬૨ મુજબ કેસ બનતો નથી.
૧૯૮ ૪૭૪   ચાંગાણી જીવરાજ માવજીભાઇ જિલ્લા પ્રતિનિધિ વિકલાંગતા હિમયતતા જૂથ, ગુજરાત સત્યમ કોલોની રોડ, એરફોર્સ રોડ, પરિવાર એપાર્ટમેન્ટ પટેલ નગર જામનગર
વિરુધ્ધ
(૧) અગ્ર સચિવશ્રી, સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ સચિવાલય,ગાંધીનગર
(ર) અગ્ર સચિવશ્રી મહેસૂલ વિભાગ સચિવાલય, ગાંધીનગર
(૩) અધિક અશકતતા આયુકત અને જિલ્લા કલેકટરશ્રી જામનગર
(૪) જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી જમનગર
(પ) નિયામકશ્રી સમાજ સુરક્ષા ગાંધીનગર
(૬) જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી જામનગર
કલમ- ૩,૪,૬ મુજબ ફરિયાદ ફેસલ તા.૨૦/૧૧/૧૩ અરજદારની અરજી પરત્વે તત્કાલ કાર્યવાહી કરવા હુકમ
૧૯૯ ૪૭૫   શ્રી કિશોરકુમાર ભીખાલાલ રહે. બાવાવાળો વાસ, જુનાચોરા પાસે, કલોલ તા. કલોલ જી. ગાંધીનગર
વિરુધ્ધ
સિધ્ધાર્થ લો કોલેજ, ગાંધીનગર
કલમ ૨૬,૩૯ મુજબ હુકમ તા.૧૧/૧૧/૧૩ અરજી દફતરે કરવાનો હુકમ કરવામાં આવેલ છે.
૨૦૦ ૪૭૬   સુરેશસિંહ પ્રવિણસિંહ ચૌહાણ
રહે. જામનગર
વિરુધ્ધ
અગ્ર સચિવશ્રી મહેસૂલ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
કલમ ૪૩ હેઠળ અરજી બાબત અરજદારને નિયમોનુસાર મળવાપાત્ર રહેણાંકની જમીન ફાળવણીની કાર્યવાહી હાથ ધરવા હુકમ કરવામાં આવેલ છે. હુકમ કર્યા તા. ૨૦/૧૧/૧૩ સુધારા આદેશ તા. ૧૦/૦૩/૨૦૧૪
૨૦૧ ૪૭૭   શ્રી સતાર મહંમદ દરજાદા પ્રમુખશ્રી શ્રી આશાદીપ વિકલાંગ કલ્યાણકારી ટ્રસ્ટ જામનગર
વિરુધ્ધ
અગ્ર સચિવશ્રી ગૃહ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
કલમ-૬૧ (સી) ૬૨ (એ) (બી)  તા.૧૫/૧૧/૧૩ પોલીસ ખાતાને કરેલ ફરિયાદોની તટસ્થ તપાસ હાથ ધરી કાર્યવાહી કરવા હુકમ
૨૦૨ ૪૭૮   શ્રી કિરણસિંહ જયુભા સોલંકી મુ. ચેલા તા. જામનગર જી. જામનગર
વિરુધ્ધ
અગ્ર સચિવશ્રી, મહેસૂલ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
કલમ-૪૩ મુજબ હુકમ કર્યા તા. ૨૦/ ૧૧/૧૩ અરજદારની માંગણી મુજબ મળવાપાત્ર રહેણાંકની જમીન મહેસૂલ વિભાગના ઠરાવ મુજબ ફાળવવા હુકમ તરફેણમાં
૨૦૩ ૪૭૯ ૩૧-૦૭-૨૦૧૩ દેસાઇ રામસિંગભાઇ એચ.
વિરુધ્ધ
(૧) અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ વિભાગ, નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) કમિશનરશ્રી, મ્યુનિસીપલ કોર્પોરેશન અમદાવાદ
કલમ-૩૯ હુકમતા.૨૦/૧૧/૧૩
૨૦૪ ૪૮૦ ૦૨-૦૮-૨૦૧૩ શ્રી જે.એલ. નકુમ પ્રમુખશ્રી ગુજરાત વિકલાંગતા હિમાયત જૂથ બ્લોક નં. ૧૯/૧૧૩ મીગ કોલોની બસ સ્ટેન્ડ જામનગર
વિરુધ્ધ
અગ્ર સચિવશ્રી, મહેસૂલ વિભાગ, નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર
મહેસૂલ વિભાગના ઠરાવ મુજબ રહેણાંક માટે હુકમ કર્યા તા. ૨૦/૧૧/૧૩ ઠરાવની જોગવાઇ અનુસાર નિયમોનુસાર કાર્યાવહી કરવા તરફેણમાં 
૨૦૫ ૪૮૧ ૦૫-૦૮-૨૦૧૩ શ્રીમતી જયોત્સનાબેન શૈલેષભાઇ ડોડીયા રહે. મારૂસણા મારૂસણા ગ્રામપંચાયત તા. દેત્રોજ જી. અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
મુકતાબેન નારણભાઇ સાનુનીમા
આંગણવાડી, કાર્યકર, મારૂસણા
કલમ -૬૨ હુકમ કર્યા તા. ૨૦/૧૧/૧૩ ની ઠરાવની જોગવાઇ અનુસાર નિયમોનુસાર કાર્યવાહી કરવા તરફેણમાં
૨૦૬ ૪૮૨ ૦૩-૦૯-૨૦૧૩ ર્ડો. નંદિની યોગેન્દ્ર મકવાણા
વિરુધ્ધ
અગ્ર સચિવશ્રી, આરોગ્ય પરિવાર કલ્યાણ સચિવાલય, ગાંધીનગર
કલમ તા. ૧૩/૭/૧૧ ના હુકમનું પાલન કરવા બાબત. ફેસલ તા. ૭/૨/૧૪ હુકમ તા.૧૨/૭/૧૧ ના હુકમને યથાવત રાખી અરજીનો નિકાલ
૨૦૭ ૪૮૩ ૦૪-૦૯-૨૦૧૩ શ્રી પ્રફુલ્લભાઇ વીરાભાઇ વીરડા
મુ.પો. હરીપર તા. માળીયા મીયાણા રાજકોટ
વિરુધ્ધ
મુખ્ય વહીવટી અધિકારીશ્રી, ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
કલમ ૪૭/૬૧ મુજબ શ્રી વીરડાને ટેબલવર્કની કામગીરીનો હુકમ તા.૩૦/૧૦/૧૩ થી કરતાં હાજર થઇ ગયા છે.
૨૦૮ ૪૮૪ ૦૪-૦૯-૨૦૧૩ શ્રી મનિષકુમાર આઇ. ઓઝા
બી-૨૦૩ સહજ રેસીડેન્સી માધવ-૪ ની
બાજુમાં વસ્ત્રાલ અમદાવાદ -૩૮૨૪૧૮
વિરુધ્ધ
જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રી અમદાવાદ શહેરી વિભાગ-૩
જુનિયર કલાર્કની નોકરીમાંથી દૂર કરવા બાબત.  
૨૦૯ ૪૮૫ ૦૪-૦૯-૨૦૧૩ શ્રી ઇન્દ્રવદન આઇ. ઓઝા
પ૭ કર્ણાવતીબંગલો-ર તક્ષશીલા વસ્ત્રાલ રોડ, વસ્ત્રાલ અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
જિલ્લા શિ્ક્ષાધિકારીશ્રી અમદાવાદ
પટાવાળાની નોકરીમાંથી દૂર કરવા બાબત.  
૨૧૦ ૪૮૬ ૦૬-૦૯-૨૦૧૩ સુવોમોટોઃ-
કમિશનરશ્રી વિકલાંગ વ્યકિતઓ માટેના કમિશનરશ્રીની કચેરી ગાંધીનગર
વિરુધ્ધ
(૧) નિયામકશ્રી, આઇ.સી.ડી.એસ, યોજના જી.સી.ઇ.આર.ટી. સેકટર- ૧૨ ગાંધીનગર
(ર) અગ્ર સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ સચિવાલય, ગાંધીનગર
   
