Top
નિયામક મંડળ
 
સરકારશ્રીના સામાજિક ન્‍યાય અને અધિકારીતા વિભાગના તા.૧૩/૯/ર૦૦ર ના ઠરાવથી સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગો પૈકી ઠાકોર અને કોળી જાતિના સર્વાંગી ઉત્‍કર્ષ માટે ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ બોર્ડનું ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ નિગમમાં રૂપાંતર કરવામાં આવેલ છે. જેમાં નીચે મુજબનું નિયામક મંડળ મંજુર કરવામાં આવેલ છે.
 
ક્રમ નિયામકશ્રીનું નામ હોદ્દો કચેરીનુ નામ/ સરનામું ટેલીફોન નંબર
- માન.અધ્‍યક્ષશ્રી ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ નિગમ, ગાંધીનગર ૨૩૨૫૬૪૮૫
શ્રી ભુપતભાઇ ડાભી માન. ઊપાધ્‍યક્ષશ્રી ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ નિગમ, ગાંધીનગર ૨૩૨૫૬૪૮૬
- અધિક સચિવશ્રી સામાજિક ન્‍યાય અને અધિકારીતા વિભાગ, બ્‍લોક નં. પ, ૯ મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર ૨૩૨૫૧૨૧૩
શ્રીમતી કે. એચ. પાઠક નાયબ સચિવશ્રી નાણા વિભાગ સામાજિક ન્‍યાય અને અધિકારીતા વિભાગ, બ્‍લોક નં. ૪/૮ મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર ૨૩૨૫૨૪૯૫
શ્રીમતી જયશ્રીબેન દેસાઇ નાયબ સચિવશ્રી સામાજિક ન્‍યાય અને અધિકારીતા વિભાગ, બ્‍લોક નં. પ, ૯ મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર ર૩રપ૧ર૦૭
- નિયામકશ્રી વિકસતી જાતિ કલ્‍યાણ ખાતું, બ્‍લોક નં. ૪, ત્રીજો માળ, ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર ર૩રપ૩ર૪પ
  સંયુક્ત નિયામકશ્રી વિકસતી જાતિ કલ્‍યાણ ખાતું, બ્‍લોક નં. ૪, ત્રીજો માળ, ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર ર૩રપ૩ર૪૭
શ્રી હેતલભાઇ પટેલ નિયામકશ્રી અને સંયુકત નિયામકશ્રી કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ, ઉદ્યોગ ભવન, બ્‍લોક નં. ૭, ગાંધીનગર ૨૩૨૫૯૪૮૨
શ્રી પી. બી. ઠાકર,આઈએએસ( નિવૃત) મેનેજીગ ડિરેકટરશ્રી ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ નિગમ, બ્‍લોક નં. ૧૬, ભોયંતળિયે, ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર ર૩રપ૬૪૮૮