Top
   
 
  To   
   
 

View GR Table
Sr. No. GR Details Date Branch Name
1 07-Dec-2002
ગુજરાત સમસ્ત ઠાકોર સમાજ વિકાસ બોર્ડનું નામાભિધાન બદલીને "ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ બોર્ડ" રાખવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : સશપ/૧૪૨૦૦૨/૯૭૦/અ  ડાઉનલોડ ફાઈલ
A Branch
2 13-Sep-2002
ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ બોર્ડને ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ નિગમમાં ફેરવવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : સશપ-૧૪૨૦૦૨-૯૭૧-અ ડાઉનલોડ ફાઈલ
A Branch