૨૧૧ ૪૮૭ ૨૦-૦૯-૨૦૧૩ સોલંકી અલ્પાબેન પ્રકાશભાઇ સરાણીયા બજાર વેજાણી
નિવાસ સામે માળીના ડેલીમાં પાલીતાણા જી. ભાવનગર
વિરુધ્ધ
કલેકટરશ્રી ભાવનગર
મધ્યાહન ભોજન યોજના સંચાલક તરીકે પાલીતાણા શહેરમાં બદલી કરવા બાબત.  
૨૧૨ ૪૮૮ ૨૦-૦૯-૨૦૧૩ પ્રમુખશ્રી અપંગ ઉત્કર્ષ જન કલ્યાણ ટ્રસ્ટ, અમરાપુરા શેરી નં. પ વાંકાનેર
વિરુધ્ધ
(૧) અગ્ર સચિવશ્રી, મહેસૂલ વિભાગ , સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) કલેકટરશ્રી રાજકોટ
જમીન ફાળવવા બાબત.  
૨૧૩ ૪૮૯ ૨૦-૦૯-૨૦૧૩ પાનસુરીયા ભરત ગોરધનભાઇ
પ્રેમલ જયોત જયોતિનગર-૩ આઇ.ઓ.સી. પાછળ, કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ
વિરુધ્ધ
(૧) કમિશનરશ્રી શાળાઓ અને મધ્ય ભોજનની કચેરી ગાંધીનગર
(ર) જિલ્લાશિક્ષણાધિકારીશ્રી રાજકોટ
(૩) પ્રિન્સીપાલશ્રી બારદાનવાલા કન્યા વિધાલય, રાજકોટ -૧
   
