Top
નિયામક મંડળ
 
ગુજરાત ગોપાલક વિકાસ બોર્ડને નિગમમાં રૂપાંતર કરવા સરકારશ્રીના સામાજીક ન્‍યાય અને અધિકારીતા વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગરના ઠરાવ ક્રમાંક : સશપ/૧૪૯૩/૧પ૩/૯પ/અ-૧, તા.૧૦/૦૮/ર૦૦૦થી ઠરાવ કરવામાં આવેલ જેમાં નીચે મુજબનું નિયામક મંડળ મંજુર કરવામાં આવેલ છે. જેની પરિસ્‍થિતિ નીચે મુજબ છે.
સભ્‍યશ્રીઓ
અ.નં. નામ હોદો
1 ઉપાધ્‍યક્ષશ્રી
2 શ્રી જી. સી. અલગોતર
મેનેજીંગ ડીરેકટરશ્રી, ગુજરાત ગોપાલક વિકાસ નિગમ લિ.
મેનેજીંગ ડીરેકટર
3   નિયામકશ્રી
4 શ્રી કે. જી. વણઝારા
અધિક સચિવશ્રી,
સામાજીક ન્‍યાય અને અધિકારીતા વિભાગ
નિયામકશ્રી
5 શ્રી રામજીભાઇ દેસાઇ
નાણાં સલાહકારશ્રી, સામાજીક ન્‍યાય અને અધિકારીતા વિભાગ
નિયામકશ્રી
6 શ્રી કે. જી. વણઝારા
નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્‍યાણ ખાતુ
નિયામકશ્રી
7 શ્રી એસ. બી. પટેલ
નાયબ વિકાસ કમિશ્‍નરશ્રી, ગુ.રા., ગાંધીનગર.
નિયામકશ્રી
8 શ્રીમતી અરૂધતી પંડિત,
સંયુકત નિયામકશ્રી, કુટીર અને ગ્રામોધ્‍યોગ
નિયામકશ્ર
9 ર્ડા. હીતાબેન પટેલ
નિયામકશ્રી, પશુપાલન ખાતુ
નિયામકશ્રી