૨૧૪ ૪૯૦ ૨૦-૦૯-૨૦૧૩ રાણપરીયા સુરેશભાઇ અમુલભાઇ, સાધના કોલોની,
બ્લોક નં. એલ-૪પ ફલેટ નં. ૨૯૫૫, રણજીતસાગર રોડ, જામનગર
વિરુધ્ધ
(૧) જનરલ મેનેજરશ્રી બિરલા લીમીટેડ
(ર) આસી. પ્રોફેસર ફંડ કમિશનરશ્રી સબ રીજીયોનલ ઓફિસ પંચાયતનગર ચોક, યુનિવર્સિટી રોડ, રાજકોટ
વિકલાંગ ધારા -કલમ ૪૭ મુજબ નોકરી પુનઃસ્થાપન તથા હુકમ મેળવેલ તા. ૧૦/૦૩/૧૪ ફેસલ અરજદારની તરફેણમાં હુકમ પેન્શન હુકમ તારીખ થી એક માસમાં મંજુર કરેલ હુકમ
૨૧૫ ૪૯૧ ૨૦-૦૯-૨૦૧૩ શ્રી હરેન્દ્રસિંહ ખેંગારજી જાડેજા શ્રીપાલ સોસાયટી, વેરાવળ,
વિરુધ્ધ
(૧) કલેકટરશ્રી જુનાગઢ
(ર) ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ ગાંધીનગર
(૩) કમિશનરશ્રી, આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ , ગાંધીનગર
વિકલાંગ ધારા -૧૯૯૫ હેઠળ કલમ ૪૭-૬૨ ફેસલ તા. ૧૦/૩/૧૪ અરજદાર અન્ય કોર્ટ સમક્ષ કરેલ અરજીમાં તેમની વિરુધ્ધ નિર્ણય થયેલ હોઇ આ કોર્ટને અરજી કરી શકે નહીં.
૨૧૬ ૪૯૨ ૨૦-૦૯-૨૦૧૩ શ્રી રણજીતસિંહ મનુસિંહ રાઠોડ પલીયડ તા.બોટાદ, જી.ભાવનગર
વિરુધ્ધ
(૧) જી.એસ.આર.ટી.સી. સેન્ટ્રલ ઓફિસ્ એસ.ટી. વર્કશોપ, નરોડા અમદાવાદ
(ર) ડીવીઝનલ ઓફિસ જી.એસ.આર.ટી.સી. પાનવાડી, ભાવનગર
વિકલાંગ ધારા -૧૯૯૫ કલમ -૬૨ એસ.ટી.માંનોકરીમાં વિકલાંગતાને ધ્યાનમાં લઇ હળવી કામગીરી સોંપવા સારૂ. તા.૧૦/૩/૧૪
૨૧૭ ૪૯૩ ૨૭-૦૯-૨૦૧૩ શ્રી રક્ષાબેન વલ્લભાદાસ શાહ,
૩ બળીયાદેવ રો-હાઉસ્, લાંભા મંદિર પાસે, લાંભા અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
(૧) અગ્ર સચિવશ્રી , શહેરી વિકાસ વિભાગ, ગાંધીનગર
(ર) કમિશરશ્રી મ્યનિસીપલ કોર્પોરેશન અમદાવાદ
(૩)ડેપ્યુટી કમિશનરશ્રી દક્ષિણ ઝોન મણીનગર અમદાવાદ
દુકાન તોડી નાંખવા અંગે હુકમ ૧૦/૩/૧૪ અરજદારની હકીકતો તપાસી અન્યાય ન થાય તે રીતે દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી કરવા હુકમ કરેલ છે.
૨૧૮ ૪૯૪ ૨૭-૦૯-૨૦૧૩ શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મણીભાઇ પટેલ, અંબાજી માતાનામંદિર પાસેદરવાજા માં ડભાણ તા.નડિયાદ જી.ખેડા
વિરુધ્ધ
(૧) અગ્ર સચિવશ્રી, મહેસૂલ વિભાગ સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) કલેકટરશ્રી ખેડા
(૩) મામલતદારશ્રી નડિયાદ
યોગીનગર સર્વે નં. ૯૭ના કાયમી રસ્તા પર દબાણ હુકમ ૧૦/૩/૧૪ મામલતદાર સમક્ષની અરજીનો નિર્ણય થાય ત્યારબાદ અત્રે રજુઆત કરવા હુકમ
૨૧૯ ૪૯૫ ૦૮-૧૦-૨૦૧૩ ર્ડો. નિમેષ આર. કામદાર
વિરુધ્ધ
(૧) અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી શ્રમ અને રોજગાર સચિવાલય,
(ર) નિયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમની કચેરી, ગાંધીનગર
(૩) સચિવશ્રી, ગુજરાત પબ્લીક સર્વિસ કમિશન અમદાવાદ
જી.પી.એસ.સી.ની રોજગાર અધિકારીની જગ્યા માટે ૧ ટકા અંધત્વની અનામત રાખવા બાબત. હુકમ તા.૧૦/૩/૧૪ અરજદરાની હકીકતો તપાસી અન્યાય ન થાય તે રીતે દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી કરવા હુકમ
૨૨૦ ૪૯૬ ૦૮-૧૦-૨૦૧૩ સુવોમોટુ
કમિશનરશ્રી, વિકલાંગ વ્યકિતઓ માટેની કચેરી, ગાંધીનગર
વિરુધ્ધ
(૧) અગ્ર સચિવશ્રી, ગૃહ વિભાગ સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) ડી.એસ.પી.,બનાસકાંઠા
અપંગ ભાઇ બહેનોને પાંચ દિવસ સુધી ફરિયાદ લેવા પોલીસે રઝડાવ્યા પ્રેસનોટ ગુજરાતતા.૦૭/૧૦/૧૩ ફેસલ તા ૩/૨/૧૪ પોલીસ ખાતાએ સંતોષકારક કામગીરી કરી હોઇ દફતરે
૨૨૧ ૪૯૭ ૨૫-૧૦-૨૦૧૩ વિહોલ રાજેન્દ્રકુમાર ઝીલુજી મુ.પો. વડાસણ તા. વિજાપુર
વિરુધ્ધ
(૧) અગ્ર સચિવશ્રી, ગૃહ વિભાગ,
(ર) ડાયરેકટરશ્રી સી.બી.આઇ. ન્યુ દિલ્હી
(૩) સેક્રેટરીશ્રી યુ.પી.એસ.સી., ધોલપુર હાઉસ, સંહજાનંદ ન્યુ દિલ્હી
વિકલાંગ ધારા કલમ ૩૩,૬૧,૬૨ મુજબ તા. ૨૫/૦૨/૨૦૧૪ ચીફ. કમિશનરશ્રીના અધિકાર ક્ષેત્રની અરજી હોઇ અત્રેથી રદ કરવાનો હુકમ કરેલ છે.
૨૨૨ ૪૯૮ ૨૫-૧૦-૨૦૧૩ જાગૃતિ દિનેશચંદ્ર વ્યાસ,૩-સનમિલન સોસાયટી, સુભાનપુરા વડોદરા
વિરુધ્ધ
(૧) રજીસ્ટ્રારશ્રી,ગુજરાત હાઇકોર્ટ અમદાવાદ
(ર) ડિસ્ટ્રીકટ જજશ્રી , ડિસ્ટ્રીકટ, વડોદરા
(૩) સચિવશ્રી, કાયદા વિભાગ, ગાંધીનગર
વિકલાંગ ધારા કલમ ૩૩,૬૧,૬૨ મુજબ ફેસલ તા. ૧૭/ ૦૧ /૧૪ એસ.સી.એ. ૬૧૬૪/૨૦૧૨ હાઇકોર્ટ સમક્ષ કરેલ હોવાથી દફતરે કરેલ છે.
૨૨૩ ૪૯૯ ૨૫-૧૦-૨૦૧૩ ગોહેલ જસ્મીન કિશોરભાઇ
જુનાગઢ
વિરુધ્ધ
(૧) અગ્ર સચિવશ્રી, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) કમિશનરશ્રી આરોગ્ય અને તબીબી સેવાઓ અને તાલીમ શિક્ષણ , બ્લોક નં. પ જુના સચિવાલય, ગાંધીનગર
વિકલાંગ ધારા કલમ ૩૩,૬૧,૬૨ મુજબ  
૨૨૪ ૫૦૦   પનારા હેતલબેન પ્રવિણકુમાર
રહે. કોકતા તા. વિરમગામ
વિરુધ્ધ
(૧) અગ્ર સચિવશ્રી માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) કમિશનરશ્રી મહિલા અને બાળ વિકાસની કચેરી
(૩) જિલ્લા પ્રોગ્રામ ઓફિસરશ્રી આઇ.સી.ડી.એસ.એલ, જિલ્લા પંચાયત લાલદરવાજા અમદાવાદ
વિકલાંગ ધારા કલમ ૩૩,૬૧,૬૨ મુજબ નોકરીમાં વિકલાંગતાના કારણે પસંદગી ન કરવા બાબત.  
૨૨૫ ૫૦૧   શ્રી મનસુખભાઇ સોમનાથ સુથાર
રહે. કામલી તા. ઉંઝા જી. મહેસાણા
વિરુધ્ધ
(૧) અગ્ર સચિવશ્રી, મહેસૂલ વિભાગ સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) કલેકટરશ્રી મહેસાણા
(૩) પ્રાન્ત અધિકારીશ્રી ઉંઝા
(૪) મામલતદારશ્રી ઉંઝા
(પ) તલાટી કમ મંત્રીશ્રી કામલી
સરકારશ્રી તરફથી મળેલ જમીનનો પ્લોટ બારોબાર વેચી મારવા બાબત. ફેસલ તા. ૨૬/૮/૧૪
૨૨૬ ૫૦૨   સતિષકુમાર કાન્તીલાલ પરમાર
અંબિકાનગરની ચાલી જી.ડી. રોડ,સૈજપુર બોઘા અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
મેનેજરશ્રી રીલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
(બી ટેકસ ડીવીઝન) જી.આઇ.ડીસી. પ્લોટ નં. ૧૦૩/૧૦૬ નરોડા અમદાવાદ
માનસિક ત્રાસ આપવા બાબત.  
૨૨૭ ૫૦૩   વસાવા ગિરધરભાઇ બુધેસિંગ મુ. કાકરાપાડા,તા. સાગબારા જી. નર્મદા
વિરુધ્ધ
(૧) અગ્ર સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ,સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) કમિશનરશ્રી, શાળાઓની કચેરી જુના સચિવાલય, ગાંધીનગર
(૩) જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રી રાજપીપળા
(૪) જો મે. ટ્રસ્ટીશ્રી શ્રી નવદુર્ગા હાઇસ્કુલ રાજપીપળા
ચાલુ નોકરીમાં વિકલાંગ થતાં ફરજમાંથી છુટા કરવા બાબત. તા. ૫/૨/૧૪ અરજદાર તા. ૧૮/૦૧/૧૪ ના રોજ ગુજરી જતાં અરજી દફતરે કરી છે.
૨૨૮ ૫૦૪ સુવોમોટાઃ- સરકારશ્રી
વિરુધ્ધ
(૧) ડિવિઝનલ રેલવે મેનેજર શ્રી વડોદરા
(ર) સ્ટેશન સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટશ્રી વડોદરા
(૩) સીવીલ એન્જીનીયર શ્રી ડી.આર.એમ.,ઓફિસ વડોદરા
કલમ ૪૬ એ.બી.સી. બેરીયર ફ્રી  
૨૨૯ ૫૦૫ સુવોમોટાઃ- સરકારશ્રી
વિરુધ્ધ
(૧) ડિવિઝનલ રેલવે મેનેજર શ્રી અમદાવાદ
(ર) સ્ટેશન સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટશ્રી અમદાવાદ
(૩) સીવીલ એન્જીનીયર શ્રી ડી.આર.એમ.,ઓફિસ અમદાવાદ
કલમ ૪૬ એ.બી.સી. બેરીયર ફ્રી  
૨૩૦ ૫૦૬ સુવોમોટાઃ- સરકારશ્રી
વિરુધ્ધ
મેનેજરશ્રી એરપોર્ટ , અમદાવાદ
કલમ ૪૬ એ.બી.સી. બેરીયર ફ્રી  
૨૩૧ ૫૦૭ સુવોમોટાઃ- સરકારશ્રી
વિરુધ્ધ
મેનેજરશ્રી એરપોર્ટ , અમદાવાદ
કલમ ૪૬ એ.બી.સી. બેરીયર ફ્રી  
૨૩૨ ૫૦૮ સુવોમોટાઃ- સરકારશ્રી
(પ્રેસનોટ (અરવિંદ શંકરલાલ પરમાર પ્રેસનોટ)
વિરુધ્ધ
જિલ્લા પોલીસ વડા અધિકારીશ્રી પાલનપુર જિ. બનાસકાંઠા
કલમ ૬૧/૬૨ બાળક ગુમ થયા અંગેની પ્રેસનોટ  
૨૩૩ ૫૦૯ સુવોમોટાઃ- સરકારશ્રી
વિરુધ્ધ
(૧) કલેકટરશ્રી ખેડા
(ર) મામલતદારશ્રી ઠાસરા
કલમ - ૬૧ અંત્યોદય કાર્ડ વિકલાંગોને આપવા બાબત.  
૨૩૪ ૫૧૦ સુવોમોટાઃ- સરકારશ્રી
વિરુધ્ધ
મેનેજરશ્રી બી.એસ.એન.એલ.
કલમ ૪૬ એ.બી.સી. બેરીયર ફ્રી  
૨૩૫ ૫૧૧ ૧૦-૦૨-૨૦૧૫ શ્રી પીટર ગ્રીબ્સોન, ૪ બિલ્ડકોન સ્કેવર ગ્રોત્રી રોડ, વડોદરા જિ. વડોદરા
વિરુધ્ધ
(૧) કલેકટરશ્રી વડોદરા
(ર) નાયબ કલેકટરશ્રી વડોદરા
(૩) મામલતદારશ્રી વડોદરા
(૪) પ્રોપરાઇટરશ્રી સિનેપોલ ઇન્ડિયા પ્રા.લી. સેકન્ડ ફલોર ઇન્ડ્રોબીટ મોલ એલ્મિબક સ્કુલ નજીક વડોદરા
(પ) પ્રોપરાઇટરશ્રી ઇનોરબીટ મોલ ગુંજન ટાવર પાસે વડોદરા
વિકલાંગો માટે લીફટ, વ્હીલચેર, રેમ્પ/ રોલીંગ વગેરે સગવડ બાબત નિકાલ થયેલ છે.
૨૩૬ ૫૧૨ ૧૦-૦૨-૨૦૧૫ કુ. આશ્કા જયંતિભાઇ શાહ
૧૦ ગર્વેમેન્ટ સોસાયટી, પી.જી. હોસ્ટેલની સામે વિધાનગર ભાવનગર જિ. ભાવનગર
વિરુધ્ધ
(૧) જયંતીભાઇ ડી. પટેલ ડેવલ્પર્સ કંપની
રર૮૬ માધવબાગ પાણીની ટાંકી પાસે ભાવનગર જિ. ભાવનગર
ડિસેબલીટી વ્યકિતઓને અન્યાય થતો હોય તે માટે ન્યાયની માંગવાની અરજી.  
૨૩૭ ૫૧૩ ૧૮-૦૨-૨૦૧૫ બાલુબેન ઉર્ફે બાયાબેન મંગાભાઇ સિંધાભાઇ પરમાર રહે. ઘનશ્યામ ચોક, રૈયાધાર સ્લમ કર્વાટર નં. પ૩૩ રાજકોટ જિ. રાજકોટ
વિરુધ્ધ
(૧) કલેકટરશ્રી રાજકોટ
(ર) પોલીસ કમિશનરશ્રી રાજકોટ
(૩) કમિશનરશ્રી મહાનગરપાલિકા રાજકોટ
(૪) ભરવાડ પરબતભાઇ અમરાભાઇ
(પ) ભરવાડ ખીમા રણમલ
(૬) એસ્ટેટ શાખા આર.એમ.સી.,
(૭) પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટરશ્રી આમ્રપાલી પોલીસ સ્ટેશન ગાંધીનર રાજકોટ
શ્રી બાલુબેન ઉર્ફે બાયાબેન મંગાભાઇ સિંધાભાઇ પરમાર રહે. ધન્શ્યામ ચોક, રૈયા ધાર સ્લમ કવાર્ટર નં. પ૩૩ રાજકોટની રજુઆત બાબત.  
૨૩૮ ૫૧૪ ૧૮-૦૨-૨૦૧૫ પ્રજાપતિ કણવેશકુમાર બાબુભાઇ રહે. હનુમાન મંદિર વોંટામાં પેથાપુર તા. જી.ગાંધીનગર
વિરુધ્ધ
(૧) સિવીલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટશ્રી, સિવીલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ
(ર) રેલ્વે રીક્રુમેન્ટ બોર્ડ, ગર્વેમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા મીનીસ્ટ્રી ઓફ રેલ્વેઝ
સ્પે.સી.એ. નં. ૬૧૯૦/૨૦૧૫ અન્વયે દાખલ થયેલ કેસનીસુનાવણી રાખવા બાબત.  
૨૩૯ ૫૧૫ ૧૮-૦૨-૨૦૧૫ જાડેજા જયદેવસિંહ મહિપતસિંહ રહે. શિવમ પ્લોટ નં. ૬ ખેતરપાર નગર-૧ અંજાર (કચ્છ)-૩૭૦૧૧૦
વિરુધ્ધ
(૧) નાયબ ઇજનેરશ્રી, વિભાગીય કચેરી ગાંધીધામ
(ર) કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી , વિભાગીય કચેરી ભુજ
(૩) અધીક્ષક ઇજનેરશ્રી ભુજ
(૪) મેનેજીગ ડિરેકટરશ્રી, પશ્મિ ગુજરાત વીજ કંપની રાજકોટ
નોકરીમાં પરત લેવા બાબત.  
૨૪૦ ૫૧૬ ૨૪-૦૪-૨૦૧૫ શૈલેષ સ્વામી પૂર્વ પ્રમુખશ્રી પાદરા નગરપાલિકા કન્વીનર જિ. વડોદરા
વિરુધ્ધ
(૧) ચીફ ઓફિસર પાદરા નગરપાલિકા વડોદરા
(ર) કલેકટરશ્રી વડોદરા
(૩) મામલતદારશ્રી વડોદરા
આવાસોમાં વિકલાંગ વ્યકિતઓ માટે ૩ ટકા આવસો અનામત રાખવા બાબત.  
૨૪૧ ૫૧૭ ૨૪-૦૪-૨૦૧૫ શ્રી ખેમચંદ બચાણી રહે. ૩૬૫ નયનનગર, જૈન દેરાસરની અંદર કૃષ્ણનગર અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
અનુપમ ટંડન ગોયલ કંપની સફર ટોફી અમદાવાદ
સહારા સીટી હોમ શારીરીક રીતે વિકલાંગ તરીકે મકાન બુક કરાવેલ તેમેળવવા બાબત.  
૨૪૨ ૫૧૮ ૧૧-૦૫-૨૦૧૫ શ્રી હાર્દિક કુમાર નરેશભાઇ મોદી પેથાપુર તા.જી. ગાંધીનગર
વિરુધ્ધ
(૧) અગ્ર સચિવશ્રી, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ સચિવાલય, ગાંધીનગર
(ર) કમિશનરશ્રી આરોગ્ય અને તબીબી સેવાઓ બ્લોક નં. પ જુના સચિવાલય ગાંધીનગર
(૩)ડીન ફેકલીટી વડોદરા
(૪) સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટશ્રી ફેકલીટી ઓફ મેડીસીન્સ વડોદરા
(પ) ડાયરેકટરશ્રી જનરલ ઓફ મેડીસીન્સ ગાંધીનગર
(૬) શ્રી ભાવેશ જયંતીલાલ પટેલ કનોડા તા. બેચરાજી
(૭) ડીનશ્રી મેડીકલ કોલેજ વડોદરા
સી.એ. નં. ૬૧૯૦ / ૨૦૧૫ અન્વયે દાખલ થયેલ કેસની  
૨૪૩ ૫૧૯ ૦૨-૦૬-૨૦૧૫ રાઠોડ યુવરાજસિંહ ભરતસિંહ ૬૬૭/૧ સુર્યપુજન સોસાયટી, પેથાપરુ તા.જી. ગાંધીનગર
વિરુધ્ધ
(૧) પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર
(ર) એમ્પ્લોઇમેન્ટ પ્લેસમેન્ટ ઓફિસર બ્લાઇન્ડ પીપલ્સ , એસોસીએશન અંધજન મંડળ, વસ્ત્રાપુર અમદાવાદ
આર.ટી.ઓ. ઓફિસમાં ઝેરોક્ષ મશીન મુકવાની મંજૂરી આપવા બાબત.  
૨૪૪ ૫૨૦ ૨૭-૦૫-૨૦૧૫ ચાવડા સુંધાશુ ઉપેન્દ્રભાઇ શ્રીરામ સોસાયટી ભાવનગર જી. ભાવનગર
વિરુધ્ધ
નિયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ ની કચેરી, સચિવાલય, ગાંધીનગર
   
૨૪૫ ૫૨૧ ૦૮-૦૬-૨૦૧૫ સ્પે.સીવીલ એપ્લીકેશન નં.૧૮૦૨૩/
૨૦૧૫ અંધજન મંડળ અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
(૧) કમિશનરશ્રી, અશકતતા આયુકતની કચેરી ગાંધીનગર
(ર) સેક્રેટરશ્રી સામાજીક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ સચિવાલય,
(૩) નિયામકશ્રી સમાજ સુરક્ષા
   
૨૪૬ ૫૨૨ ૨૬-૦૬-૨૦૧૫ શ્રી દિનેશ ડી. ધામેલીયા,
૭ વિશ્વનગર સોસાયટી, બોમ્બે
માર્કેડ રોડ, સુરત જિ. સુરત
વિરુધ્ધ
(૧) મેનેજરશ્રી, પશ્રિમ ગુજરાત
વીજ કંપની લીમીટેડ, રાજકોટ,
(૨) ચીફ એન્જીનીયર
પી.જી.વી.સી.એલ. ભાવનગર
નોકરીમાં પુનઃસ્થાપન કરવા બાબત.  
૨૪૭ ૫૨૩ ૧૩-૧૦-૨૦૧૫ ગોડલીયા પ્રેરક જયેશ
ક્વોટર નં. H/2 સરકારી વસાહત
જુના થાણા કેમ્પસ, નવસારી
૩૯૬૪૬૫
વિરુધ્ધ
અનુસ્નાતક આચાર્યશ્રી / ફૂલ
સચિવશ્રી, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી
નવસારી
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી દવારા અનુસ્નાતક
અભ્યાસનું રજીસ્ટ્રેશન ન સ્વીકારવા બાબત.
આખરી હુકમ તા. ૩૦/૧૧/૨૦૧૫
૨૪૮ ૫૨૪ ૧૩-૧૦-૨૦૧૫ શ્રી અમૃતભાઈ પી. પટેલ
ઉધોગ શિક્ષક, ફિચોડ, પ્રા.શાળા,
તા. ઇડર જિ. સાબરકાંઠા
વિરુધ્ધ
જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી
સાહેબશ્રી, જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ,
સાબરકાંઠા, હિંમતનગર
ફરજિયાત પણે વિકલાંગતાને કારણે રજા ઉપર ઉતારી પગાર નહીં ચુકવી વિકલાંગ ધારા ૧૯૯૫ની કલમનો ભંગ કરવા બાબત. આખરી હુકમ તા. ૧૨/૦૧/૨૦૧૬
૨૪૯ ૫૨૫ ૧૩-૧૦-૨૦૧૫ જશોદાબેન નરોત્તમભાઈ સોનારા
રહે. ડી. /૩૮ રધુવીર સોસાયટી,
જી. ડી. હાઈસ્કુલ રોડ, સૈજપુર બોધા, અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
(૧) રમેશભાઈ દાનજીભાઈ સોનારા
(૨) કામીનીબેન રમેશભાઈ સોનારા
(૩) સપનાબેન રમેશભાઈ સોનારા (૪) જીગર રમેશભાઈ સોનારા, રહે. સી/૯૮ પ્રભાકર ટેનામેન્ટ, જી. ડી. હાઈસ્કુલ સૈજપુર બોધા, અમદાવાદ
પાસા હેઠળ કાર્યવાહી કરવા બાબત. આખરી હુકમ તા. ૨૮/૦૧/૨૦૧૬
૨૫૦ ૫૨૬ ૦૪-૧૧-૨૦૧૫ ધી સોસાયટી ફોર ફિઝીકલી
હેન્ડીકેપ્ટ ૦૬, સુદામા હાઉસ
પ્રિતમનગર, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
(૧) શ્રી તનસુખ છાટબાર સહાયકની
નિયામક બ્લોક નં.૧૪
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
(૨) શ્રી સંદીપ પ્રધાન ડાયરેક્ટર
જનરલ સપોર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ,
ગુજરાત ગાંધીનગર
(૩) શ્રી સિનીયર કોચ, સપોર્ટસ
ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત ગાંધીનગર
(૪) કમિશનરશ્રી, યુવક સેવા
સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, ગાંધીનગર
(૫) સચિવશ્રી, રાજ્ય રમત ગમત
પરિષદ, યુવક સાંસ્કૃતિક
પ્રવૃત્તિઓ ગાંધીનગર
(૬) સરકારશ્રી ગુજરાત સરકાર ગાંધીનગર
વિકલાંગ ધારો (સમાન તકો અધિકારીનું રક્ષણ અને પૂર્ણ ભાગીદારી)
ધારો-૧૯૯૫ અન્વયે ફરિયાદ વહેલાસર બોર્ડ ઉપર લઈ આવવા બાબત.
 
૨૫૧ ૫૨૭ ૦૪-૧૧-૨૦૧૫ મંત્રીશ્રી કાંતીભાઈ પરમાર
ધી સોસાયટી ફોર ફિઝીકલી
હેન્ડીકેપ્ટ ૦૬, સુદામા હાઉસ
પ્રિતમનગર, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ
વિરુધ્ધ
(૧) શ્રી તનસુખ છાટબાર સહાયકની
નિયામક બ્લોક નં.૧૪
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
(૨) શ્રી સંદીપ પ્રધાન ડાયરેક્ટર
જનરલ સપોર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ,
ગુજરાત ગાંધીનગર
(૩) શ્રી સિનીયર કોચ, સપોર્ટસ
ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત ગાંધીનગર
(૪) સચિવશ્રી, યુવક સેવા
સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, ગાંધીનગર
(૫) સચિવશ્રી, મનિષ ભારદ્વાજ
સાહેબ રાજ્ય રમત ગમત પરિષદ,
યુવક સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, ગાંધીનગર
ગુજરાત સરકાર રમત ગમત અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ
ઠરાવ ક્રમાંક રમત/૧૦૨૦૧૩/૨૪૧૩/બ સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા. ૧૩/૮/૨૦૧૪ નવી બાબત ૨૦૧૪-૧૫ રાજ્યના વિવિધ મંડળો
રાજ્ય કક્ષા, રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પર્ધાઓનું આયોજન સંચાલન માટે સહાય અંગે.
 
૨૫૨ ૫૨૮ ૨૩-૧૧-૧૫ શ્રી જીતેન્દ્રસિંહ ગણપતસિંહ વાઘેલા
૫,મનીષાનંદ સોસાયટી,
શાંતિ વિધાલયની પાછળ,
લિંક રોડ ભરૂચ,જી. ભરૂચ
વિરુદ્ધ
(૧) પોલીસ અધિક્ષકશ્રી,પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની
કચેરી,કાળી તલાવડી,
ભરૂચ,જી.ભરૂચ
(ર)પોલીસ મહનિરીક્ષક,
પોલીસ મહનિરીક્ષકશ્રીની કચેરી,
વડોદરા,જી.વડોદરા
પોલીસ અધિક્ષકશ્રી ભરૂચે તા.૨૬/૨/૨૦૧૫ થી પગારભથ્થા અટકાવેલ છે
તે ચાલુ રાખવા બાબત.
નોકરી દરમ્યાન થયેલ અશકતતાને કારણે વિકલાંગ
ધારો-૧૯૯૫ ની કલમ-૪૭ મુજબ લાભ આપવા બાબત.
આખરી હુકમ તા. ૧ર-૦૧-૨૦૧૬
૨૫૩ ૫૨૯ ૨૮-૧૧-૧૫ કુરેશી ફહીમ ઇલિયાસભાઈ
મોઢેશ્વરી હોલ,
નાનાતડની વાડી,
જે.કે.વાળો ખાંચો,
હાઇકોર્ટ રોડ,ભાવનગર
વિરુદ્ધ
કુરેશી અબ્દુલભાઈ હમીદભાઈ
તથા અન્ય વડવા,પાતિયાફળી,
કુરેશી મેન્શન ભાવનગર
માતા પિતા અવસાન બાદ દાદાની મિલકતમાં ભાગ હિસ્સો
વારસાઈની રીતે મેળવવા અંગે ૧૯૯૫ના વિકલાંગ ધરા હેઠળ
આખરી હુકમ તા. ૧ર-૦૨-૨૦૧૬
૨૫૪ ૫૩૦ ૦૭-૧૨-૧૫ ચૌધરી(પટેલ) દિવ્યાંગકુમાર દિલીપકુમાર c/o આર.એમ.પટેલ
બ્લોક નં. સી-૧૦ શ્રીજીબાપા કોમ્પ્લેક્ષ,
સ્વામિનારાયણ મંદિર સામે,
વાસણા બેરેજ રોડ,અમદાવાદ
વિરુદ્ધ
(૧) પશુપાલન નિયામક શ્રી, કૃષિ ભવન સેક્ટર-૧૦એ ગાંધીનગર
(૨) સચિવ શ્રી, ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ,બ્લોક નં.૪ જુના સચિવાલય,ગાંધીનગર
(૩) કૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગાંધીનગર
(૪) સામાન્ય વહીવટ વિભાગ
કેન્દ્ર સરકારની વેબસાઈટ મુજબ પશુધનનિરીક્ષકની જગ્યા
માટે OA કેટેગરીને લાયક ગણવા બાબત.
 
૨૫૫ ૫૩૧ ૦૭-૧૨-૧૫ શ્રી ગૌતમભાઈ વસીભાઈ રબારી,
એ-૪૫
વિરુદ્ધ
(૧) પશુપાલન નિયામક શ્રી, કૃષિ ભવન સેક્ટર-૧૦એ ગાંધીનગર
(૨) સચિવ શ્રી, ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ,બ્લોક નં.૪ જુના સચિવાલય,ગાંધીનગર
(૩) કૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગાંધીનગર
(૪) સામાન્ય વહીવટ વિભાગ
કેન્દ્ર સરકારના નિયમ મુજબ પશુધન નિરીક્ષકની જગ્યા
માટે OA કેટેગરીને લાભ આપવા બાબત.
 
૨૫૬ ૫૩૨ ૦૩-૧૨-૧૫ શ્રી પરબતસિંહ ચંદ્રસિંહ રાવલજી
નવો વાસ,
પ્રફોલીત સોસાયટી સામે
,રખિયાલ ગામ,અમદાવાદ-૨૯
વિરુદ્ધ
ગુજરાત કેન્સર રીસર્ચ ઇન્સ્ટીટયુટ સિવિલ હોસ્પિટલ
કમ્પાઉન્ડ અસારવા,અમદાવાદ
તાત્કાલિક ફરજ પર લેવા બાબત.  
૨૫૭ ૫૩૩ ૧૦-૧૨-૧૫ દવે મીનાબેન વિષ્ણુપ્રસાદ
૪૯, પાર્થ ટવીન બંગ્લોઝ,
મુ.પો.પેથાપુર,જી.ગાંધીનગર
વિરુદ્ધ
મેનેજીગ ડીરેક્ટરશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર કોર્પોરેશન મધ્યસ્થ કચેરી,
નરોડા પાટિયા રોંડ,અમદાવાદ
   
૨૫૮ ૫૩૪ ૧૮-૧૨-૧૫ કુ.આશ્કા જયંતીભાઈ શાહ
૧૦ગવર્મેન્ટ સોસાયટી,
પી.જી. હોસ્ટેલ સામે,
વિધાનગર,ભાવનગર
વિરુદ્ધ
(૧) વ્રજ ડેવલપર્સ ભાગીદારી પેઢી,
ઇસ્કોન મેગા સિટી,
પ્લોટ નં.૪૫૫ વિક્ટોરિયા પાર્ક,
પાણીની ટાંકી પાસે,ભાવનગર
(૨) બાબુભાઈ ધરમશીભાઈ કેવડિયા ઇસ્કોન મેગા સિટી,
પ્લોટ નં.૪૫૫ વિક્ટોરિયા પાર્ક,
પાણીની ટાંકી પાસે ભાવનગર
વિકલાંગ અરજદારને ૪ વર્ષ પુરા
થતા પહેલા પૂરું પેમેન્ટ આપવા છતાં મકાન
ન આપતા હોવા બાબતે બિલ્ડર
વિરુદ્ધ વિકલાંગ ધારા અન્વયે ફરિયાદ અરજી
વાદીએ તા.૨૮/૧૨/૧૫ના રોજ અરજી આપી
રીવ્યુ અરજી આગળ ચલાવવા માંગતા નથી અને કઈ
કરવા જણાવેલ હોઈ દફતરે આખરી હુકમ તા. ૧૨/૧/૧૬
૨૫૯ ૫૩૫ ૧૬-૧૨-૧૫ ગેલાતર મહેન્દ્ર પ્રવીણભાઈ
આંખની હોસ્પિટલ સામે,
નાગનાથ સોસાયટી પાછળ,
સાવરકુંડલા જી. અમરેલી
વિરુદ્ધ
રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસરશ્રી,
રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસરશ્રી ની કચેરી,
ચંદ્રમૌલી સોસાયટી,
સાવરકુંડલા જી. અમરેલી
સતત ૫ વર્ષની નોકરી બાદ ૨૪૦ દિવસ
છેલ્લે વર્ષ થવા છતાં છુટા કરવા બાબત.
 
૨૬૦ ૫૩૬ ૨૧-૧૨-૧૫ ચૌધરી દેવજીભાઈ મેસુરભાઈ
મુ.લુવારસર તા. વંથલી જી. જુનાગઢ
વિરુદ્ધ
(૧) વિભાગીય નિયામકશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય વાહન વ્યવહાર કોર્પોરેશન જુનાગઢ
(૨) ચીફ પર્સોનેલ ઓફિસરશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય વાહન વ્યવહાર કોર્પોરેશન મધ્યસ્થ કચેરી,અમદાવાદ
૩ ઈજાફાને બદલે ૭ ઇજાફાની અટકાયત
કરેલ હોવા બાબતની વિકલાંગ ધારાઅન્વયેની અરજી
 
૨૬૧ ૫૩૭ ૧૮-૧-૧૬ શ્રી રાજેન્દ્ર જીતેન્દ્રસિંહ વાઘેલા
૫ મનીષાનંદ સોસાયટી,
શાંતિ વિધાલયની પાછળ
લિંક રોડ, ભરૂચ
વિરુદ્ધ
(૧) પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરી, કાળી તલાવડી,ભરૂચ
(૨) પોલીસ મહા નિરીક્ષકશ્રી, પોલીસ મહા નિરીક્ષકશ્રીની કચેરી, વડોદરા વિભાગ,જી. વડોદરા
વિકલાંગ ધારો (સમાનતકો અધિકારોનું રક્ષણ
અને પૂર્ણ ભાગીદારી) ૧૯૯૫ ફરિયાદ
 
૨૬૨ ૫૩૮ ૮-૩-૧૬ છીપા આરિફ હુસેન અબ્દુલ સતાર
૫ ગંગા જમના સોસાયટી,
દાણીલીમડા અમદાવાદ
વિરુદ્ધ
પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી,
સુભાષબ્રીજના નાકે, અમદાવાદ
વિકલાંગ ધારો (સમાનતકો અધિકારોનું
રક્ષણ અને પૂર્ણ ભાગીદારી) ૧૯૯૫ ફરિયાદ
 
૨૬૩ ૫૩૯ ૧૫-૩-૧૬ હિરાણી મેહુલ મગનભાઈ
જુનું ગામ તળ વિસ્તાર,
મુ.સુખપુર પોસ્ટ(વાકુના) ખાચરિયા
તા.ભેસાણી જી. જુનાગઢ
વિરુદ્ધ
પગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ,
બ્લોક નં.૪ પ્રથમ માળ,
ડો.જીવરાજ મહેતા ભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
વિકલાંગ ધારો (સમાનતકો અધિકારોનું રક્ષણ
અને પૂર્ણ ભાગીદારી) ૧૯૯૫ ફરિયાદ
 
૨૬૪ ૫૪૦ ૨૨-૭-૨૦૧૬ શંકરભાઇ વાલજીભાઇ વાઢેર મેમણવાડા પાસે, નર્ગીદાસ પ્લોટ શેરી નં. ૬ પોરબંદર

વિરુદ્ધ

(૧) વિભાગીય નિયામકશ્રી, ગુ.રા.માર્ગ વા.વ્ય. કોર્પોરેશન રાજકોટ (ર) ડેપો મેનેજરશ્રી, ગુ.રા.મા.વા.વ્ય.કોર્પોરેશન પોરબંદર
ગુજરાતની એસ.ટી.ડેપોમાં બસોમાં વિકલાંગ ઉમેદવાર લોકોને જાણી બુઝીને હેરાન પરેશાન કરવા બાબત. આખરી હુકમ થયેલ છે. તા. ૨૨/૭/૨૦૧૬
૨૬૫ ૫૪૧ - એન.આર.ખાન, સિનીયર કલાર્ક ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ, સેકટર- ૧૦ ગાંધીનગર C/o પ્લોટ નં. પ૧૭/૧ સેકટર-૭ બી ગાંધીનગર

વિરુદ્ધ

મુખ્ય વહીવટી અધિકારીશ્રી, ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ, સેકટર-૧૦ ગાંધીનગર
વિકલાંગ ધારા કલમ-૪૭ હેઠળ રક્ષણ આપવા બાબત. આખરી હુકમ થયેલ છે. તા. ૧૯/૮/૨૦૧૬
૨૬૬ ૫૪૨ - જસાણી યશ અશ્વિનકુમાર C/O જસાણી અશ્વિનકુમાર લક્ષ્મણભાઇ, જગદીશપાર્ક, કિષ્ણા ડેરી, મુ. તલાલા જિ. ગીરસોમનાથ

વિરુદ્ધ

જનરલ મેનેજરશ્રી, ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેકટ્રીસીટી કો.લી. વિધુત ભવન વિધુત ભવન રેસકોર્ષ, વડોદરા
વિકલાંગ માટે અનામત રાખવાની જોગવાઇ બાબત. આખરી હુકમ થયેલ છે. તા. ૧૫/૯/૨૦૧૬
૨૬૭ ૫૪૩ - જસાણી યશ અશ્વિનકુમાર C/O જસાણી અશ્વિનકુમાર લક્ષ્મણભાઇ, જગદીશપાર્ક, કિષ્ણા ડેરી, મુ. તલાલા જિ. ગીરસોમનાથ

વિરુદ્ધ

જનરલ મેનજરશ્રી, પશ્રિમ ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ નાના માવા રોડ, લક્ષ્મીનગર રાજકોટ
વિકલાંગ માટે અનામત રાખવાની જોગવાઇ બાબત. આખરી હુકમ થયેલ છે. તા. ૧૫/૯/૨૦૧૬
૨૬૮ ૫૪૪ - સોત્રીક એમ. સમધ્ધાર બી- ૨૮ નાબર્ડ વિહાર સેંટઝેવીયર્સ કોલેજ કોર્નર પાસે નવરંગપુરા અમદાવાદ

વિરુદ્ધ

રજિસ્ટ્રારશ્રી, ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સીટી (જી.એન.એલ.યુ.) કોબા ગાંધીનગર
જી.એન.એલ.યુ. રજીસ્ટ્રેશન નં.૧૨ બી ૧૪૩ થી એલ.એલ.બી. નો પાંચ વર્ષનો અભ્યાસક્રમ પુરો કરવા બાબત. આખરી હુકમ થયેલ છે. તા. ૧૯/૮/૨૦૧૬
૨૬૯ ૫૪૫ ૨૮-૭-૨૦૧૬ રાજેશભાઇ કાંતિલાલ ઝવેરી ’’ ગાયત્રીકૃપા’’ એફ/ ૨૯ ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ સોસાયટી એસ.ટી.ડેપો પાછળ અમરેલી

વિરુદ્ધ

(૧) જનરલ મેનેજરશ્રી, ગુ.રા.મા.વા.વ્ય.કોર્પોરેશન નરોડા મેઇન ઓફિસ, અમદાવાદ (ર) ડીવીઝનલ મેનેજરશ્રી, ગુ.રા.મા.વા.વ્ય. કોર્પોરેશન ભાવનગર ડીવીઝન ભાવનગર (૩) ડીવીઝનલ મેનેજરશ્રી, ગુ.રા.મા.વા.વ્ય. કોર્પોરેશન અમેરલી ડીવીઝન અમરેલી
વિકલાંગ અરજદારે વિકલાંગ પાસ બતાવેલ છતાં ટીકીટ ફાળવેલ તે સબબ આખરી હુકમ થયેલ છે. તા. ૨૮/૭/૨૦૧૬
૨૭૦ ૫૪૬ - પટેલ વિનોદકુમાર ભીખાલાલ મદદનીશ શિક્ષક જી.ડી. હાઇસ્કુલ વિસનગર, તા. વિસનગર જી. મહેસાણા

વિરુદ્ધ

(૧) આચાર્યશ્રી, સાહેબ જી.ડી.હાઇસ્કુલ સનગર જિ. વિસનગર (ર) જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રી, જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરી, જિ. મહેસાણા
જી .ડી. હાઇસ્કુલ વિસનગરના વિકલાંગ શિક્ષક પટેલ વિનોદકુમાર ભીખાલાલની વિકલાંગતા દરમ્યાન જરૂરી રક્ષણ આપવા બાબત. આખરી હુકમ થયેલ છે. તા. ૧૯/૮/૨૦૧૬
૨૭૧ ૫૪૭ - વિશિષ્ટ શિક્ષક સંઘ ગુજરાત રાજય, બી/૨૩ નંદનવન પાર્ક, નિજાનંદ પાર્કની સામે, નિરાંત ચોકડી વસ્ત્રાલ રોડ, અમદાવાદ

વિરુદ્ધ

(૧) અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર (ર) નિયામકશ્રી, સમાજ સુરક્ષાની કચેરી, બ્લોક નં. ૧૬, ર્ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર
દિવ્યાંગ બાળકોના શિક્ષણ કાયદા અન્વયે વિશિષ્ટ શિક્ષણની કાયમી જગ્યાઓ બાબત. આખરી હુકમ પર
૨૭૨ ૫૪૮ પંકજકુમાર કાન્તીલાલ દવે દવે વાસ, મુ. અડાલજ, તા. જી. ગાંધીનગર (૧) જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, સેકટર-૧૭, ગાંધીનગર (ર) મામલતદારશ્રી, કલેકટરશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર વિકલાંગ વ્યકિતને રાહત દરે પ્લોટ ફાળવવા બાબત ૧૫/૯/૨૦૧૬ આખરી હુકમ થયેલ છે.
૨૭૩ ૫૪૯ પ્રજાપતિ મંગળભાઇ પુરૂષોતમભાઇ સરનામુઃ- જી-૩ શાયોના પાર્ક ફલેટ, વૈભવ બંગ્લોઝની સામે સન એન સ્ટેમ્પ કલબની પાછળ પો. ઘાટલોડિયા અમદાવાદ (૧) જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રી, જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરી, વસ્ત્રાપુર અમદાવાદ (ગ્રામ્ય) ટી.ડી.એસ.ના કપાત બાબત તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૭ નારોજ આખરી હુકમ થયેલ છે.
૨૭૪ ૫૫૦ ર્ડો. દર્શીનીબેન આર.પટેલ, સી/૧૫૧ પરિશ્રમ ફલેટસ, નારણપુરા અમદાવાદ (૧) નિયામકશ્રી, ભારતીય તબીબી અને હોમીયોપેથી પધ્ધતિની કચેરી, બ્લોક નં. ૧ ર્ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર વિકાલંગ ધારો (સમાન તકો અધિકારોનું રક્ષણ અને સંપુર્ણ ભાગીદારી -૧૯૯૫ અન્વયે ફરિયાદ બાબત. ચાલુ કેસ
૨૭૫ ૫૫૧ ભાંભી કરશનભાઇ હિરાભાઇ રામપુર, મુ. ફુદેદા વેરાબર, તા. વડાલી જિ. સાબરકાંઠા (૧) નિયામકશ્રી, પ્રાથમિક શિક્ષણ ર્ડો જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર (ર) જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી હિંમતનગર લકવાના કારણે હલનચલનમાં મુશ્કેલી હોઇ નોકરી નહી કરવા બાબત. ચાલુ કેસ
૨૭૬ ૫૫૨ મંહમદ ફરાહ ગુલામફરૂદ શેખ, ૧ નબિનાનગર, મંહમદી સોસાયટી, ૧ એસ ગુડલક બેરલ માર્કેટ દાણીલીમડા, અમદાવાદ (૧) સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટશ્રી, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોસ્ટ ઓફિસ મહેસાણા જિ. મહેસાણા (ર) સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટશ્રી, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોસ્ટ ઓફિસ મહેસાણા જિ. અમદાવાદ Recrutment in the post Department to the cadre of postal Assistent. ચાલુ કેસ
૨૭૭ ૫૫૩ સ્પેશ્યલ સિવીલ એપ્લીકેશન નં. ૧૬૨૫૨/૨૦૧૪ શ્રી અશોકકુમાર ચુનીલાલ અમીન (૧) મેનેજરશ્રી, મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ (ર) મેનેજીંગ ડિરેકટરશ્રી, ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લીમીટેડ, અમદાવાદ એઝકયુટીવ (એચ.આર.) ની સીધી ભરતી મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની ધ્વારા ભરતીમાં ગેરરીતી કરવા બાબત. આખરી હુકમ તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૭
૨૭૮ ૫૫૪ સુઓ મોટો કેસ સરકારશ્રી, વિરુધ્ધ ગુજરાત સરકાર (૧) અગ્ર સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર (ર) કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, જામગનર ડિવીઝન, જિ. જામનગર (૩) મેનેજરશ્રી, સર્કીટ હાઉસ, દ્રારકા - કેસનો નિકાલ કરેલ છે.
૨૭૯ ૫૫૫ સુઓ મોટો કેસ, સરકારશ્રી, (૧) પોલીસ કમિશનરશ્રી, શાહીબાગ, અમદાવાદ (ર) સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટશ્રી, સિવીલ હોસ્પીટલ, અમદાવાદ (૩) મંથન મંદબુધ્ધિની સંસ્થા હાજીપુર અમદાવાદ મંદબુધ્ધિ સગીરા ઉપર બળાત્કાર કરવા બાબત. આખરી હુકમ તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ કરેલ છે
૨૮૦ ૫૫૬ શ્રી હરિશંકર અંબલાલ પંડયા, ઉત્તર બનિયાદી માધ્યમિક શાળા, સલરા તા. ફતેપુરા જિ. દાહોદ, C/o પટેલ સોસાયટી, સ્વામિનારાયણ મંદિરની બાજુમાં વરધરી રોડ, લુણાવાડા જિ. મહિસાગર (૧) જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રી, જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરી, દાહોદ વિકલાંગ શિક્ષ તરીકે મદદ રૂપ થવા બાબત ચાલુ કેસ
૨૮૧ ૫૫૭ અંસારી મોહંમદ યુસુફ મોંહમદ રઝાક રહે. સી- ૩૯ અજીજ પાર્ક સ્ટેન્ડ વટવા અમદાવાદ (૧) અંસારી ઐયુબ રમજાન પાર્ક, ઘર નં. ૪૦ ખ્વાજાનગરની સામે, આકૃતિ રોડ, કેનાલ રોડ, વટવા, નારોલ, અમદાવાદ મકાન સ્કીમમાં અન્યાય થવા બાબત ચાલુ કેસ
૨૮૨ ૫૫૮ રાઠોડ કરણભાઇ મુકેશભાઇ, રહે. હાથીબાગ પાછળ નવા બજાર કરજણ જિ. વડોદરા (૧) સચિવશ્રી, ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, સી-૧ બહુમાળી ભવન વસ્ત્રાપુર અમદાવાદ ગુજરાત રાજયની સરકારની નોકરીમાં ભરતીમાં વિકલાંગતા ક્રાઇટેરીયા બાબત ચાલુ કેસ

Read More...